2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 665030025-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. ULTRA RIZQI RESTU PAMUNGKAS ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ULTRA RIZQI RESTU PAMUNGKAS
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด สันติไมตรี ก้อนคำดี (รอเสนอเป็น อ.ประจำ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มีนาคม 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. สันติไมตรี ก้อนคำดี 446/2566 ลว 20 ธ.ค. 66
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว คำสั่ง 2/2567 ลว 3 ม.ค. 67