2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050128-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนกร กลางประพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAKORN KLANGPHAPAN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวร  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ ในรายวิชา สถิติ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Constructivist Digital Learning Environment to Enhance Computational Thinking in Statistics for Grade 12 Student 
รายละเอียด โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.826/2566 ลว.2 ต.ค.2566
D อนุมัติเค้าโครง 30 ตุลาคม 2566 ต้น/2566 Turnitin 15%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-