2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655100011-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กีรพัชร ตันเบญจศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KEERAPACH TUNBENJASIRI
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโรคออพิสทอร์คิเอซิสร่วมกับอาหารไขมันสูงและฟรุกโตสสูงต่อการเกิดพยาธิสภาพของไตผ่านการเปลี่ยนแปลงของเมตาจีโนมิกส์และโฮสต์?โปรตีโอมส์?ในแฮมสเตอร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effects of a combination of opisthorchiasis and high fat-high fructose on kidney pathology via metagenomics and host proteome changes in hamsters 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ตุลาคม 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 ตุลาคม 2566 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 พฤษภาคม 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 23 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ คำสั่งบว.ที่ 76/2565 ลว.23 มิ.ย.65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งบว.ที่ 27/2566 ลว.20มี.ค.66
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Metagenomics and metaproteomics alterations are associated with kidney disease in opisthorchiasis hamsters fed a high-fat and high-fructose diet 
ชื่อวารสาร PLosOne 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PlosOne 
ISBN/ISSN 1932-6203  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 May 2024 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