2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657110008-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรยา สาหัส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ORAYA SAHAT
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 21/2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ) (Pass as in the announcement No. 21/2024 on February 16, 2024) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นที่มะเร็งท่อน้ำดี ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) SPATIAL ANALYSIS OF CHOLANGIOCARCINOMA IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 กันยายน 2566 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 231/2566 ลว. 25 ส.ค. 66
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 กันยายน 2566 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ตุลาคม 2566 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 269/2566 ลว. 24 ต.ค. 66
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤศจิกายน 2566 17% ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 170/2565 ลว. 7 ก.ย. 65
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-