2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655050153-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทรสุดา แก้วสีขาว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTARASUDA KAEWSEEKHAW
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 80/2567 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567) (Pass as in the announcement No. 80/2024 on June 4, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF DIGITAL LEARNING PLATFORM BASED ON CONSTRUCTIVISM TO ENHANCE ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR GRADE 10TH STUDENTS 
รายละเอียด ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กันยายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.710/2566 ลว. 10 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2566 24% ภาคต้น 2566
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 28 พฤษภาคม 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 มิถุนายน 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.385/2567 ลว. 6 มิ.ย. 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