2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655110070-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. หนึ่งฤทัย คำสอน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUENGRUETHAI KHAMSORN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 132/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 132/2023 on August 16, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะปลอดเหตุการณ์โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FACTORS AFFECTING OF DISEASE FREE-STROKE AMONG HYPERTENSION IN KANTHARAWICHAI HOSPITAL, KANTHARAWICHAI DISTRICT, MAHASARAKHAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2567
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 5 มิถุนายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 126/2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-