2012 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
1136 595020136-2 น.ส. เมลาสิณี เล้าสุวรรณ ศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1135 605110037-4 น.ส. ปรียะพร ระมัยวงค์ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1134 605150009-5 น.ส. กิตลดา กิตยคม รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1133 585020165-4 น.ส. สุดคะนึง ปิ่นจอม ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1132 587030002-0 น.ส. วัชรี แซ่ตั้ง รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1131 605130039-8 นาย พิธิวัต เอื้อสุวรรณ รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1130 567020011-3 น.ส. ชนิดา บุญมี รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1129 575280175-0 นาย เจนณรงค์ พันธุ์จันทึก ดร. ฌาม เรืองธรรมสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1128 575280205-7 นาย วชิระ เสระทอง รศ.ดร. เพ็ญนี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1127 575280185-7 น.ส. นฐกร วงษ์เทราช รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1126 605280027-8 Mrs. SOUDALAY PHOMMAHAXAY Dr. John Draper สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1125 595080044-1 น.ส. สตรีญาภรณ์ มีสุข ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1124 595030071-8 นาย วรายุ ภาษี ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1123 605040014-5 นาย มงคล ตุ่นเฮ้า รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1122 605050067-8 น.ส. พุทรา สารีบุตร ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1121 605050050-5 นาย วีรยุทธ ทองแดง รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1120 585150055-6 น.ส. นุจรินทร์ เหลืองอิงคสุต ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1119 605040062-4 น.ส. พิชยา นิตย์นิธิพฤทธิ์ ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1118 605050014-9 น.ส. อภิชญา สีลาน รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1117 605050010-7 น.ส. พราวแพรว คำโส ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1116 605280029-4 นาย กฤษชพลณ์ บุญครอง รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1115 587080024-0 พระ พจนันท์ กุมพล ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1114 605040024-2 นาย ณัฐพงศ์ ปัตตุลี รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1113 587030019-3 น.ส. พรทิพย์ พุทธโส ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1112 595130011-9 น.ส. พรหมธิดา พรหมจารย์ ผศ.ดร. อังสนา ใจแน่น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1111 587070016-5 น.ส. ศิรินภา คลังแสง รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1110 587080036-3 Mr. DARYONO ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1109 605050013-1 น.ส. สุนทรี ทมกระโทก ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1108 585020151-5 น.ส. แตงไทย ภิญโญ ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1107 595320007-2 นาย ภัทรัต อัตไพบูลย์ รศ. สุเมธ แก่นมณี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1106 585080041-6 น.ส. จริยา โนนแดง ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1105 587220008-0 นาง จุรีรัตน์ ทวยสม ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1104 605060003-8 น.ส. จินตนา ประสานศักดิ์ ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1103 595090021-7 น.ส. ณัฐนรี ชัยพิพัฒน์ ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1102 605130026-7 น.ส. เพ็ญศิริ สมศรี รศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1101 605130001-3 น.ส. ชลินธร วิศวะกุล รศ.ดร. เข็มพร กิจสหวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1100 605130027-5 น.ส. ภณิดา สิงห์อินทร์ รศ.ดร. เข็มพร กิจสหวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1099 605050012-3 นาย มณฑณัช บุญปลูก ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1098 605050008-4 น.ส. กรรณิการ์ จันทร์ดา รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1097 577020055-4 น.ส. ทิตยา บุญทองโท รศ.ดร. รจนา บุระคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1096 595090016-0 นาย สราวุฒิ จันมูล รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1095 605130008-9 น.ส. เบญจมาศ สายบัว ผศ.ดร. อังสนา ใจแน่น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1094 605060002-0 น.ส. ขวัญทิวา ศรีสวัสดิ์ ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1093 605080023-0 Miss BILYU YANG ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1092 585090035-5 นาย สดุดี ทองทิพย์มาก รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1091 597180001-6 น.ส. นันทิตา รักษาชาติ รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1090 595020015-4 นาย ณัฐพงษ์ คำมา ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1089 585090006-2 น.ส. เกศรากร โอษฐยิ้มพราย รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1088 595080046-7 Miss MIN SHI รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1087 577040033-2 นาย สหัสวรรษ ภูจีระ ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1086 587030009-6 น.ส. พัชรา ธนานุรักษ์ รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1085 597070046-3 น.ส. สาลินี แนวหล้า รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1084 587050027-2 น.ส. ศรีสุดา ด้วงโต้ด รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1083 605040001-4 นาย โชคชัย ซุยอุ้ย ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1082 597070018-2 น.ส. กุลดาวรรณ จันอ่อน ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1081 577050034-4 น.ส. สุกัญญา สุตะพันธ์ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1080 605040015-3 นาย ธนพร สิงห์ภู่ ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1079 595030025-5 น.ส. ธมณ ธีระศรานนท์ ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1078 597110005-0 น.ส. ทองปักษ์ ดอนประจำ ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1077 597110030-1 Mr. AFRIYANTO ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1076 597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1075 585030008-4 น.ส. ผกาแก้ว ทาระเกต ผศ.ดร. สจี กัณหาเรียง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1074 577100011-9 นาย ชวลิต โยงรัมย์ ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1073 607020046-8 Mr. VO NHAN VAN รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1072 605040119-1 นาย ณัฐพล คะบุศย์ ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1071 605040120-6 นาย อติเทพ สุขะวัฒนพรกุล ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1070 605060018-5 นาง ประกายรุ่ง ต้นทัพไทย ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1069 577030022-3 นาย ธนสรณ์ รักดนตรี ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1068 597030014-4 น.ส. นัยนา เสนาศรี ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1067 605050196-7 นาย วุฒิชัย โยตา ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1066 595030047-5 น.ส. สุภาพร จำกุดลิง ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1065 605150041-9 น.ส. ปวีณา สรรวิริยะมงคล ผศ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1064 605280009-0 นาย สมชาย สัตยวัน ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1063 595110136-1 น.