2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655280035-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สมรักษ์ งอกวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOMRAK NGOKWONG
    คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567) (Pass as in the announcement No. 67/2024 on May 16, 2024) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) พฤติกรรมการการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) The Gambling behavior of the elderly who receive the elderly allowance. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 มกราคม 2567 ผลสอบผาน ประกาศที่ 1/2567 วันที่ 5 มกราคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-