2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655110060-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพงศ์ ท่าไคร่กลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NUTTAPONG THAKRAIKLANG
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567) (Pass as in the announcement No. 67/2024 on May 16, 2024) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) อุบัติการณ์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของไข้เลือดออก จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INCIDENCE RATE AND SPATIAL ANALYSIS OF DENGUE FEVER IN ROI-ET PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 25 มกราคม 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 5 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 126/2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-