2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655110003-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุ้งฟ้า ดาแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUNGFA DASAENG
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 100/2023 on June 30, 2023) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวโน้มอุบัติการณ์มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จังหวัดเลย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) TRENDS IN INCIDENCE COLO-RECTAL CENCER LOEI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 มกราคม 2567
F แจ้งผลสอบ 6 กุมภาพันธ์ 2567
F รับรองการแก้ไข 4 มีนาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 126/2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อุบัติการณ์มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2560-2565(Incidence of Colo-Rectal Cancer in Loei Province, 2017-2022) 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0857-3123  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2567 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า 343-355  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