2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050143-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เจนจิรา พฤกษาชีพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JENJIRA PRUEKSACHEEP
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เกมมิฟิเคชั่นตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF GAMIFICATION LEARNING ENVIRONTMENT BASED ON CONSTRUCTIVIST TO ENHANCE ENGLISH WRITING SKILL FOR PRIMARY GRADE 6 STUDENTS 
รายละเอียด นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 สิงหาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.711/2566 ลว. 10 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 18 กันยายน 2566 ต้น/2566 Turnitin 22%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มีนาคม 2567 คำสั่ง ศศ.บศ. 115/2567 ลว.13 มีนาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 1 เมษายน 2567 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง