2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657220020-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. GANG XU ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. GANG XU
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 178/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 178/2022 on December 15, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ลักษณะทางศิลปะและอัตลักษณ์ประจำชาติของการถ่ายภาพภูมิทัศน์ใน "เพื่อนร่วมเดินทางของเยาวชน" 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Artistic Characteristics and National Identity of Landscape Photography in The Young Companion 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤษภาคม 2566 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 ธันวาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะที่ 119/2566 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ คำสั้งคณะที่ 296/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566