2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050129-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มาริสา แสนสระดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MARISA SANSRADEE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 59/2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) (Pass as in the announcement No. 59/2024 on May 1, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบจักรวาลนฤมิต ที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนเคมี เรื่องกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF METAVERSE LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE SCIENTIFIC THINKING IN CHEMISTRY CLASSROOM FOR ACID BASE TOPIC GRADE 11 STUDENTS 
รายละเอียด นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 สิงหาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ. 708/2566 ลว. 10 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 18 กันยายน 2566 ต้น/2566 Turnitin 28%
F แจ้งผลสอบ 15 พฤษภาคม 2567 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง