2012 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
1214 585030058-9 Ms. NHA BUNNET รศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1213 557060005-3 น.ส. อัมราภรณ์ ภู่ระย้า รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1212 567040022-6 นาย ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1211 575020257-8 น.ส. รุจิรา ทองศรีสุข ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1210 585090008-8 นาย ณรงค์ศักดิ์ คำนนท์ ดร. ลักคณา มาทอ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1209 585050245-8 นาย วรพจน์ เหล็กดี รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1208 585050243-2 น.ส. ปิยากร ขันช่วย รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1207 585050242-4 น.ส. นวิยา เนาว์แก้งใหม่ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1206 577110020-2 นาย เมธา ทรงธรรมวัฒน์ ศ. เจศฏา ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1205 585160006-3 น.ส. วรางคณางค์ อัมพรพรรดิ์ รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1204 585160008-9 น.ส. อุไรวรรณ ผลประเสริฐ รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1203 567060011-9 น.ส. อารยา ทิพย์วงศ์ รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1202 547100013-2 น.ส. นิสา ช่วงโชติ รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1201 547100012-4 น.ส. จงจิรา บุญทองแก้ว รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1200 575110147-4 น.ส. ปิ่นเพ็ชร ติชะรา ผศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1199 575020079-6 นาย ธนัช วรจินดา รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1198 567080015-9 Ms. DIAH SETYAWATI DEWANTI รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1197 567020037-5 น.ส. นงเยาว์ โนนปัญญา ผศ.ดร. สุวรรณา เนียมสนิท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1196 585040111-5 นาย อนุวัฒน์ ภาชนะวรรณ์ รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1195 585050235-1 Ms. PHONESIRI OUTHAIVANH ผศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1194 575150014-9 นาง ดวงพร ลาภจิตร รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1193 575040170-8 นาย ภูเบศก์ ยอดรัก ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1192 585080075-9 น.ส. พิกุล ภูชมศรี ดร. ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1191 565050007-2 น.ส. รุจิเรข ไสยันต์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1190 585040016-9 น.ส. สุพิชชา ถวิลไพร ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1189 585040009-6 น.ส. ชัญญา อุไรจารี ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1188 577210002-7 ว่าที่ ร.ต. ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1187 585110018-6 น.ส. ปิยนันท์ สุภรัตนกูล ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1186 585130031-2 Mr. SAN EAK OENG รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1185 547030009-2 น.ส. บุปผา สิมมา ศ.ดร. อนันต์ พลธานี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1184 585070020-0 นาย เจษฎา พานทอง รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1183 585070030-7 นาย วุฒิพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ รศ.ดร. เทวราช หล้าหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1182 575220003-5 นาย ยุทธนา คณะยอด ผศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1181 565220008-4 นาย ยุทธชัย ชูพันธ์ ผศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1180 585020085-2 Mr. JINTAE HA ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1179 575020197-0 น.ส. วิไลวรรณ แปนเมือง รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1178 567090013-7 Mr. SHIHANG LIN รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1177 585050024-4 นาย อัคคนัฐ อนันต์ธีระกุล ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1176 585050065-0 นาย ชัยวัฒน์ ทองหล่อ ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1175 585050055-3 นาย ประกาศิษย์ แทบมะลัย ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1174 585050214-9 น.ส. ปณยา มณีเนตร ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1173 585050218-1 น.ส. พัชราภรณ์ รูปต่ำ ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1172 537020055-0 น.ส. จิราพร เหลืองสกุลไทย ศ.ดร. สมปอง ธรรมศิริรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1171 585130002-9 น.ส. ดาริกา สายทวี ผศ.ดร. ดุษฎี หอมดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1170 567060010-1 นาย วิญญ์ทัญญู บุญทัน รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1169 585020032-3 น.ส. กานต์พิมล กรไกร ผศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1168 575200028-1 น.ส. อทิตยา พิมพาเพียร ดร. ขาม จาตุรงคกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1167 585200013-5 น.ส. พรรัตน์ เรืองเสรี ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1166 575020133-6 นาย ณพปกรณ์ ธนะมูล ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1165 585050078-1 นาย สุทธิรักษ์ วารินทร์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1164 585050071-5 นาย ธนปกรณ์ ป้องศรี ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1163 565080051-1 น.ส. พรรณสุภา พันธ์ชูจิตร ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1162 565200024-8 น.ส. ศิริวรรณ โรโห รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1161 565200026-4 นาย พงษ์พิชญ์ เอี่ยมสุวรรณ์ ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1160 585110097-4 น.ส. ศุภนาถ รัตนดาดาษ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1159 575200001-1 น.ส. สุธาสินี ดวงมณี รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1158 585130030-4 Ms. MARIE ROSSINI CARMELA TORRES LACHICA ศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1157 585080090-3 Mr. KEMAL ABDELA KASO ดร. วีระกุล ชายผา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1156 575200022-3 นาย ปพุทธ์ มีไชยโย รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1155 585200034-7 นาย สิรภพ ร่มศรี ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1154 585200012-7 น.ส. นฤวรรณ มั่งสวัสดิ์ รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1153 575020065-7 นาย ปริวรรต แสงวงศ์ ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1152 567020062-6 น.ส. ศกุลตลา นิลแก้ว ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1151 547150010-8 น.ส. ปัญจะพาณ์ โกลากุล ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1150 585020046-2 น.ส. พรทิพย์ ศิริยา ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1149 585020100-2 น.ส. ขวัญชนก วีระศิริ ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1148 575080106-3 Mr. SODING NILAVANH รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1147 567040010-3 นาย ปราโมทย์ คูวัฒนสุชาติ ผศ.