2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657070013-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพล แก้วสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAPHON KAEWSAWAT
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาธิชีววิทยา แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ตุลาคม 2566 คำสั่งที่ 800/2566 ลว 20 กันยายน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 ตุลาคม 2566 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา คำสั่งที่ 476/2566 ลว. 22 มิถุนายน 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ คำสั่งที่ 680/2566 ลว 24 สิงหาคม 2566