2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655280014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. WINDA INDARTI ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WINDA INDARTI
    คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 97/2022 on July 20, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กลยุทธ์การรักษาความคงอยู่ของนักเรียนภายใต้นโยบาย “เสรีภาพในการเรียนรู้” ของอินโดนีเซีย: บทเรียนจากมาตรการบังคับให้เรียนออนไลน์ในช่วงจำกัดพื่นที่จากโควิด-19 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Student Retention Strategy under the Indonesian "Freedom to Learn" Policy: Lessons Learned from the Online Learning Mandate during the Covid-19 Lockdown 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์ คำสั่ง130/2566 วันที่ 12 ก.ค. 66
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-