ดร. นำพล มหายศนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1146 585080091-1 Mr. YONAYAD YADECHA GURMU ดร. วีระกุล ชายผา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1145 567020019-7 นาย วรนาถ ธรรมรงค์ ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1144 575200017-6 นาย อรรถพล มหาราช รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1143 575020155-6 นาย จิรายุส ชัยชวนานิตย์ ดร. สายยัญ สายยศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1142 585070063-2 Mr. AUNG PHYO WAI ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1141 585020127-2 นาย สุวิชา ทายัง ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1140 585050185-0 นาย ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1139 585050237-7 Mr. BACHIENG INTHAVONGSA ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1138 585040012-7 นาย ยศอนันต์ โคตรเขื่อน ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1137 585050236-9 Mr. KHAMLA KHAMMEUANGKHOUN ดร. สมควร สีชมภู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1136 575220005-1 นาย สมเจตน์ แก้ววงษ์ ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1135 575030029-5 นาย ภากร พันธุพาน รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1134 585070062-4 Mr. MESA UN Asst. Prof. Dr. Porntip Laummaunwai สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1133 575040052-4 นาย จักรกฤษณ์ ภูมิพรม ดร. อภิชาติ บุญมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1132 585040065-6 น.ส. ดุษฤดี จิตประพันธ์ รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1131 585040040-2 น.ส. สุภาวิณี โสภิณ รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1130 565050370-3 นาย พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1129 567220008-8 นาย อุทาน บุญเมือง รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1128 575080038-4 น.ส. รักษณาวลีย์ อภิวัฒนปัญญา ผศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1127 575040039-6 นาย วรัญญู อุทธา รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1126 575040035-4 นาย ณัฐพจน์ ฝ่ายบุญ รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1125 567220002-0 นาย จักรายุทธ นพราลัย ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1124 585050029-4 นาย สถาพร อ่อนละมูล รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1123 575280098-2 นาย จักรกริช อ่อนสา ดร. สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1122 585280031-5 นาย ประมุข บัณฑุกุล ผศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1121 575280164-5 น.ส. ปิยวรรณ คิดการ ผศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1120 575280034-8 น.ส. นิสาชล สุปิงคลัด ดร. สถาพร มงคลศรีสวัสกดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1119 565030075-7 น.ส. ตรีนุช พรมนอก ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1118 547030010-7 น.ส. เนืองทรัพย์ ทั่งทอง ศ.ดร. สนั่น จอกลอย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1117 557020024-3 น.ส. นันท์ชนก เศวตเลข ศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1116 585030013-1 ว่าที่ ร.ต. อัครพล หนูน้อย ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1115 585030010-7 น.ส. สุขฤทัย สมหมาย ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1114 585210084-6 นาย ศตตวรรษณ์ บุญชู รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1113 565160005-3 นาย ณัฐวรรษ หล้าสีดา รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1112 585040015-1 นาย สิทธิกร แสงอุทัย ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1111 575050062-5 นาย กฤตพล ประพันธ์ ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1110 585210082-0 น.ส. มลธิชา สร้อยสน ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1109 575130019-1 นาย อิสรวัสส์ ศิริสถิตย์ รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1108 585040077-9 นาย ปิยะบุตร สุขบรม รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1107 557070019-6 น.ส. เยาวรินทร์ นครภักดี ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1106 575020060-7 น.ส. สิริกมล พลายงาม ผศ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1105 585210029-4 น.ส. เฟื่องฟ้า พันธ์ชัย ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1104 567050037-7 ว่าที่ ร.อ. ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1103 567040021-8 นาย นรงค์ วิชาผา รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1102 575220004-3 นาย ทศพล นทีวชิรมงคล ดร. ภัทร์ คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1101 567050033-5 น.ส. ศิริญญา ภิญโญ อ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1100 575040156-2 น.ส. ศุจิรัตน์ เทพศิลา รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1099 567050035-1 นาย กฤต สุวรรณพรหม รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1098 575040109-1 นาย สุรพงษ์ ลิวไธสง รศ.ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1097 575050098-4 นาย มนตรี ชื่นอุรา ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1096 557080001-9 นาง ทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์ รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1095 575280072-0 น.ส. สุกัญญารัตน์ เวชะวัชนะ ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1094 575020080-1 น.ส. วรัญฑิญา ธาดา ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1093 575020082-7 น.ส. ศิรินันท์ วรเดช ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1092 557100012-5 นาย ปิยะพงษ์ สิมทอง รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1091 575150069-4 ร.อ._ร.น.หญิง สิริวิภา บูรณดิลก รศ. อาภรณี ไชยาคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1090 575020234-0 นาย ปฏิพัทธ์ เทวาภวัต รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1089 575040108-3 นาย ศราวุธ คีรีวงษ์ รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1088 547100011-6 นาย กิตติ อินทุยศ รศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1087 577210009-3 นาย ไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร ผศ.ดร. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1086 575090035-4 น.ส. รวิพร พิทักษ์ รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1085 567030010-9 น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1084 585020057-7 น.ส. ธรรณญพร น้อยพลับ ผศ.ดร. ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1083 595110164-6 Ms. AYE KHIN รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1082 595110170-1 Mr. AUNG ZAW HTIKE Prof.Dr. SanSan Myint Aong สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1081 595110150-7 Mr. BO BO LWIN รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1080 595110159-9 Mr. THU YEIN WIN รศ. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1079 595110169-6 Mr. SAW MYAT LIN KYWEL รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1078 595110156-5 Ms. NWAY NWAY OO ดร. วิลัยพร ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1077 595110155-7 Ms. HKAWN MAI รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1076 595110163-8 Ms. THIN THIN SOE Prof. Dr. San San Myint Aong สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1075 595110149-2 Mr. SAW NAY HTOO ดร. วิลัยพร ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1074 595110165-4 Mr. SAW THAN LWIN ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1073 595110172-7 Mr. MIN ZAYAR LINN Dr. Aung Kay Tu สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1072 595110168-8 Ms. THAZIN HTWE ดร. อ่อง เค ทู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1071 595110162-0 Mr. AUNG WIN MIN ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1070 595110158-1 Mr. SAW AUNG TIN MYINT ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1069 595110161-2 Mr. MIN THURA AUNG รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1068 595110167-0 Ms. SUN THIT WAI รศ. เบญจา มุกตพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1067 595110152-3 Mr. SAI SAUNG KHAM ดร. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1066 595110154-9 Ms. NAN LIN KHAM รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1065 595110166-2 Ms. NAW PUE PUE MHOTE ดร. วิลัยพร ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1064 595110151-5 Mr. HTAY MIN OO ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1063 595110153-1 Ms. NAW HNIN EI KYAING รศ. ปาริชา นิพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1062 595110148-4 Ms. THAZIN HLAING รศ.ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1061 595110171-9 Mr. KYAW THU WIN รศ.เบญจา มุกตพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1060 585020118-3 น.ส. ปวีณา อุ่นลี ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1059 585020119-1 นาย ศรัญยู บริรัตน์ฤทธิ์ ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1058 585020123-0 น.ส. ณัฐชา แก้งทอง ดร. อุทุมพร โดมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1057 575080092-8 Miss XU YU ดร. ศุภกิต บัวขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1056 547040037-1 นาย ธีรพล อุปชาบาล ผศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1055 577020024-5 นาย ธนัชพงษ์ วังคำหาญ ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1054 547040035-5 น.ส. สุพัตรา บุตรเสรีชัย ผศ.ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1053 575060018-2 น.ส. พลอยลดา ศรีหานู รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1052 575060051-4 น.ส. รัตติกานต์ รักษาภักดี ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1051 555030111-8 น.ส. ปภัสสร สีลารักษ์ รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1050 585070023-4 นาย วิสิฎฐ์ จงกำโชค รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1049 575090053-2 น.ส. พิมพ์พิสุทธิ์ ปิยจิตรไพรัช ผศ.ดร. ทกมล กมลรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1048 575090024-9 น.ส. กมลชนก ชมจินดา ผศ.ดร. ทกมล กมลรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1047 555160042-6 น.ส. ศิริพร ศรีภูธร รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1046 575090001-1 นาย พงศธร วิเชียร ผศ.ดร. สุภาวดี แย้มศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1045 575090036-2 น.ส. โสรยา อดออม รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1044 555020261-5 น.ส. งามพรรณ วงษ์อ่อน ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1043 547030027-0 นาย ชัชวาล ยุทธสนอง รศ.ดร. สุรเดช พลเสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1042 565060060-2 นาย สิทธิพงษ์ ศิริประทุม ผศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1041 585020126-4 น.ส. สุกัญญา โฮมวงศ์ ดร. ทศพร ทองจันทึก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1040 575060061-1 นาย เจนณรงค์ ละอองศรี ศ.ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1039 557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1038 547030023-8 น.ส. ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1037 547080027-0 นาย ณวิญ เสริฐผล รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1036 547080013-1 น.ส. รัชนีกรณ์ อินเล็ก รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1035 547080023-8 น.ส. ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1034 585110141-7 นาย ทรงเกียรติ ด้วงสะดี รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1033 547080024-6 นาย ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1032 547080025-4 น.ส. พิมพ์พร ภูครองเพชร รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1031 575060078-4 นาง นงเยาว์ คำปัญญา ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1030 575050349-5 น.ส. อภิญญา ชาวชายโขง ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1029 575050345-3 น.ส. ดวงสมร นครราช ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1028 575090025-7 น.ส. กวิตา จรัสรังสีชล ผศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1027 585020061-6 นาย ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1026 547080017-3 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ รศ.ดร. มาลี กาบมาลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1025 547080020-4 นาย พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1024 585090010-1 นาย ธนพงษ์ เหมือนชาติ ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1023 575070055-0 น.ส. กนลา ชาญวิรัตน์ รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1022 547080026-2 นาย วิชัย ธรรมวิจิตเดช ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1021 567020021-0 น.ส. วิภูสินี วรโชติติยานนท์ ศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1020 565080046-4 นาย จักรพงษ์ ทองผาย ผศ.ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1019 585050221-2 น.ส. นฤมล พิพัธนบรรจง ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1018 585050076-5 น.ส. วราภรณ์ งอสอน ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1017 585050074-9 น.ส. ปัทมาวดี ดวงเกต ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1016 585050070-7 น.ส. ณัฐญดา จันทร์ดำ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1015 585110178-4 น.ส. สุพัตรา หมายชัย ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1014 585110176-8 น.ส. โชติกา สัตนาโค รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1013 575050199-8 น.ส. อัจฉรา กองพลพรหม ผศ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1012 585740470-8 ว่าที่ ร.ต. ฉัตรชัย ศิริคุณ ดร. วนิดา พลเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1011 585740484-7 น.ส. อรนุช อึ้งทรงธรรม ผศ.ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1010 585110091-6 น.ส. ปาริชาติ ภูติยา รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1009 575200011-8 นาย อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1008 575020050-0 น.ส. อาลิตา เชาวนประเสริฐ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1007 575020049-5 นาย ศรัณย์ ทองนอก ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1006 575020045-3 น.ส. จุฑามาศ บัวหอม ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1005 565080066-8 นาย ฐนพรรณ ธูปหอม ดร. ศุภกิต บัวขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1004 585040116-5 นาย ธนวัฒน์ ตลิ่งไธสง รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1003 585020013-7 นาย วันเฉลิม นัดดา ดร. ทศพร ทองจันทึก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1002 575020124-7 น.ส. รัมภ์รดา อุทิศานนท์ ผศ.ดร. สุพร นุชดำรงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1001 585090034-7 นาย เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทักษ์ ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1000 585090030-5 น.ส. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์ ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0999 585050073-1 นาง เนาวรัตน์ วิลาวรรณ์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0998 565060035-1 นาง วิชชุดา อุ่นวิเศษ ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0997 565060052-1 นาง อุไร ดวงแก้ว ผศ.ดร. อภิญญา จำปามูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0996 575050093-4 น.ส. ชนิดาภา จันนอ ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0995 575080075-8 Miss YU BO ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0994 547020074-7 น.ส. อลิษา นาลาดทา ผศ.ดร. นิภา มิลินทวิสมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0993 575060081-5 นาง เพ็ญแข จันทร์ราช ผศ.ดร. อภิญญา จำปามูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0992 565050129-8 น.ส. ชลันดา พจนา ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0991 547020027-6 น.ส. อุทุมพร งิ้วพรหม ผศ.ดร. นิภา มิลินทวิสมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0990 567040042-0 นาย พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ผศ.ดร. ดารณี หอมดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0989 575020100-1 นาย คริวุฒิ พุฒซ้าย รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0988 557050040-7 น.ส. ธัญชมณ บุญประกอบ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0987 585050192-3 นาย เทพสถิตย์ ตะรุวรรณ ดร. ปาริชาติ แสนนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0986 575060084-9 น.ส. ศยามล ภูเขม่า รศ.ดร. วรรณชนก จันทชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0985 565060013-1 น.ส. อัจฉรา วริลุน ผศ.ดร. นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0984 585050077-3 น.ส. สาวิตรี หล่มธรรมมา ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0983 575050104-5 น.ส. ศรีประภา บุญหล่า รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0982 575050102-9 น.ส. วัจนา วรรณโกษิตย์ รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0981 585430017-5 น.ส. น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์ ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0980 565100011-4 น.ส. วิชชุดา สีลาดเลา รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0979 575060016-6 นาง นิภาพร มีชิน ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0978 585210052-9 น.ส. กชพร สว่าง ดร. อานนท์ คำวรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0977 575020019-4 น.ส. สุนิศา นรทีทาน รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0976 575020104-3 น.ส. ประภัสสร เหล่าจันทร์อัน รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0975 557070015-4 น.ส. จุไรรัตน์ โขงรัมย์ รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0974 557070013-8 น.ส. วรนันท์ คีรีสัตยกุล รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0973 585050144-4 นาย คคนปกรณ์ อินศร ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0972 567070005-8 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์ รศ. โกวิท ไชยศิวามงคล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0971 585280003-0 Mr. THAN PHOMSIRI ผศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0970 585090036-3 น.ส. อรษา แสนโน รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0969 575050355-0 นาง เดือนฉาย บุตรเรียง ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0968 585080077-5 นาย อนันต์ ลากุล ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0967 585280006-4 น.ส. จินดาหรา วิเท่ห์ ผศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0966 575280156-4 นาย สุวรรณ ไตรมาลัย รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0965 575060003-5 น.ส. นพนันท์ ชัยภูมิ ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0964 565020114-9 นาย พูนศักดิ์ วิเศษโสภา ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0963 585110086-9 น.ส. อรนุช พวงมาลัย รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0962 585110082-7 น.ส. จตุพร แต่งเมือง รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0961 575040054-0 นาย เศรษฐพงษ์ สืบสุวรรณ ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0960 557020057-8 น.ส. ฑิฆัมพร ธูปเทียนรัตน์ ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0959 585110173-4 นาย วิสุทธิ์ มัชปาโต ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0958 575280111-6 น.ส. สุกิตติยา บุญหลาย ผศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0957 575020228-5 น.ส. จิตจุฑา โทแหล่ง ผศ.ดร. พิทยากรณ์ น้อยทรงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0956 555020262-3 น.ส. ยอดขวัญ โสวรรณะ ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0955 585050190-7 นาย วรวุฒิ พวงในเมือง ผศ.ดร. สุวัตร นานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0954 585050189-2 น.ส. ประกายวรรณ สุริยนต์ ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0953 547080021-2 นาย พิชญะภาคย์ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0952 595110142-6 Miss MALIKA KONG รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0951 587110033-4 น.ส. ปาริชา นิพพานนทน์ รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0950 567110002-3 น.ส. ลำพึง วอนอก ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0949 565070066-4 น.ส. สาธิตา พัจนสุนทร ผศ. ชัช สุมนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0948 547060022-2 นาง รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0947 585110092-4 น.ส. เพ็ญวิภา แก้วพิภพ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0946 585110087-7 นาย ณฐกร นิลเนตร ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0945 575060035-2 น.ส. ศุภวรรน ยอดโปร่ง ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0944 555220002-5 น.ส. คนัมพร เปศรี ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระดิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0943 567020004-0 นาย เมธี พงศ์กิจวิทูร ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0942 575210006-5 น.ส. ลดาวรรณ สุระนรากุล ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0941 585110021-7 น.ส. พิชานี แหล่งสท้าน ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0940 585110146-7 น.ส. ปัณณ์ชนุตม์ ชอบจิตร รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0939 585110085-1 นาย พรพจน์ ภวะเตนัง รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0938 585110140-9 น.ส. ชุติมา ฆารสมบูรณ์ รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0937 585110174-2 น.ส. นัฏฐา โยสาราช รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0936 585110187-3 Mr. THAN KYAW SOE ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0935 585110185-7 น.ส. จุฑามาศ จิวดำรงค์กุล ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0934 575020116-6 น.ส. สมหญิง สมทรัพย์สิน รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0933 585050239-3 น.ส. อัปสร พันธ์ฤทธิ์ ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0932 585050257-5 น.ส. กานต์ชนก เพ็งวงษา ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0931 585210087-0 น.ส. ณัฐวดี สุทธิประภา ดร. อานนท์ คำวรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0930 575020216-2 Mr. KHONEMALAY XAYASONE รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0929 575130015-9 นาย เอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ ศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0928 575220002-7 ว่าที่ ร.ต.หญิง วารุณี บุปผาชาติ ดร. สิปป์ สุขสำราญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0927 575220020-5 นาย นันทวุธ ภูผาสุข ดร. ภัทร์ คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0926 557220010-0 น.ส. เยาวลักษณ์ เชื้อทอง รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0925 585110089-3 น.ส. ทักษพร ฝอดสูงเนิน ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0924 585220020-6 น.ส. ปรียารัตน์ วิชัด ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระดิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0923 585110094-0 น.ส. วิลาสิณี ทองบุ ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0922 585110088-5 นาย ทวีศักดิ์ ประกอบมัย ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0921 585110147-5 น.ส. ภัทราภรณ์ สมน้อย รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0920 585110001-3 น.