2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655100002-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุชัย ภูแสนศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUCHAI POOSAENSRI
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวทางการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการผ้าไหมไทยจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Local wisdom management guidelines for commercial development of Thai silk entrepreneurs khonkaen province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 ธันวาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร คำสั่งที่ 113/2565 ลว.18 ตค.65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-