2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 655450015-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปรัชญาพล จำปากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRATCHAYAPHOL JUMPAKUL
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2567 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567) (Pass as in the announcement No. 53/2024 on April 17, 2024) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคหลังโควิดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATOR IN THE NEXT NORMAL UNDER NONG KHAI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 2 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2566 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 270/2566 ลว. 15 พ.ย. 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 พฤษภาคม 2567 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 93/2567 ลว. 1 พ.ค. 2567
F แจ้งผลสอบ 16 พฤษภาคม 2567 GOOD
F รับรองการแก้ไข 24 พฤษภาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ประมุข ชูสอน คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 250/2566 ลว. 31 ต.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาหลังวิถีใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 
ISBN/ISSN 2697-4150 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มิถุนายน 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