ส. อัญชลีพร ปาโส ผศ.ดร. เชษฐา งามจรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1062 585050211-5 น.ส. มยุรา สุภารี ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1061 605050068-6 นาย เสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1060 605050145-4 นาย พงษ์พิสุทธิ์ คูหานา ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1059 605020049-8 น.ส. อุบลวรรณ ขอพงษ์ไพบูลย์ รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1058 605740011-2 นาย พิสิฐ รวิวรรณ รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1057 605430003-8 น.ส. ประภาพร ธรศรี ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1056 607220029-4 นาย ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ์ ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1055 595030093-8 น.ส. ชนกนาถ ชาแป ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1054 595020086-1 น.ส. มนทกานต์ จันทิวงศ์ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1053 595430014-2 Mrs. CHANTHIDA MIBOUN ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1052 617030026-9 Mr. UGYEN THINLEY รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1051 595030061-1 นาย ศตพร โนนคู่เขตโขง ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1050 605020012-1 นาย ปิยะวัฒน์ ปิยะศิลป์ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1049 605040003-0 น.ส. ดวงธิดา หมื่นเดชา รศ.ดร. จารึก ถีระวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1048 585020163-8 น.ส. ธัญพร อักษรกิ่ง ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1047 575020255-2 นาง สิริณัฎฐ์ รักษาเคน ดร. สัมภาษณ์ คุณสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1046 595430010-0 น.ส. สุพัฌา พลเสนา ดร. จตุราพร สีหาบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1045 605280041-4 น.ส. นกยูง อนุสุเรนทร์ ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1044 605180001-3 น.ส. ชญานาถ ภูมิดอนเขต รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1043 597020038-6 น.ส. สุภัคนรี สัตตะโส รศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1042 605020010-5 นาย ณัฐวัฒน์ ปาเส รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1041 605070039-1 นาย ธีรยุทธ คงสินธุ์ รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1040 585030045-8 น.ส. เฟื้องฟ้า ปัญหา ผศ.ดร. สุมนา นีระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1039 577020018-0 น.ส. กมลวรรณ คุ้มพุฒ ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1038 577110011-3 น.ส. ปัณฑิตา สุขุมาลย์ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1037 605110093-4 น.ส. นันท์ฐภัส ขานมา ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1036 587150006-3 นาย พีระ ทับบุญ ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1035 597020080-7 น.ส. พรสวรรค์ ศรีคำ รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1034 577080012-6 นาย ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1033 577080014-2 นาย ยุทธนา เจริญรื่น รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1032 605050025-4 น.ส. กนกเลขา โชคสวัสดิ์ ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1031 605050133-1 นาย เทพรัตน์ พื้นบาด รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1030 605050131-5 น.ส. ฐิดารัตน์ ชื่นธงชัย รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1029 605050183-6 Mr. PANHAVON CHEA รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1028 605050130-7 น.ส. ชฎาธาร แปลงค้างพลู รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1027 605050045-8 น.ส. ปิยะพร พุ่มจันทร์ รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1026 577210024-7 น.ส. อมราวดี คำบุญ ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1025 595090013-6 น.ส. เพียงดาว อาจชัยธร ดร. ทิวาพร ทวีวรรณกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1024 595090007-1 น.ส. ฉัตราพร นันทวณิชชากร รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1023 595070029-3 น.ส. มนัสวร อินทรพินทุวัฒน์ รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1022 595060059-0 น.ส. สุธิดา อิสระ ผศ.ดร. อรสา กงตาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1021 575030091-0 น.ส. พชรมน เล็บสิงห์ ผศ.ดร. อนันต์ วงเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1020 567050051-3 น.ส. ยุพาพร หรเสริฐ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1019 577050033-6 น.ส. วรางคณา ทองนพคุณ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1018 577090013-8 น.ส. ดลยา พรหมแก้ว รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1017 605090014-5 น.ส. ปิยนุช เตโช ดร. ทิวาพร ทวีวรรณกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1016 605280008-2 นาย นฤพนธ์ เมืองจันทร์ รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1015 585280084-4 นาย ธนนท์ สุขวัฒก์ รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1014 605060010-1 น.ส. เพชรไพลิน ชัยชาญ ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1013 605060044-4 น.ส. อัมพร ระวังดี ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1012 605740167-1 นาย เกรียงไกร วงษ์คำอุด ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1011 587050003-6 นาย วันนิวัติ สมบูรณ์ ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1010 567030028-0 ว่าที่ ร.ต. ดิรก สาระวดี รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1009 605110052-8 นาย ศักดิ์สิทธิ์ คำเกาะ ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1008 595110093-3 น.ส. ตันหยง ปานเพ็ชร ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1007 585080079-1 Miss QIUYING GAO ผศ.ดร. สุธิดา โง่นคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1006 575030092-8 นาย ภูมิ ต๊ะอุ่น ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1005 567080034-5 นาย ธนกร ชูสุขเสริม ศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1004 605740155-8 นาย พจน์ เดชเกิด ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1003 567040050-1 นาย ไตรรัตน์ โคสาแสง รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1002 567080027-2 น.ส. พสุวดี พลพิชัย ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1001 567080020-6 นาย สมพงษ์ วะทันติ ผศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
