2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655110003-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุ้งฟ้า ดาแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUNGFA DASAENG
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 100/2023 on June 30, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวโน้มอุบัติการณ์มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จังหวัดเลย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) TRENDS IN INCIDENCE COLO-RECTAL CENCER LOEI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 มกราคม 2567
F แจ้งผลสอบ 6 กุมภาพันธ์ 2567
F รับรองการแก้ไข 4 มีนาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 126/2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-