ส. ฐิติรัตน์ วิระขันคำ นายเกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0919 577220005-5 นาย ธวัชชัย ศิลปโชค ดร. ภัทร์ คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0918 565020218-7 นาง มุจรินทร์ สุวรรณ์ ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0917 575060091-2 นาง ปิยฉัตร ปะกังลำภู ผศ.ดร. เสาวมาศ เถื่อนนาดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0916 585220022-2 น.ส. วรรณนิสา ถามะนาศาสตร์ ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระดิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0915 575060079-2 น.ส. นฤมล ฮามพิทักษ์ รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0914 575050200-9 น.ส. อิสยาห์ ถือสยม รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0913 575050188-3 นาย รณฤทธิ์ ธรรมาธิกร รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0912 575050198-0 น.ส. เสาวนา เสียงสนั่น รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0911 575050180-9 น.ส. จิรายุ ศักดาจารุวงศ์ รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0910 585050258-3 น.ส. ยลดา หนองบัว ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0909 585150041-7 น.ส. อริยะวรรณ ตันติพงศ์พีรเดช ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0908 575080026-1 น.ส. ศศิธร สถิตย์ ผศ.ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0907 575150015-7 นาง ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0906 557050032-6 นาย พรวุฒิ คำแก้ว รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0905 557050031-8 น.ส. บุตรี เวทพิเชฐโกศล รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0904 575150049-0 น.ส. พิชญา อุดมศิลป์ ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0903 565150055-4 น.ส. จุฑามาศ อนุสรณ์ธีระกุล ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0902 577150004-6 Mr. SYSAY PALAMY รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0901 557070043-9 Mr. DIWAKAR GURAGAIN ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0900 557050030-0 น.ส. นริสรา ลอยฟ้า รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0899 565050143-4 น.ส. ภัทริกา ทองยา ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0898 585110148-3 น.ส. ยุภารัตน์ ทุมแก้ว ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0897 585220021-4 นาย พายุ แฝงทรัพย์ ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระดิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0896 575050178-6 นาง กนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0895 575050187-5 น.ส. มินทร์ฐิตา อโรคยนันท์ ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0894 575100011-5 น.ส. อาริตา นาถ้ำเพชร รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0893 575070013-6 นาย นัยพัช นิตยสุทธิ์ ดร. อุมาพร ยอดประทุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0892 585110139-4 นาย เฉลิมพล โสคำแก้ว รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0891 575110010-1 น.ส. จุติมา ดอกไม้พวง ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0890 585110153-0 น.ส. ศกุณตฬา จันทร์นวล ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0889 585110151-4 นาง อารยา จาจุมปา รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0888 565050127-2 น.ส. กัตติกา ภูหานาม ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0887 565050136-1 นาง ปิยพร นิสัยตรง ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0886 577020010-6 น.ส. ณัฐวี ภูมิสุข ผศ.ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0885 537070009-7 น.ส. เพ็ญศิริ ภูสิงหา รศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0884 575030081-3 น.ส. ชญาณ์นันท์ ปักกัง ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0883 575030083-9 นาย พัสกร พุทธฉายา ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0882 557030021-3 นาย กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0881 565060002-6 นาง วรนุช ปัทถาพงษ์ ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0880 577030005-3 น.ส. วรุณ โคตะ รศ.ดร. สุรเดช พลเสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0879 585110093-2 น.ส. วานิช รุ่งราม รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0878 585050225-4 น.ส. วารี ขำหมื่นไวย ดร. หล้า ภวภูตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0877 565080080-4 น.ส. ศิรินัน ทับอาษา ผศ.ดร. คำแหง วิสุทธางกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0876 585110020-9 น.ส. จุฑารัตน์ หลักทรัพย์ ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0875 575130013-3 น.ส. ศรีนภา เซียวสมบูรณ์ รศ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0874 547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0873 585110116-6 น.ส. ประภัทสร พิมพ์ดี รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0872 585110118-2 นาย พศิน ทันมัง รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0871 585200024-0 นาย สุทธิเกียรติ สมบัติธีระ ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0870 575150076-9 น.ส. กุลวรินทร์ ชาติยานนท์ ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0869 537150003-4 น.ส. สุธินี คำเพ็ง รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0868 557040016-0 นาย ณธกร ทัศนัส ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0867 585110079-6 นาย ยุทธนา ชนะพันธ์ รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0866 565090032-9 นาย สุวิทย์ วงษ์เชียงขวาง รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0865 577160003-2 Mr. HUYNH XUAN PHONG รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0864 585030057-1 Ms. KHAMTAY VONGXAYYA ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกรู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0863 557030017-4 นาย สายัณห์ สืบผาง รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0862 575050210-6 นาย กิตติชัย ก้อนแก้ว ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0861 575050184-1 นาย ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ ดร. อนุชา โสมาบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0860 585110143-3 น.ส. นิตติยาพร แพงคำ รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0859 557020048-9 น.ส. กุลวดี คตชนะเลขา รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0858 565020078-7 นาย ธีรภัทร เจริญไชย ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0857 585110070-4 น.ส. จริยาพร ศรีจอมพล รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0856 585110166-1 นาย ฉัตรชัย คำดอกรับ นาย เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0855 585110149-1 น.ส. วารีรัตน์ พูลเพิ่ม รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0854 585220012-5 นาย คมกฤช ฤทธิ์ขจร ดร. ภัทร คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0853 577070007-5 น.ส. วิภาวี ถึงเสียบญวน รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0852 575080085-5 Mr. RETOSH SRAMON รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0851 585110096-6 น.ส. ศิรินธร ณ หนองคาย ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0850 577110010-5 นาย อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0849 577220013-6 น.ส. อำพร แสงไชยา ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0848 585090033-9 น.ส. พักตร์วิภา โชคภูเขียว ดร. ทิวาพร ทวีวรรณกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0847 575210039-0 น.ส. วิภาภรณ์ ไกยฤทธิ์ ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0846 575020009-7 น.