1000 567080025-6 น.ส. จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0999 567080031-1 น.ส. สิริกัญญา ค่ายหนองสวง ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0998 567080018-3 น.ส. ร่มฉัตร ขุนทอง รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0997 567080021-4 น.ส. สุภาสินี วิเชียร รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0996 567080017-5 นาง ธิดารัตน์ สาระพล รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0995 605050120-0 น.ส. นัชริดา นรารักษ์ ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0994 605060022-4 น.ส. ภวรรณตรี พลเยี่ยม ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0993 585090024-0 น.ส. ธนาพร โพธิจักร รศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0992 597050012-6 นาย กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0991 567080023-0 น.ส. กรอาภา วงศ์เกษม รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0990 567080026-4 น.ส. จารุกัญญา อุดานนท์ รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0989 585020156-5 นาย รุจน์ ยศธสาร ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0988 585020155-7 นาย คมคิด มูลเพีย ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0987 595050060-1 นาย เชษฐา เดชาโชติช่วง ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0986 605050176-3 นาย วิริยกุล อุ่นอ่อน ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0985 595020116-8 นาย รณกร งิ้วพรม ดร. ณกร วัฒนกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0984 605130031-4 นาง อัมพิกา มังคละทน รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0983 567020051-1 น.ส. วิริญรัชญ์ สื่อออก ผศ.ดร. จินดา เข็มประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0982 605150051-6 Miss NAWARATT รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0981 605060081-8 นาย ทศพร ทองย้อย ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0980 605280004-0 นาย สมภพ มาลีแย้ม รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0979 575280165-3 ว่าที่ ร.ต. ปิยวัฒน์ กิมะพงศ์ รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0978 605040104-4 Mr. VISANOUSANH THEPMAHAVONG ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0977 595020003-1 น.ส. ณัฐวรา จินดามาตย์ ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0976 605050097-9 น.ส. เพชรสุคนธ์ ยงเพชร รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0975 605050128-4 นาย สอนจด วงศ์กาฬสินธุ์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0974 605040044-6 น.ส. สวิตตา เตรียมไธสง ดร. แก้วตา เจตศรีสุภาพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0973 597020072-6 น.ส. ชนิศนันทร์ ใจประนพ รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0972 615110100-4 Ms. ARDHINA NUGRAHAENI รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0971 615110101-2 Ms. LIANAWATI รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0970 615110103-8 Ms. YENI INDRIYANI รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0969 615110095-1 Ms. SOTHEAR SAN รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0968 615110094-3 Miss YANG QIN รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0967 595020094-2 น.ส. ศิรินทิพย์ โสเสียงดี ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0966 595020092-6 น.ส. ธนาวรรณ ศรีเลิศ ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0965 567080022-2 นาย เอกชัย แซ่จึง รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0964 595020012-0 นาย อธิวัฒน์ เยาวกูล ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0963 577020016-4 น.ส. มุทิญาภรณ์ พวงบุตร ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0962 567040056-9 นาย วิทวัส ทุมแสน รศ.ดร. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0961 615110102-0 Ms. PUTRI RAMADHANI รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0960 615110104-6 Mr. YUDHA PURATMAJA รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0959 587100012-8 นาย สิทธิชัย เป้งคำภา ดร. คุรุศาสตร์ คนหาญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0958 597070019-0 น.ส. จุฑามาศ วันเพ็ชร รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0957 595020005-7 นาย บุญญฤทธิ์ กุแก้ว ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0956 595020131-2 น.ส. ตติยา ภูผาลี ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0955 567100020-7 นาย ทรงพล ห้าวหาญ รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0954 605060019-3 น.ส. รัศมี ภะวะพินิจ ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0953 595060010-0 น.ส. วาสนา หน่อสีดา ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0952 595740042-0 นาย ไกรวิทย์ โพธิ์ดม ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0951 575200031-2 น.ส. ธรรมลักษณ์ โสวภาค ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0950 595740046-2 น.ส. วันวิสาข์ พลธงชัยสวัสดิ์ ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0949 595740045-4 น.ส. วรัญญา ศิลาหม่อม ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0948 585020152-3 น.ส. ศรัญญา จิตไทย ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0947 595100002-8 น.ส. ชนานิกานต์ มากมูล รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0946 567080024-8 ว่าที่ ร.อ. คธาวุธ พลโคตร ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0945 615110079-9 นาง อ้อมขวัญ ศรีทะ รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0944 605060008-8 นาง พรทิพย์ พิมพ์พันธ์ รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0943 605060024-0 นาง อัฒชฎาพร การสะอาด รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0942 585150016-6 นาย ณัฐวัฒน์ กังวานศิรวัธน์ รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0941 577050043-3 นาย ตรี ภูวิโคตรธนกุล รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0940 595130019-3 นาย ธนัท จรัสรังสีชล รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0939 585070021-8 น.ส. ภาสินี ศรีสุข รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0938 605110054-4 น.ส. อัจฉรา นาเมือง รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0937 605110051-0 นาย วัชรินทร์ เสาะเห็ม รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0936 597020067-9 Mr. SOVANNARITH HENG รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0935 595040092-4 นาย วีระพล พูลสวัสดิ์ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0934 595040015-2 น.ส. กรองกาญจน์ จงดา ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0933 567020054-5 นาย ตรัยนพ พรหมกูล ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0932 585160001-3 น.ส. เจษฎารัตน์ รัตนวรรณี ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0931 587210002-8 น.ส. บุษกร ปังประเสริฐ ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0930 605110057-8 นาย ไพรัตน์ สงคราม รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0929 605110110-0 Mr. JIPRI SUYANTO รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0928 595070011-2 น.ส. ภัคสิรี สรณารักษ์ ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0927 595050155-0 นาย วิภัทร ดีสม รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0926 605110047-1 นาย คธาวุฒิ สุระมรรคา ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0925 605110053-6 น.ส. อภิญญา ราชศรีเมือง ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0924 605110050-2 นาย พีรพล ไชยชาติ ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0923 585160003-9 น.ส. ณัฐกานต์ พรนิคม ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0922 585080069-4 น.ส. ชฎาธร อุทัย ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0921 597020045-9 น.ส. อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0920 587040023-6 น.ส. สุภาวดี ยอดทองดี ผศ.ดร. กัลยกร ขวัญมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0919 605110011-2 น.ส. วิภาดา ฝากสระ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0918 595150017-5 นาย ภัทรพล อุดมลาภ ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0917 595080063-7 นาย รพินทร์ ยืนยาว ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0916 605060047-8 นาย ณัฐพล นามเกษ ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0915 607020030-3 นาย พัชระ นาเสงี่ยม ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0914 605050125-0 น.