2012 ©
             ค้นหานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  ค้นหา
   
รหัสนักศึกษา
   
ชื่อ
สกุล
   
คณะ
สาขา/แผนการศึกษา
 
   
ระดับการศึกษา
   
สถานภาพนักศึกษา
   
 
   

  แนะนำการค้นหา
 
การค้นหาข้อมูลด้วยรหัสนักศึกษา
 
   1. การระบุตัวเลขขึ้นต้นของรหัส : เช่น ถ้าต้องการข้อมูลที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 11 ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้
        => รหัสนักศึกษา     
 
   2. การระบุตัวเลขตรงกลางของรหัส : เช่น ถ้าต้องการข้อมูลที่มีเลขตรงกลางของรหัสเป็น 11 ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้
        => รหัสนักศึกษา     
 
   3. การระบุตัวเลขลงท้ายของรหัส : เช่น ถ้าต้องการข้อมูลที่มีรหัสลงท้ายด้วย 11 ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้
        => รหัสนักศึกษา     
 
การค้นหาข้อมูลด้วยชื่อ - นามสกุลของนักศึกษา
 
   1. การระบุตัวอักษรภายในชื่อ : เช่น ถ้าต้องการข้อมูลที่มีอักษร 'ไกรย' อยู่ในชื่อ ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้
        => ชื่อ     
 
การค้นหาข้อมูลด้วยคณะของนักศึกษา
 
   1. การเลือกคณะของนักศึกษา : เช่น ถ้าต้องการเลือกคณะ 'คณะวิศวกรรมศาสตร์' ให้ทำการเลือกดังนี้
        => คณะ     
 
การค้นหาข้อมูลด้วยระดับการศึกษา
 
   1. การเลือกระดับการศึกษา : เช่น ถ้าต้องการเลือก 'ปริญญาตรี ภาคปกติ' ให้ทำการเลือกดังนี้
        => ระดับการศึกษา