ส. พัชรพร จันทรสุวรรณ ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0845 565040057-3 น.ส. ลดารัตน์ เลี่ยมปรีชา ผศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0844 577220026-7 นาย พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ผศ.ดร. หอมหวล บัวระกา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0843 555220004-1 น.ส. ธนิตา สิทธิหาโคตร ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0842 575080014-8 นาย กฤษดา ปัจจ่าเนย์ ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0841 585040106-8 น.ส. ศุภสิริ เบญจกัญญา ผศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0840 585110006-3 นาย วรวุฒิ แสงเพชร นาย เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0839 585150040-9 น.ส. ศุภิสรา เจียระนัยปรีเปรม รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0838 575070007-1 น.ส. กฤติกา ทรัพย์คณารักษ์ ผศ.ดร. วิยะดา ปัญจรัก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0837 575020195-4 น.ส. วิภาดา จันทา ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0836 567070034-1 น.ส. กาญจนา โถมนาการ ศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0835 585030062-8 Miss MARIA JACINTA DE CARVALHO MOPECANE ศ.ดร. สนั่น จอกลอย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0834 575080020-3 นาย ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ ผศ.ดร. มารศรี สอทิพย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0833 577070010-6 น.ส. อาภัสรา เตโช รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0832 585100015-8 Ms. SREY MOM PHATH ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0831 567040046-2 นาย อรรถพล สีดำ ผศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0830 585050082-0 นาง นาถนรินทร์ บุญธิมา ดร. หล้า ภวภูตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0829 547220010-9 นาย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ดร.สุเนตร โพธิสาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0828 575110149-0 นาย วรภัทร กระทู้ ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0827 575110148-2 น.ส. เพ็ญพักตร์ ขวัญแน่น ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0826 585110034-8 น.ส. เพชรัตน์ พันอ้น รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0825 585110052-6 น.ส. นิตยา พันธ์สง่า รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0824 585110048-7 น.ส. ชุดากรณ์ อินภิรมภ์ รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0823 585110031-4 น.ส. น้ำทิพย์ ศรีหนองกิจ รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0822 585110053-4 นาย บัญชา ณ พัทลุง รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0821 575110094-9 น.ส. ขจรวรรณ วงษ์สังข์ ดร. รัฐพล ไกรกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0820 575020105-1 นาย พลวัต พิลาชัย ดร. ทศพร แถลงธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0819 575060050-6 น.ส. นภาภรณ์ เกตุทอง ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0818 575030085-5 นาย ยศพนธ์ ยางงาม รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0817 585030063-6 Mrs. RITA VALENTIM MANJONDA ศ.ดร. สนั่น จอกลอย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0816 565160014-2 น.ส. ทักษิณา อินทรมณี ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0815 565070035-5 น.ส. ปวิณา อภิบูลย์ รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0814 567200001-4 นาย ธนิศร์ เสถียรนาม ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0813 575210038-2 นาย รุ่งเพชร กำยาน ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0812 547070039-3 น.ส. สมสิริ อินทรมณี ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0811 575280154-8 น.ส. วิยะดา จันทร์โสดา ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0810 565030026-0 น.ส. สุวาณี เพิ่มทองชูชัย รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0809 565220012-3 นาย เอกพงษ์ ศรีงาม ผศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0808 555280606-7 นาง เจียระไน นีล รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0807 575280103-5 น.ส. ธนาภรณ์ วงษ์คำคูณ ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0806 585070057-7 นาย ภาณุพันธ์ ศรีพันธุ์ ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0805 585110012-8 น.ส. อรอุษา ปราสาททอง ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0804 585110023-3 น.ส. กรรณิการ์ เบ็ญจวนิช รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0803 577040023-5 นาย เฉลิมวุฒิ น้อยอุ่นแสน รศ.ดร. กานดา สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0802 585030024-6 น.ส. นริศรา พวงจำปา ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0801 575020141-7 นาย กฤษฏิ์ คำตื้อ ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0800 575040020-7 นาย ปฏิญญา แต้อารักษ์ รศ.ดร. กานดา สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0799 547220015-9 นาย อาทิตย์ ดรุนัยธร ผศ.ดร. มารศรี สอทิพย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0798 585160005-5 น.ส. พิชญาภา พลค้อ ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0797 565020117-3 น.ส. อนันตยา กองจันทร์ ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0796 575020204-9 นาย ไชยฤทธิ์ เศวตวงษ์ ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0795 585080026-2 น.ส. ณัฐพร จันทร์เติม ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0794 575110012-7 น.ส. ลลิดา วิบูลย์กุล ผศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0793 585110136-0 น.ส. กวินธิดา อุปพงศ์ รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0792 557100018-3 นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว ผศ.ดร. ธัญดา สุทธิธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0791 557060007-9 น.ส. บุศรินทร์ หลิมสุนทร รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0790 565040159-5 น.ส. ศศิเกตุ แพงคำแสน ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0789 585030044-0 นาย ประวิทย์ ธรรมทะ รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0788 575040053-2 นาย ธีรเชษฐ์ พุทธิจิตอมรกุล ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0787 575160011-9 น.ส. รมย์ยุพา หนูน้ำคำ รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0786 585050081-2 นาง ฑิตยา หันชัยศรี ดร. หล้า ภวภูตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0785 585040048-6 นาย อนิรุทร ท่าทราย ผศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0784 585040002-0 น.ส. จันทร์เพ็ญ โตสูงเนิน ผศ.ดร. ขวัญศรี แสงประชาธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0783 565040129-4 นาย ปณิธาน ทาแก้ว ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0782 565080062-6 น.ส. ภิรพร พิสสาพิมพ์ ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0781 565020143-2 น.ส. ศิรินภา สมบัติภูธร ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0780 577220009-7 นาย ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ ดร. ภัทร์ คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0779 575030072-4 Mr. SISAVANH XAYAVONG ศ.ดร. ปัทมา วิทตยากร แรมโบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0778 575030016-4 น.ส. จุฑามาศ เครื่องพาที ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0777 575210025-1 นาง ภัคญดา ณ หนองคาย ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0776 547030028-8 น.ส. มธุรส อรังศรี รศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0775 585110077-0 น.