ส. พนิดา พิมดี รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0913 605110055-2 น.ส. นงค์นุช สุรัตนวดี ดร. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0912 605110040-5 นาย สิริพงษ์ แทนไธสง ดร. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0911 585040073-7 นาย ชานนท์ ตระกูลเลิศยศ รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0910 585280028-4 นาย นิธิศ์พัฐ ภักดีจีรดิฐ รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0909 557070047-5 น.ส. วรินท์ โอนอ่อน รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0908 585280029-2 น.ส. ปทิตตา แสงสุริยากาศ ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0907 577080005-3 น.ส. พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0906 595150044-2 นาย จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0905 597020018-2 นาง เทียมจันทร์ ศรีสมุทร ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0904 605110113-4 นาย ภคนันท์ คำจันทราช ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0903 605110100-3 น.ส. กมลชนก สหุนาฬุ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0902 605110078-0 น.ส. ดุษฎี คาวีวงศ์ ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0901 605110098-4 น.ส. มัทนา นานอก รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0900 597220030-8 นาย สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0899 597220006-5 น.ส. ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0898 587150008-9 Ms. YING HU ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0897 605050065-2 นาย เฉลิมชัย พลดงนอก ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0896 595030018-2 น.ส. ชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ ดร. รำไพ นามพิลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0895 605030020-6 นาย ไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0894 577110002-4 นาย ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0893 605060031-3 นาง สมจิตร์ หร่องบุตรศรี ดร. ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0892 605050066-0 นาย ธนชน กุดหอม ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0891 605050110-3 นาย สุวิทย์ กระดานลาด ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0890 605020062-6 นาย ยุทธพงษ์ ทุมนันท์ รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0889 605040082-8 น.ส. โชติญา กุลแก้ว รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0888 605040085-2 น.ส. พรยมล ลีพิศุทธิ์ รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0887 605050102-2 นาง วรัญญา ภูมิภาค ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0886 605040009-8 น.ส. แม้นมาศ สุทธิพรไพศาลกุล รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0885 597110009-2 นาย สาโรจน์ นาคจู รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0884 567030005-2 น.ส. ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0883 605040042-0 นาย ศุภณัฐ สละชีพ รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0882 587040036-7 นาย ปวเรศร์ ปรีดาวิภาต ผศ.ดร. นำพล มหายศนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0881 605150003-7 น.ส. พิชญกานต์ ตะกลมทอง ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0880 605040059-3 นาย ภาณุวัฒน์ จิววัฒนารักษ์ รศ.ดร. นำพล มหายศนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0879 595220010-0 นาย ณัฐิวุฒิ พรหมบ้านสังข์ ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0878 595220015-0 น.ส. สโรชา พลเหลือง ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0877 605220009-6 นาง ดารณี จันทมิไซย ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0876 605220020-8 นาย รัตนบุตร เหมะ ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0875 605050096-1 นาย ประเสริฐศักดิ์ ลักษณะสาย ดร. อาคม อึ่งพวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0874 605050094-5 นาย บัณฑิต ลักษณะภาวรรณ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0873 587040037-5 นาย ทศพร สุวรรณเรือง รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0872 595030075-0 น.ส. ประไพพร ไกรรัตน์ ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0871 605110005-7 น.ส. กนกวรรณ อาจแก้ว รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0870 587020003-4 นาย สุภาพ สาขา ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0869 595040035-6 นาย เจนณรงค์ เกาะรัมย์ ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0868 605100004-5 นาย วิเชษฐ ตุลยวิชย์ รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0867 597110022-0 นาย ชาลี ยะวร รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0866 597110026-2 นาย อนวัช ภูทองนาค รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0865 597220022-7 น.ส. ศราวดี ภูชมศรี ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0864 587080004-6 นาย อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0863 575200026-5 นาย สมบุญยา บุณยรัตพันธุ์ ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0862 595020016-2 น.ส. ปิยพร มาตุลกุล ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0861 605110003-1 น.ส. ผไทมาศ เปรื่องปรีชาศักดิ์ ดร. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0860 595020052-8 น.ส. วรัญญา แพไธสงค์ ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0859 605160012-0 น.ส. สุทธิดา กำจรเมนุกูล รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0858 585080038-5 น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0857 587080019-3 นาง บุษกร จันท์เทวนุมาส รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0856 605110104-5 นาย ณัฐวัตร ปัญญาใส รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0855 595020045-5 น.ส. อินทุอร เจนการ ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0854 605200020-0 Mr. HANNY CHANDRA PRATAMA รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0853 595090022-5 น.ส. วัจนารัตน์ พันธ์วงค์ รศ.ดร. ชุลี โจนส์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0852 595200013-6 น.ส. ไอยรดา ทางตะคุ ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0851 595060012-6 นาย เอนกพงศ์ ฮ้อยคำ ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0850 605110081-1 น.ส. กวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์ ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0849 597040017-2 นาย คุณนิธิ ด้วงผึ้ง รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0848 597040002-5 น.ส. อัปสรรัชย์ น้ำทรง รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0847 587030024-0 นาย จารุพงศ์ ประสพสุข ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0846 605110029-3 น.ส. วันเพ็ญ นาโสก ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0845 557040036-4 นาย เทียนทอง ยวงแก้ว ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0844 587200001-6 น.ส. ขวัญชนก อำภา รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0843 577210012-4 น.