2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655110068-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิทธิชัย โพตะพัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SITTICHAI PHOTAPHAN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 100/2023 on June 30, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรอดชีพผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการวินิจฉัย โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FACTORS AFFECTING SURVIVAL OF BREAST CANCER PATIENTS AFTER DIAGNOSIS, PROVINCIAL UDONTHANI HOSPITAL, UDONTHANI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 5 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 126/2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการวินิจฉัย โรงพยาบาลอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1906-1137  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2567 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