ส. ปวีณา จันทร์สระแก้ว รศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0774 585110002-1 นาง ดวงใจ ไทยวงษ์ นาย เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0773 585050104-6 น.ส. เจนจิรา วิยาสิงห์ ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0772 577220025-9 นาง ณฐญา มังคละคีรี รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0771 585110004-7 น.ส. ธัสสร แก้วเมือง รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0770 575060033-6 นาย วิษณุ จันทร์สด ผศ.ดร. อรสา กงตาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0769 575060067-9 นาย สุรชัย ศิเศรษฐกุล ผศ.ดร. อรสา กงตาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0768 565060130-4 น.ส. แพงพรรณ เท่าสาร ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0767 585080012-3 นาย ปรีชา บุตรรัตน์ ผศ.ดร. หอมหวล บัวระกา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0766 557070030-8 นาง วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี ผศ.วริสรา ลุวีระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0765 585020078-9 นาย ณัฐพล เกษางาม รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0764 567070018-9 นาย สมเด็จ กั้วพิทักษ์ รศ.ดร. มานพ คณะโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0763 575080066-9 นาย เทพเทวัญ ดวงดี ผศ.ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0762 557080031-0 นาง วิชุดา ไชยศิวามงคล รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0761 565080079-9 พระ วินัย สุริยะธรรม ดร. กรรณิกา คำดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0760 557150005-2 น.ส. ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0759 585050107-0 น.ส. โชติภรณ์ ลีเวียง ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0758 585110144-1 น.ส. นิลุบล สิทธิบุญมา รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0757 575040068-9 น.ส. อัญธิกา ประนัดทา ดร. สุรพล ผดุงทน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0756 575060021-3 นาย ศักดา เปรมไทยสงค์ ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0755 585050105-4 น.ส. ชลธิชา พลชัย ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0754 585050109-6 นาง ดวงใจ ชาวโพธิ์ ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0753 585050108-8 น.ส. ฐิติมา กันชัยภูมิ ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0752 557210006-7 นาย ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0751 565220001-8 นาย คทาวุธ ศรีมนตรี ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0750 575220006-9 นาย จารุวัฒน์ สมยา ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0749 585050165-6 นาย วันปิติ สมบูรณ์ รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0748 585110017-8 น.ส. ดวงพร แจ่มพันธ์ ผศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0747 585110145-9 นาย ปรเมศร์ ทิพย์เดช รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0746 585110138-6 น.ส. จุฑาธิป โยพันดุง รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0745 585110007-1 นาย ศรกฤษณ์ รักพาณิชย์ นายเกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0744 575110035-5 น.ส. นัทชา นารมย์ ผศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0743 547080028-8 นาย สุรศักดิ์ วงษ์อินทร์จันทร์ รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0742 575050162-1 น.ส. วรรณพร หลักบุญ รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0741 575040094-8 นาย วิชชพล มานาดี ผศ.ดร. ชัยภัทร เครือหงส์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0740 575180006-0 น.ส. กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0739 567040027-6 น.ส. ณัฐพร ชะบา ผศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0738 585040044-4 น.ส. พีรยา สันติดำรงพันธุ์ ผศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0737 577110009-0 นาย อมรรัตน์ ลือนาม รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0736 585040047-8 นาย มัตตัญญู แจ้งโถง ผศ.ดร. ชัยภัทร เครือหงส์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0735 585280009-8 นาง ณัฐฌา ขำศิริ รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0734 585040006-2 นาย ภาณุวงศ์ ยกยิ่ง ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0733 575070026-7 น.ส. พรทิพย์ จังศิริวิทยากร ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0732 585050083-8 น.ส. รัชดาพร ทองยศ ดร. หล้า ภวภูตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0731 585050040-6 น.ส. ชนิกา สูงสันเขต ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0730 585050208-4 นาย ณพงศพล เครื่องพาที ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0729 585210023-6 น.ส. ณิชาพร ฤทธิบูรณ์ ดร. จินณพัษ ปทุมพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0728 575040142-3 Mr. SYSOMPHONE CHAYYASITH ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0727 575180001-0 นาย วณาชิณญ์ อัศศวานันท์ รศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0726 565180001-9 น.ส. บุปผชาติ ตระการจันทร์ รศ.ดร. บงกช นพผล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0725 575180002-8 นาย ศรายุทธ นามพุทธา รศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0724 585040070-3 นาย ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์ รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0723 557040017-8 น.ส. อชินี พลสวัสดิ์ ผศ.ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0722 575040095-6 นาย วิทวัส อุปพงษ์ ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0721 585050132-1 นาย รัฐพล เอกจักรแก้ว รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0720 585110128-9 นาย อโนราช โยเหลา รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0719 585210027-8 น.ส. พิชญาภา จันศรี ดร. จินณพัษ ปทุมพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0718 575040101-7 น.ส. อริษา วงษ์ศรีวอ รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0717 567020056-1 น.ส. รุ่งนภา วรรณสุทธะ ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0716 585050155-9 น.ส. ปิยะลักษณ์ ชูสอน ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0715 575030008-3 นาย ญาณวรุตม์ ภูกองชนะ ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0714 575130028-0 น.ส. กันยา มาสุธน ผศ.ดร. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0713 567020047-2 น.ส. ปัญจศีล พยัคฆนิธิ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0712 585110035-6 น.ส. รำไพ ราชาพัฒน์ รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0711 585050162-2 น.ส. มณฑ์ธวัล โควะเลิศ ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0710 577070008-3 น.ส. สาวิตรี ปักการะโต รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0709 577070009-1 น.ส. สุรางค์ ชมภู่ รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0708 585050150-9 นาย ชัชวาลย์ วันเลิศ ผศ.ดร. เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0707 585050145-2 นาย คมกริช บุญพรม ดร. ประยุทธ ชูสอน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0706 585050168-0 นาย สรศักดิ์ นิมากร ผศ.ดร. เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0705 585050148-6 น.ส. ชนิดาภา พงษ์พิเดช ดร. ประยุทธ ชูสอน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0704 585050149-4 นาย ชัชวาล อนันตปัญญาสกุล ดร. ประยุทธ ชูสอน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0703 585050160-6 นาย ภควรรณ ขันคำ ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0702 565130018-2 น.