ส. อรุณี ฮามคำไพ รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0842 595220005-3 นาย เศรษฐศักดิ์ ไสวงาม รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0841 597220024-3 Mrs. BINGYING SHE รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0840 605110056-0 น.ส. อรวรรณ แสนบริสุทธิ์ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0839 605110096-8 น.ส. ฉัตรธิดา ศรีภู่ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0838 605110108-7 น.ส. ณัฐพร ลีนวิภาต รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0837 567080037-9 นาย ปัญญา เสนาเวียง ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0836 567130001-3 Mr. JICHUAN SONG รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0835 585040074-5 นาย อดิศร รอนยุทธ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0834 595030044-1 น.ส. เนตรนภา ซุ่มทองหลาง ผศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0833 577030015-0 Ms. PHIMMASONE SISOUVANH รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0832 595030043-3 น.ส. ชุลีพร พลาชัย ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0831 595030048-3 น.ส. กนกวรรณ บุญเกิด ผศ.ดร. วินัย ใจขาน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0830 567030019-1 น.ส. บุรารัตน์ เภสัชชา ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0829 595030073-4 น.ส. ยลธิดา ชนะชัย รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0828 585080004-2 น.ส. ทารินทร์ ปิ่นทอง ดร. สุบรรณ แก้วกันยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0827 605060038-9 น.ส. ปริญญา หาวิรส ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0826 605040103-6 Mr. VANNAKONE LOUNTHAVONG ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0825 595110103-6 นาย พีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0824 595060052-4 นาง ปิยรัตน์ ยาประดิษฐ์ ผศ.ดร. อรสา กงตาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0823 595060065-5 น.ส. สรัญญา มาตราช ผศ.ดร. อรสา กงตาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0822 585080007-6 น.ส. พจมาน อินทร์อุดม ดร. สุบรรณ แก้วกันยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0821 605160013-8 Miss KIMROEUN VANN ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0820 605090011-1 นาย ฉัตริน วงษ์สวัสดิ์ รศ.ดร. ชุลี โจนส์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0819 595040005-5 นาย นัฐพงษ์ เนินชัด ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0818 605020066-8 น.ส. นภาภรณ์ รวมเจริญ ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0817 597110023-8 น.ส. ธิดารัตน์ สมดี ดร. รัฐพล ไกรกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0816 595280035-8 น.ส. ปนิดา แสนหล้า ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0815 587050040-0 นาย พรทัต โพธินาม รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0814 587050043-4 นาง ศิริลักษณ์ แสนตรง ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0813 587050042-6 นาย วีระเดช มณีนพ ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0812 595060006-1 นาย ภาสกร เงางาม รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0811 567020055-3 น.ส. ทิวาพร ศีรษะภูมิ ผศ.ดร. สุวรรณา เนียมสนิท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0810 605020013-9 นาย พงษ์สิทธิ์ กระเบา ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0809 585200017-7 นาย ปราชญ์ ทองสุ ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0808 595020037-4 น.ส. ขวัญจิรา พันธุ์ปลาโด ดร. สิระ สานสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0807 595060039-6 นาง สิรินทรารักษ์ แนวพิลา ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0806 595020040-5 น.ส. จาระวี ผ่านสำแดง ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0805 595090001-3 น.ส. ชนาพร เกียรติสยมภู รศ.ดร. สุทธิพรรณ กิจเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0804 605110006-5 น.ส. วัชราภรณ์ ทัศนัตร รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0803 605110083-7 น.ส. ปริญญาภรณ์ แก้วยศ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0802 585040045-2 น.ส. มณฑลี คงพลปาน รศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0801 587160006-7 นาย พีระพงษ์ วงษ์ทหาร ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0800 597160002-6 Mrs. LE THI THUY VAN รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0799 605050182-8 น.ส. อริญา เหล่าแสงสา ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0798 595050083-9 นาย ศุภฤกษ์ ดอกนารี ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0797 585200021-6 นาย เศรษฐรัฐ วงศ์ศรีมี ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0796 585200020-8 นาย วีรยุทธ โกศัลวัฒน์ ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0795 595020080-3 นาย สุวัฒน์ บัวทอง รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0794 595080053-0 นาย ชวลิต ทิพม่อม ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0793 585040078-7 นาย ธวัช ธรรมบุตร ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0792 597040005-9 นาย เจษฎา คำผอง รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0791 605060095-7 Ms. NGUYEN THI YEN LINH ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0790 605210004-2 น.ส. ณัชพร สายเพชร ดร. จินณพัษ ปทุมพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0789 595110145-0 นาย นพปกรณ์ ทรงพันธุ์ รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0788 605040036-5 น.ส. แพทรียา คำผาง ดร. ศิรวดี อรัญนารถ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0787 605110026-9 นาย เจษฎา พลโยธา ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0786 595030059-8 น.ส. ศรัญญา ชุมภู ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0785 577030016-8 Mr. AVAKAT PHASOUYSAINGAM ศ.ดร. อนันต์ พลธานี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0784 595060008-7 น.ส. สุวิมล วงษาจันทร์ ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0783 605080003-6 นาย เชรษฐรัฐ กองรัตน์ ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0782 605030018-3 น.ส. สมฤดี สีหาเวช ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0781 597220023-5 Ms. XIUMEI BIAN รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0780 605110042-1 น.ส. จิตรลดา อ่อนสุระทุม รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0779 597150006-4 Ms. MAY THU SOE ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0778 595060033-8 น.ส. กุลฤดี จงเทพ ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0777 595060041-9 นาย สุทธิชัย แก้วหาวงค์ ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0776 577220020-9 ว่าที่ ร.ต. โสภณ ลาวรรณ์ ผศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0775 577020066-9 น.ส. กนกวรรณ ใจเอ็นดู รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0774 595070026-9 ร.อ.หญิง อรพิน นินทรา ผศ.นพ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0773 567040055-1 น.ส. ศุภวรรณ ขันโททอง รศ.ดร. สุนันทา กิ่งไพบูลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0772 595030064-5 นาย กัญชร วรวิทยกิจ ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0771 595050229-7 น.ส. มณีรัตน์ รัตนเพชร ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0770 585040022-4 นาย ธันยากร สายธนู รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0769 595150047-6 น.