2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 667220025-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. YIFEI WANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YIFEI WANG
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2567
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤษภาคม 2567
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 พฤษภาคม 2567 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะที่ 118/2567 ลว.2 พค. 2567
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ คำสั่งคณะที่ 111/2567 ลว.2 พค. 2567