2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657180006-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KATTINET SAKULSAWASDIPHAN
    คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข แบบ 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง คำสั่งที่ 240/2565 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-