2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657070022-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิรินทร์ญา สิทธิรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRINYA SITTHIRAK
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพดุษฎีบัณฑิต ( หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567) (Pass as in the announcement No. 68/2024 on May 16, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 กุมภาพันธ์ 2567 คำสั่งที่ 50/2567 ลว 19 มกราคม 2567
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กุมภาพันธ์ 2567 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 เมษายน 2567 คำสั่งที่ 205/2024 ลว. 8 มี.ค.2567
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม คำสั่งที่1320/2565 ลว 6 ธ.ค. 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน คำสั่งที่1320/2565 ลว 6 ธ.ค. 2565