2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 665030009-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรสุดา ไชยโชติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BHORNSUDA CHAIYACHOT
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงของเกษตรกร ภายใต้ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Peanut Seed Production Potential Development for farmers of the Community Legume Seed Production Center, Khao Suan Kwang District Khon Kaen Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ตุลาคม 2566
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ตุลาคม 2566 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ เดิม อรุณี พรมคำบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว 332/2566 ลว 6/10/2566