2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655110065-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นันท์ณภัส สุขรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NANNAPHAT SUKKHAREE
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2567 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567) (Pass as in the announcement No. 53/2024 on April 17, 2024) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) อัตรารอดชีพมะเร็งไทรอยด์ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2565 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Survival Rate of Thyroid Cancer Treated at Loei Hospital in Loei Province between 2017 and 2022 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 14 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเซลล์มะเร็งกับการรอดชีพของผู่ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2565 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กรกฎาคม 2567 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