2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655110058-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกพร วัดระดม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKPORN WADRADOM
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 122/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวโน้มอัตรารอดชีพมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวในจังหวัดขอนแก่น : ข้อมูลทะเบียนมะเร็งชุมชนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2563 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Trends in survival of Epithelial Ovarian cancer in Khon Kaen province : Khon Kaen population – based cancer registry (KKPBCR) Between 2001 and 2020 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 5 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 126/2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-