2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657050015-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. MENG ZHAO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. MENG ZHAO
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเร  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 สิงหาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.730/2566 ลว. 21 สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 1)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 กันยายน 2566 ผ่าน S เมื่อ ต้น/2566 ลว. 21 กันยายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