2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655060001-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กวิดา พิมทา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KAWIDA PIMTA
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการอมน้ำแข็งผสมเมนทอลและการฉีดสเปรย์น้ำเย็นต่ออาการกระหายน้ำ ความไม่สุขสบายจากอาการกระหายน้ำ และภาวะปากแห้ง ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effects of Mentholated Ice Popsicle and Cool Water Spray on Thirst Intensity, Thirst Discomfort, and Dry Mouth among Patients Underwent Major Surgeries 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 สิงหาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 11 กันยายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิภาวดี โพธิโสภา คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 119/2566 ลว. 2 มิ.ย.66
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 119/2566 ลว. 2 มิ.ย.66
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการกระหายน้ำและปากแห้งในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ISBN/ISSN 2651-1959  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กรกฎาคม 2566 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 1-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การแปลและการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดความไม่สุขสบาย จากอาการกระหายน้ำจากการผ่าตัด ฉบับภาษาไทย 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ( Journal of Nursing Science and Healt) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2822-1133  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กรกฎาคม 2567 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า 1-14  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