ส. เทียนทิพย์ กสิกรณ์ ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0768 605060036-3 น.ส. ณภัทร แพชัยภูมิ รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0767 567070032-5 น.ส. รัชนี รอดภัย ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0766 605110027-7 น.ส. ภัสราภรณ์ ทองภูธรณ์ ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0765 595020084-5 น.ส. จิราพรรณ สินธุศิริ ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0764 597020059-8 นาย กฤษดี ยุบลมาตย์ รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0763 605110035-8 น.ส. ธัญญามาศ ทีงาม ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0762 605110103-7 น.ส. อัจฉรา สมสนุก รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0761 605110102-9 น.ส. สิริลักษณ์ กระสวยกลาง รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0760 605220010-1 นาย ชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0759 605220012-7 นาย อนุวัฒน์ บุตรทองทิม รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0758 595040060-7 น.ส. กนิษฐา ยอดปรางค์ ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0757 605110032-4 น.ส. กวินธิดา ทองเหลือง ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0756 605110012-0 นาย สิรวิชญ์ สนโศก รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0755 595160023-4 น.ส. กมลทิพย์ นิลมาต ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0754 587050041-8 น.ส. ภูษณิศา มหาวรากร รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0753 605040048-8 น.ส. สุธาวัลย์ ตั้งจิตเจริญกิจ ผศ.ดร. สุรพล ผดุงทน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0752 595080015-8 นาย วัฒนชัย ขวาลำธาร รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0751 605110016-2 นาย ณัฐพล ละอองศรี รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0750 595110086-0 นาย เชาวรินทร์ คำหา รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0749 605110101-1 นาง ศุภลักษณ์ จันคำ รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0748 585060006-0 น.ส. บุญประเสริฐ แสงวิจิตรประชา ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0747 605050055-5 นาย วิชาญ ชารี ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0746 595150029-8 น.ส. ธภัสส์ธรณ์ นิโครธานนท์ รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0745 585150011-6 นาง ลัดดาวัลย์ ปราบนอก รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0744 577040010-4 นาย ปฏิภาณ แก้ววิเชียร รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0743 595060034-6 น.ส. ขวัญจิรา กันทะโล ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0742 577110012-1 นาย สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0741 597090007-5 Ms. MON MON HNIN LWIN รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0740 597090006-7 Ms. SU SU HLAING รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0739 597220016-2 น.ส. วรินธร สีเสียดงาม ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0738 597220012-0 นาย จิรัฐ มัธยมนันทน์ รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0737 605040071-3 นาย รณกฤต กุลธวัชวงศ์ รศ.ดร. วันชัย สะตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0736 585020093-3 น.ส. เนตรชนก ปุณริบูรณ์ ดร. พลสัณห์ มหาขันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0735 585040023-2 นาย ธารินทร์ รัตนบุญทา รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0734 605090018-7 Ms. KHIN THET THET รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0733 605150004-5 นาย วิศรุตม์ ไกรทอง ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0732 577020038-4 น.ส. วรัญญา ละครวงษ์ ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0731 605110077-2 นาย ณัฐพงษ์ อัญชลี รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0730 585040082-6 นาย ภาคิน ธนณรงค์ รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0729 605110001-5 น.ส. กวินดา วิเศษแก้ว รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0728 605040069-0 น.ส. ธันยารัตน์ เสถียรนาม รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0727 605060042-8 นาย วุฒิชัย สมกิจ ผศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0726 605110097-6 นาย ภิญญู ขาวเจริญ ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0725 607070005-2 นาย นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0724 577070012-2 นาย ดิเรก เอกธรรมรัฐ ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0723 595040041-1 นาย ศิวกร อะโนศรี รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0722 575050346-1 น.ส. บุญรักษา มุลตรี รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0721 587070004-2 น.ส. สุธารกมล ครองยุติ รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0720 587070007-6 น.ส. อัศรา ระวังวงศ์ รศ. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0719 605060092-3 Mr. MAO EAM ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0718 585050256-3 น.ส. ธันย์ชนก เหมือนช้าง รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0717 595060068-9 น.ส. ธันยกานต์ เอกสัน ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0716 605050107-2 นาย สายัณห์ อินทมาตย์ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0715 605050105-6 น.ส. ศิวิมล มงคลชู ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0714 605050151-9 น.ส. เจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0713 605050106-4 นาย ศุภชัย แน่นอุดร รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0712 605060007-0 น.ส. พงษ์ลัดดา ปาระลี ผศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0711 585070056-9 น.ส. อภิญญา ภูดรม่วง ผศ.ดร. กัญญลักษณ์ ชัยคำภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0710 597070035-2 Mr. YE WIN AUNG ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0709 595020035-8 นาย ศานต์สัมพันธ์ จิรกุลชัยวงศ์ ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0708 605020073-1 นาย สานิตย์ แก้วดวงดี ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0707 605020079-9 น.ส. นิธินันท์ ชนะศรีภูมิ ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0706 585040122-4 นาย ธนณัฐ ปะกินำหัง ผศ.ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0705 585030071-7 นาย เศวตฉัตร เศษโถ ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0704 605030015-9 Mr. MYO SAN AUNG NAN ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0703 595130008-8 น.ส. กีรติ ศรีชวนชื่นสกุล ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0702 605740153-2 นาง เขมจิรา จิตตะยโศธร ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0701 605040054-3 น.ส. ขนิษฐา หน่อแก้ว ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0700 605040101-0 Ms. NGUYEN THI THU ผศ.ดร. สุรพล ผดุงทน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0699 595320024-2 นาย ภูริฉัฐ รอดภัย ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0698 595320008-0 น.ส. รัฏฐาธิป นิรานนท์ ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0697 595080082-3 นาย ภูวกร พันธุพาน ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0696 595040026-7 นาย ศตวรรษ ศาลยาชีวิน ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0695 597020034-4 น.