ส. นาถยา ภู่วโรดม ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0701 585050141-0 นาย เกียรติ์นิพนธ์ สุริยนต์ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0700 585050143-6 น.ส. เขมิกา พันธุ์อำมาตย์ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0699 585050159-1 น.ส. พิมสาย อัครพิทยาอำพน ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0698 585050169-8 น.ส. สโรชา กาวี รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0697 575080039-2 พระ อัครเดช สารแสง ดร. กรรณิกา คำดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0696 575150065-2 นาย นัฐพงษ์ ขันธรักษ์ รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0695 575080076-6 Mr. DEPING KONG ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0694 575080077-4 Miss NANLIN GE ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0693 585050170-3 น.ส. สุธานี โสโท ผศ.ดร. เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0692 575130007-8 น.ส. ปิยะพร จิตอามาตย์ ผศ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0691 585040079-5 นาย กวิน หมื่นฤทธิ์ รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0690 565130020-5 น.ส. สกาวรัตน์ วชิรขจรชัย รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0689 575040042-7 นาย สิริคุณ ปานะสุนทร รศ.ดร. เฉลิมชัย พาวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0688 557100011-7 นาย ดิศพล บุปผาชาติ รศ.ดร. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0687 575150059-7 น.ส. วิชญาณี พันธ์งาม รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0686 585150036-0 น.ส. สุทธาพร วงศ์กาฬสินธุ์ รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0685 555030105-3 นาย ภานุพงศ์ แสนบุดดา ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0684 585050171-1 น.ส. สุภัสสร จันทรังษ์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0683 575160016-9 น.ส. รจนพรรณ บพิตรสุวรรณ ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0682 575220009-3 นาย พงศพร อุปนิ ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0681 567060006-2 น.ส. ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0680 565020050-9 น.ส. จรรยาภรณ์ บัวผาง ผศ.ดร. สุจิตรา กลั่นศรีสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0679 567110004-9 นาย กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์ รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0678 585050173-7 นาย อนวัช จิตรักษ์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0677 585050156-7 นาง พรสวรรค์ ทองจำรูญ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0676 565020127-0 น.ส. สุธารทิพย์ ศรีทาบุตร ผศ.ดร. พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0675 575070051-8 น.ส. ปานเรขา จันทร์ลอย ผศ.ดร. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0674 575040064-7 น.ส. ขวัญชนก สอนสุภาพ รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0673 565070030-5 น.ส. ดวงกมล เมืองแสน รศ. สุดา วรรณประสาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0672 575080101-3 นาย ไพรัตน์ คนว่อง รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0671 585110165-3 นาย ธกร เมธาวงศกร ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0670 585040050-9 นาย จักรภพ พันธศรี ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0669 575040124-5 นาย สุชาติ จุลรัตน์ รศ.ดร. กานดา สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0668 557080015-8 น.ส. จินตนา โต้งสูงเนิน รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0667 575020162-9 นาย เกรียงชัย ศิริกุล ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0666 575020247-1 นาย วีรชาติ เลิศยิ่งยศ ดร. นันท์นภัส เบญจมาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0665 575040106-7 นาย นันทพงษ์ โภคาพานิชย์ ผศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0664 577070027-9 นาย อิสระพงศ์ โพธิ์สุข ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0663 585110137-8 น.ส. กัญญาวรรณ ยุบลมล ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
เลขสันปก 82-0193 D
0662 585110099-0 นาย สัญญา พึงสร้างแป้น รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0661 585110038-0 น.ส. สร้อยทอง กันงา รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0660 585110028-3 นาย ฐนกร คำหารพล รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0659 585110026-7 น.ส. กุลจิรา แซมสีม่วง รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0658 585110027-5 นาง จิราภรณ์ จตุเทน รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0657 585110040-3 นาง สุพัตรา สิมมาทัน รศ.ดร. ขนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0656 557020001-5 นาย ศราวุฒิ ต้นตะภา รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0655 575020064-9 นาย แชมป์ สุขสวัสดิ์ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0654 575060038-6 น.ส. วัชรี พิมสา ผศ.ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0653 575280107-7 นาย ยศนันท์ ศรีอรุณเอี่ยม ดร. วิษณุ สุมิตรสวรรค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0652 567110012-0 น.ส. สุกัญญา ฆารสินธุ์ รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0651 585050229-6 น.ส. ชมพูนุช เจริญวนวิจิตร รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0650 585050131-3 น.ส. ไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0649 575020246-3 นาย นนทชัย ด่านภักดี ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0648 585040033-9 น.ส. อิสรียา เฟื่องสุวรรณ ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0647 585040032-1 นาย อานันต์ จันทะดวง รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0646 585040027-4 นาย ทวิร ชนใฮ ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0645 565040045-0 นาย อลงกรณ์ พลายแก้ว ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0644 575020110-8 นาย อดิศักดิ์ เม้ามีศรี ดร. ทศพร แถลงธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0643 565040083-2 นาย จักรกฤษณ์ จุนรัชฎ์ รศ.ดร. กานดา สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0642 575130017-5 น.ส. นวิยา ธนภูมิพงศ์ ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0641 575100006-8 นาย ยงยุทธ ใสบาล รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0640 575110011-9 นาย ณภัทรพงษ์ หงษีทอง ผศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0639 577070011-4 น.ส. ลักขณา สะเดา ศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0638 575040117-2 น.ส. สุดารัตน์ สิโนรักษ์ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราฏณ์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0637 575040067-1 น.ส. สุทธิพร โยหาสิทธิ์ รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0636 575220007-7 นาย เจริญจิตต์ แว่นทิพย์ ดร. สุรพล เนสุสินธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0635 585050176-1 น.ส. อัมพิกา บุดดา รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0634 585050164-8 น.ส. วรรณิษา กสิผล รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0633 575040070-2 นาย ณัฐนันต์ วัชเรนทร์วงศ์ รศ.ดร. กานดา สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0632 567020050-3 นาย อำพล เลี้ยงพรม ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0631 585110025-9 น.ส. ปัญจมาพร รัตนหน รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0630 585020147-6 Ms. HUYNH THI THUY HANH ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0629 585110032-2 น.ส. ปรารถนา เรืองรัตน์ รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0628