ส. จุฬาลักษ์ ปราบเสียง ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0694 585110110-8 นาย ชาติชาย กุโบลา ดร. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0693 585080010-7 น.ส. มนสินี น้ำจันทร์ ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0692 595130018-5 นาย ธนพล รี้พลมหา ดร. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0691 605110018-8 นาย ทวิช วงค์ไชยชาญ รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0690 605110023-5 นาย สุระศักดิ์ เจริญคุณ รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0689 605110020-1 นาย นิกร บาลี รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0688 605110088-7 น.ส. ภูมิฤทัย จุรัณณะ รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0687 597220013-8 นาย นพพล ไชยสน ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0686 605150006-1 น.ส. ธนาภา เลิศชยันตี ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0685 595040102-7 นาย ปัญญวัฒน์ เตโช ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0684 605150043-5 Miss CHANTHA CHHENG ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0683 595030016-6 นาย กวิน กุมปรุ ดร. ชานนท์ ลาภจิตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0682 577030026-5 Mr. XAYSATITH SOULIYAVONGSA รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0681 605050091-1 นาย ธรรมนูญ วิชาหา ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0680 605070046-4 Mr. PHASOUK SENEPHANSIRI ผศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0679 585080082-2 Miss LU ZHANG ผศ.ดร. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0678 585080083-0 Miss YING MA ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0677 595160017-9 น.ส. สุทาพร แดงน้อย ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0676 605150002-9 น.ส. ฉัตฑริกา เพ็งดี ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0675 605060093-1 Miss MONIRATH SUON ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0674 577100012-7 น.ส. นวลปรางค์ ดวงสว่าง รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0673 605320018-8 นาย ศุภกร แจ้งคำ ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0672 595050018-0 นาย วิษนุกร นามมุงคุณ ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0671 595020001-5 น.ส. จิราภรณ์ ปิตาทะสังข์ ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0670 605040073-9 นาย ศักดิ์ชัย แน่นอุดร รศ.ดร. วันชัย สะตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0669 585130029-9 นาง ธันยาพร เสงี่ยมศักดิ์ ผศ.ดร. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0668 577040016-2 นาย ภูริพัส แสนพงษ์ ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0667 605040077-1 น.ส. ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0666 605090017-9 Ms. MANG NGAIH CIIN รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0665 577090003-1 น.ส. ชลธิชา แก้วจอหอ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0664 595090011-0 น.ส. ปณิตา ธรรมนิธิศ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0663 605090016-1 Ms. AYE CHAN PYAE ศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0662 605050071-7 น.ส. ชลธิชา แก้วหย่อง ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0661 597050014-2 น.ส. ดรุณี อภัยกาวี ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0660 597110021-2 นาย อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ ผศ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0659 605030036-1 Mr. MENSON R KWANWAH ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0658 605020086-2 Mr. SOPHON HEM ศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0657 585040064-8 นาย ณัฐวร ศรีวิเศษ ดร. ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0656 577040044-7 Mrs. ERNI PUSPANANTASARI PUTRI รศ.ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0655 605050165-8 นาง สุดาภรณ์ แก้วดี รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0654 605110092-6 นาย สุขสันต์ สลางสิงห์ รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0653 605050147-0 น.ส. กัลยารัตน์ เที่ยงธรรม รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0652 585060013-3 นาง ปิยรัตน์ ไชยเชษฐ์ รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0651 605110024-3 น.ส. อรวรรณ สินค้า รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0650 595130017-7 น.ส. ทิพรดี ภัทรโสภาชัย รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0649 605150007-9 น.ส. อรญา เลิศประจักษ์ ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0648 597030015-2 Mr. SOPHEA NHEAN ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0647 605030032-9 Mr. LAYANG NAW JA รศ.ดร. พลัง สุริหาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0646 605030037-9 Mr. ABIL DERMAIL รศ.ดร. พลัง สุริหาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข.มารับเล่มไปเข้าปกได้ 9 สค 62 D
0645 605050054-7 น.ส. ประวีณา ศรีสร้อย ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0644 597070033-6 Ms. PHUNG THI LUYEN รศ.ดร. เทวราช หล้าหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0643 567050050-5 น.ส. รูฮัยซา ดือราแม ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0642 605040004-8 นาย ธนาธิป ชูจิต รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0641 605040006-4 นาย ศิวะ บัวโฮม รศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0640 605050137-3 นาย ธีรภัทร คำทิ้ง ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0639 605050140-4 น.ส. สลิตา ไพศาลธรรม ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0638 605050141-2 น.ส. สุดารัตน์ เคนมี ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0637 605050134-9 นาย ชานนท์ อรัญสาร ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0636 605050056-3 น.ส. ศศิธร นาครัตน์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0635 605050053-9 นาย ฆนรุจ คำคุณนา ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0634 605050135-7 นาย ชายอมร สุรสรณ์ ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0633 605050155-1 นาย วิทูรย์ ดีสะอาด ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0632 605100010-0 Mr. CHANTHOU LON ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0631 595070022-7 น.ส. ศรัญญา ทองพันธ์ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0630 605050052-1 น.ส. กัลยาณี แข็งขัน ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0629 605050139-9 น.ส. ปริญธิดา โพธิ์พะนา ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0628 605050150-1 นาย จักรี แก้วน้ำคำ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0627 585020094-1 น.ส. ศิรดา ปัดถาวโร ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0626 597040024-5 นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0625 597110016-5 นาย วงษ์กลาง กุดวงษา ผศ.นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0624 597110010-7 นาย กิตศราวุฒิ ขวัญชารี รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0623 605110017-0 นาง ดาราณี การจุนสี รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0622 605070001-6 นาย ราม ประจิตต์ รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0621 587070005-0 น.ส. อนุสรา อารณะโรจน์ รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0620 577060004-7 Mr. RIDWAN รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0619 605150001-1 น.ส. กวิสรา วัชรตานนท์ ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0618 595030090-4 น.ส. กชมน วงศ์ใหญ่ รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0617 595030040-9 นาย ยศชลากร สุขอยู่ รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0616 577040026-9 นาย ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0615 605050175-5 น.ส. พิมพ์นภัส ปักสังคเณย์ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0614 605050178-9 น.ส. ศรัญญา วงษ์ศิลา ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0613 605020018-9 นาย บุญญฉัต มีทรัพย์ทอง ผศ.ดร. คณิต มุกดาใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มวพ.ไปเข้าปกได้ 30 กค 62 D
0612 605020025-2 นาย อาทิตย์ หงษ์ศรี ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 30 กค 62 D
0611 605020023-6 น.ส. ชาลิดา พันธ์เลิศ ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0610 605050108-0 นาย สิทธิพงศ์ สมเดช รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0609 597020003-5 นาย เศกสรร จันทะนาม ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0608 605180007-1 Ms. VO THI HOANG NGA ผศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0607 605070025-2 น.ส. ทักษพร ทองสีสุขใส ผศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0606 605060011-9 นาง สุชาดา นิลบรรพต รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0605 595100027-2 Ms. KHIN NAN OHNMAR WIN ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0604 595020135-4 น.ส. ณัฐธิดา ละม้ายพันธ์ รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0603 605070045-6 Ms. TA THI THANH BINH ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0602 595020033-2 น.ส. ปูชิตา ธรรมวงศ์ ดร. ทศพร ทองจันทึก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0601 585030011-5 น.ส. สุภาวรรณ เวียงนาค รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0600 595030038-6 น.ส. ขวัญฤดี สุวะไกร รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0599 595030039-4 น.ส. เบญจพร ชำนาญ รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0598 605050093-7 นาย นนทชัย พิมพิสนท์ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0597 567070028-6 น.ส. สุธิดา บุญสม รศ. สุดา วรรณประสาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0596 587060003-0 น.ส. ไพรินทร์ พัสดุ ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0595 605070044-8 Mr. SATYA PRUM ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0594 587060010-3 Mr. MULA TARIGAN ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0593 605060085-0 น.ส. ฐิติกา พุทธิผล ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0592 605050092-9 น.ส. ธิดารัตน์ ธิศาลา รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0591 595320018-7 นาย ธนพล จุ้ยเจริญ ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0590 605050085-6 นาย อนิวรรต ภูครองหิน ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0589 605050077-5 น.ส. รัตติยา ศรีจันทร์ ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0588 605050184-4 Mr. PRADITH MEUANGPAK ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0587 595020032-4 น.ส. เบญญาภา วาดสูงเนิน ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กค 62 D
0586 595020030-8 น.ส. จุฑามาศ วงษ์เพ็ญ ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0585 605100012-6 Ms. SHWE YEE WINT ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0584 595320005-6 น.ส. พิมพ์พิชชญา สุดา ดร. ธัญมัชฌ สรุงบุญมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0583 587060006-4 น.ส. บุศรินทร์ ผัดวัง ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0582 587060007-2 นาง สมสกูล นีละสมิต ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0581 597060009-9 นาง สุปราณี สิทธิกานต์ ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0580 605320022-7 นาย รณกร กิติพชรเดชาธร รศ. อนงค์นุช เทียนทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0579 605100001-1 นาย ทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0578 605040021-8 น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์ หอมทรัพย์ ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0577 605040067-4 น.ส. กฤณรัศมิ์ ปานคง ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0576 575280166-1 นาย วีรชน เทตะรัตน์ รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0575 605280026-0 Mr. PHANHLAKHONE SIBOUNHEUANG รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0574 605050154-3 นาย เรืองเดช ภูโบราณ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0573 605050149-6 นาย เกษมสันต์ แสนศิลป์ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0572 605020024-4 น.ส. ณหทัย เทพเกษตรกุล ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 30 กค 62 D
0571 605020055-3 นาย ไกรลิขิต ลาดปะละ ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้โรงพิมพ์ มข. มารับเล่มไปเข้าปกได้ 30 กค 62 D
0570 605020058-7 นาย สุวิวัฒน์ แสงอ่อน ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 25 กค 62 D
0569 605060014-3 น.ส. รัชนี เสนาน้อย รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0568 595020058-6 น.ส. มนทกานต์ โมฆรัตน์ ผศ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0567 605050087-2 นาย คเณศ สุวรรณรงค์ ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0566 605150015-0 นาย สมสินทร์ แสงสว่าง รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0565 605050089-8 น.ส. ชนิดา บุตรจันทร์ ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0564 605110085-3 น.ส. ชบาไพร สุวรรณชัยรบ รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0563 605150044-3 Mr. KETSANA DOUANGSAVANH รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0562 605160004-9 น.ส. วิรัลพัชร โอฬารวณิช ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0561 605050079-1 น.ส. รุ่งเรือง หลานวงศ์ ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0560 605050078-3 น.ส. รุ่งนภา อินทรประสาท ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0559 577020005-9 น.ส. สาวินีย์ เงินพิมาย ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0558 605020019-7 นาย พัชระ พรสุรัตน์ ผศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0557 595020048-9 น.ส. บุญญาดา มิ่งขวัญ รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0556 585020097-5 นาย ณัฐชัย เลิศอมรธรรม รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0555 605020020-2 นาย พิทยาธร เพชรนุ่น รศ.ดร. ธวัช ช่างผัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0554 605050088-0 น.ส. จิรัศยา สุระเสนา ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0553 605070033-3 นาย เกียรติศักดิ์ ชัยพรม ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0552 605050064-4 น.ส. สุวรรณี กรมสูงเนิน ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0551 595070010-4 น.ส. ทิมพิกา ชัยประเสริฐ ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว