2012 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0979 597020040-9 น.ส. กัญญาภัค ศิลาแก้ว รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0978 615070026-1 นาย แธนธรรพ์ แสงภู่ ดร. ภาณุมาศ ไกรสร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0977 605050030-1 น.ส. ธัญลักษณ์ ศิริวุฒิ ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0976 605040025-0 นาย ณัฐภณ อัคพิน รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0975 607040023-8 นาย นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0974 595280034-0 น.ส. นริศรา บุญรักษา รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0973 615200006-5 นาย ณัฐกรณ์ ธนานันต์ รศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0972 587220002-2 นาย ภักดี ต่วนศิริ รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0971 615060086-9 Mr. VIBOL BO รศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0970 615070002-5 น.ส. วันสิริ วีรพงศ์ธงไชย ผศ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0969 607070021-4 นาย พลากร สืบสำราญ ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0968 615050123-5 นาย พีระพล อินต๊ะนนท์ ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0967 587080025-8 น.ส. ภาวิดา รังษี ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0966 615200007-3 นาย วินัย แววโคกสูง ผศ.ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0965 597040050-4 นาย พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล ผศ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0964 615030002-9 น.ส. ณัฐวิภา อ่อนละมัย ดร. พรทิพย์ โพนตุแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0963 607210007-0 น.ส. ประภาพร กิจดำรงธรรม ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0962 605060032-1 น.ส. สุภาพร ไผ่พุทธ ผศ.ดร. ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0961 617040013-2 นาย อาทิตย์ ภูผาผุด รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0960 615050113-8 นาย ชยานนท์ นามเพ็ง ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0959 615040017-0 น.ส. ณัฐสุพร ชิ้นสุวรรณ รศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0958 595060022-3 นาง สุภาวดี กิจเวชเจริญ ผศ.ดร. ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0957 615040099-2 น.ส. ศุทรามาส ทากุ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0956 597070022-1 นาย อัครชัย ทับสกุล ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0955 597150010-3 น.ส. นัดตา สุขเกษม ศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0954 597040012-2 นาย พิศิษฐ์ นาคใจ รศ.ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0953 615410003-1 น.ส. ธนภรณ์ กองทอง ผศ.ดร. เจษฎา โสตถิปิณฑะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0952 595050017-2 นาย วชิราวุธ วงศ์สุวรรณ ผศ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0951 595280023-5 น.ส. กนกลดา แก้วตีนแท่น ผศ.ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0950 605210022-0 น.ส. พลอยแพร ประมวล รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0949 615210046-7 น.ส. ณัฐวิภา กิติวุฒิชูศิลป์ รศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0948 615020024-5 นาย เด่นพงษ์ พงษ์พิพัฒน์ ดร. ณัฐวุฒิ นุโพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0947 617410001-9 นาย วิชิต โสภิตานนท์รัตน์ ผศ.ดร. กฤษดา ค้าเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0946 607410004-2 น.ส. สุภาพร คูหาทอง ผศ.ดร. กฤษดา ค้าเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0945 615430001-3 น.ส. นครี ค้าเจริญ ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0944 615020030-0 นาย จิรายุส พิริยานนท์ ผศ.ดร. สุวัตร นานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0943 607210001-2 นาย วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน รศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0942 615070028-7 นาย ปิยะพงษ์ สิรินภากุล รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0941 617030011-2 นาย อภิรัฐ ปัจจุทรา ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0940 585100011-6 นาย เสกสรร น้ำเพชร ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0939 615070009-1 นาย เฉลิมเกียรติ สวัสดี ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0938 615030017-6 น.ส. นภัส เหมะธร ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0937 585030051-3 น.ส. จารุวรรณ เขาเขจร ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0936 615040009-9 น.ส. ณัฐนรี นันที ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0935 615070010-6 น.ส. ณภัทรชนก หาญวารี ดร. วีระพล แสงอาทิตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0934 607070026-4 น.ส. วิสุทธิดา แสงจันทร์ รศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0933 567070007-4 น.ส. ลัทธวรรณ กมุทชาติ ศ.ดร. สรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0932 615040083-7 นาย ถิรวิทย์ ประเสริฐ ดร. พันวัตต์ พึ่งสาย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0931 607020045-0 นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ ผศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0930 615030036-2 น.ส. สุดารัตน์ ยศยิ่ง ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0929 597020049-1 นาย ธนภัทร สืบราศรี รศ.ดร. โสภณ บุญลือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0928 615100007-0 น.ส. อุไรรัตน์ มุ่งมลศิลป์ รศ.ดร. ศักดา ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0927 605160021-9 น.ส. รัตนาวดี เรืองทิพย์ ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0926 615160017-1 นาย วิชนาถ สกุลวิวัฒน์ ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0925 615160008-2 น.ส. อลิสา ดณณฤพัฒน์ ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0924 577030019-2 น.ส. ทิพย์วดี ประไพวงษ์ รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0923 607020009-4 น.ส. ลัดดาวัลย์ โลหะปาน ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0922 607020007-8 นาย ธีรยุทธ โพธิ์ชัย รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0921 615130018-7 น.ส. สลิลทิพย์ ภาคย์ธวัช รศ.ดร. อโนมา รัตนะเจริญธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0920 615030045-1 น.ส. นิรมล หารินไสล ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0919 615180002-2 น.ส. ปริยากร เหล่าพิเดช รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0918 597210004-5 น.ส. ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0917 605020072-3 น.ส. จุฑามาศ นิสสัยหาญ ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0916 607050015-1 นาย ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0915 595150013-3 นาย นราชัย ประสังริโย ผศ.ดร. หนึ่งฤทัย สุกใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0914 615280090-2 Mrs. NURJANAH SETYO MUMPUNI ดร. อจิรภาส์ เพียรขุนทด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0913 605080034-5 นาง ทิฆัมพร ทองแถม ณ อยุธยา รศ.ดร. อรทัย เพียยุระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0912 615070029-5 นาย ภาณุกิตติ์ ทรัพย์สุขอำนวย รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0911 615110062-6 น.ส. อรรจมาภรณ์ สมบัติโชติสิน ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0910 607040004-2 นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0909 607040008-4 นาย เถลิงศักดิ์ พิพัฒนภูมิพร รศ.ดร. อาคม แก้วระวัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0908 615020047-3 นาย วิทยา แพงไธสง ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0907 615020046-5 น.ส. วัชริดา นรารักษ์ ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0906 607070001-0 น.ส. นัตยา ศรีตะวัน รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0905 605080022-2 น.ส. สุภัทสรา เพ็งเที่ยง รศ.ดร. มาลี กาบมาลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0904 597030022-5 Mr. YESHEY KHANDU ศ.ดร. อนันต์ พลธานี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0903 587020024-6 น.ส. ปรียา อุ่นวิเศษ ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0902 587020037-7 น.ส. อัมริกา มากดี ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0901 605130010-2 น.ส. สุนทรี บุญนาดี ผศ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0900 615040061-7 นาย สราวุธ หมอดี รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0899 597090002-5 นาย พงศธร ซ้ายกลาง รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0898 587030012-7 นาย ศุภนนท์ ตู้นิ่ม ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0897 615020106-3 น.ส. สิริยากร สุขเจริญ ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0896 615050157-8 น.ส. จิตรา โซ่เมืองแซะ รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0895 605050031-9 น.ส. ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0894 615110036-7 นาย ไพรัตน์ อุตราช รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0893 615050203-7 Mr. SOKNEANG NEM รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0892 615130017-9 นาย วรัญญู อ่อนสี รศ.ดร. อรอุมา อังวราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0891 615040044-7 น.ส. กนกวรรณ ฤทธิวุธ รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0890 597060005-7 นาง ไพรินทร์ ยอดสุบัน รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0889 607020022-2 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0888 615440001-7 นาย จีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0887 597070007-7 น.ส. ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0886 597060007-3 น.ส. พัชราภา กาญจนอุดม รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0885 597060006-5 นาง ศิราณี อิ่มน้ำขาว รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0884 605130009-7 น.ส. ศุทธินี วิริยะสืบพงศ์ ผศ.ดร. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0883 585030048-2 น.ส. อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0882 605060077-9 นาง นิภาวรรณ สุจริตธรรม รศ. เพชรไสว ลิ้มตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0881 577050002-7 น.ส. สวนีย์ จำเริญวงศ์ ดร. อริยพร คุโรดะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0880 615050031-0 นาย นวียา แก้วกองใหญ่ รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0879 615050029-7 น.ส. จุฑาทิพย์ อามาตย์มนตรี รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0878 615050085-7 นาย ภวนันท์ นุ่นกลาง ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0877 597210010-0 น.ส. กัญญาวีร์ พรศรีเมตต์ ดร. อานนท์ คำวรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0876 607070003-6 น.ส. สุรีรัตน์ ปัดไธสง รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0875 615130016-1 น.ส. แพรวพรรณ หิรัญมูล รศ.ดร. อาภา จันทร์เทวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0874 597280001-9 Mr. SAW KHINE THET TUN ผศ.ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0873 595020088-7 นาย ธนพล คำพิชิต ผศ.ดร. วีระชัย สาระคร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0872 615080018-4 น.ส. นุชารัตน์ มุงคุณ รศ.ดร. อรทัย เพียยุระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0871 615200014-6 นาย ธีรพัฒน์ หนองหารพิทักษ์ รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0870 597220009-9 น.ส. อรพิมพ์ สุขสุวรรณ ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0869 587080027-4 ว่าที่ ร.ท. วิเชษฐ หลุดพา รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0868 597220020-1 นาย กล้า ศรีเพชร ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0867 587080028-2 น.ส. วิลาสินี ชูทอง รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0866 615090014-6 นาย จักรกฤษณ์ คุณกิตติ ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0865 615220007-1 น.ส. พรันลิน ไพรเขต ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0864 615430005-5 น.ส. มลิวัลย์ ตุ่นแก้ว ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0863 605040035-7 นาย ปัณณธร ม้าทอง ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0862 605040013-7 นาย วุฒิคุณ ผิวขาว ดร. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0861 615020104-7 Ms. DANA AYU MUSTOFA รศ.ดร. รจนา บุระคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0860 605090002-2 น.ส. ศศิวิมล วรรณพงษ์ รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0859 605130011-0 น.ส. อนุรัชนี อนุสสรราชกิจ ผศ.ดร.สุชาติ วงศ์ขันตี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0858 607080020-0 น.ส. สุมาลี พลขุนทรัพย์ ผศ.ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0857 607080018-7 นาย ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0856 597020070-0 น.ส. วรัชยา พนมรัมย์ ผศ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0855 595150015-9 น.ส. ศุญาภัทร โกนจอหอ รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0854 617220006-7 น.ส. ฮาวา วงศ์พงษ์คำ ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0853 605050099-5 นาย ภูมินทร์ภัทร์ จิณณรัตนากุล ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0852 605060098-1 Miss VO THI DIEM BINH ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0851 615110077-3 น.ส. สายฝน สีนอเพีย ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0850 595280024-3 น.ส. เกศรินทร์ ผาสุข รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0849 615740002-4 นาย ชยกร มงคลธนากูล ดร. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0848 615050119-6 น.ส. นภัสสร ทรายทอง ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0847 605050028-8 น.ส. ชนากานต์ สุวรรณคำ ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0846 605050018-1 นาย คำราม เดชมา ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0845 605050032-7 น.ส. พรเพ็ญ เฟื่องฟู ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0844 615050143-9 น.ส. ณัฐพร ศรีทะจักร์ รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0843 615050142-1 น.ส. ณัฐกาญจณ์ คำมูล รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0842 615050188-7 น.ส. นารีรัก เหยียดกระโทก ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0841 595050086-3 น.ส. พันทิวา เหล่าสมบัติ ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0840 607220010-5 นาย ประทักษ์ คูณทอง ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0839 585050255-5 น.ส. ปิยะธิดา ประทุมศิริ ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0838 587110023-7 นาย สามารถ ประเสริฐศิล รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0837 615050169-1 น.ส. อภิดา สาแก้ว รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0836 587050036-1 นาง สุภาวดี สาระวัน ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0835 615050028-9 น.ส. จรินยา ณ จัตุรัส ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0834 615060078-8 Mr. SAYTHONG XAYYAVONG ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0833 597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี ศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0832 615050097-0 น.ส. นงค์ธิญา มลากรรณ์ ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0831 615110109-6 นาย เชษฐกิตติ์ บุณพสิษฐโศธิน รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0830 605150048-5 น.ส. วาทินี สุปัญญา ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0829 615110113-5 น.ส. ศิรภัสสร มูลสาร รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0828 615110111-9 น.ส. ภนารัตน์ อวนพล รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0827 587090006-6 น.ส. ทิวาพร จาดเปรม รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0826 605110031-6 นาง อุไรพร ชมภูคำ รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0825 577020065-1 นาย พงษ์ศธร จันทร์ยอย ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0824 597050035-4 นาย ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0823 597050038-8 น.ส. สุดารัตน์ แก้วสมบัติ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0822 615050101-5 น.ส. รุจิราภรณ์ มูลสาระ ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0821 605280015-5 ร.ต.ท. ศรุต ทำเลดี รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0820 585280076-3 น.ส. กรณิการ์ ลีทองดี รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0819 577020011-4 น.ส. ยุวพร อุปปะ รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0817 615110074-9 น.ส. กนกวรรณ ท้าวมา ดร. พรพิมล ชูพานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0816 607080014-5 นาง จินตนา กำแพงศิริชัย รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0815 617100006-6 Mr. NUR AZIS ROHMANSYAH ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0814 605060059-1 น.ส. นุชกานดา เพชรมะดัน ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0813 605080001-0 น.ส. นุชนารถ สมควร ผศ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0812 615110083-8 น.ส. นิภาพร มหาแสน ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0811 615050190-0 น.ส. รัตนา สุทำมา ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0810 605080014-1 น.ส. จิตติมา พัฒนธนาภา ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0809 615040033-2 นาย วชิรวิชญ์ จรทะผา รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0808 597020079-2 น.ส. ศุภรัตน์ ศรีทะวงษ์ รศ.ดร. วิภู กุตะนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0807 615060050-0 น.ส. สาวิตรี บุญศรีสอาด ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0806 615110110-1 นาย ปภินวิทย์ คำสมาน ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0805 615110098-5 Mr. SONENALINH SISANGKHOM รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0804 615060058-4 นาย ชลอศักดิ์ สุชัยยะ รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0803 615060025-9 นาย เสน่ห์ พุฒธิ รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0802 605050122-6 น.ส. วัฒนา ถนอมดี ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0801 615150016-9 น.ส. สิรินทรา นาหอคำ ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0800 605020029-4 น.ส. ศิรประภา ศิวินา ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0799 615060027-5 นาย กฤต บุญอาษา ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0798 607070002-8 นาย อรรถพล ปิดสายะ รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0797 605050027-0 น.ส. กันย์ชิสา สามารถ รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0796 597070004-3 นาย อรรถวิทย์ ศิริโชติ ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0795 615180008-0 Mr. SITTHASONE XAYMOUNTRY รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0794 595160008-0 น.ส. กวินดา ศรียอด ดร. เพ็ญศรี ปลั่งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0793 605060105-0 Mrs. NGO THI BICH NUONG ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0792 615050162-5 นาย เลิศชัย แก้วภักดี รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0791 607070030-3 น.ส. เพชรรัตน์ เชียงแสน รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0790 577030013-4 นาย ธนภูมิ บุญมี ผศ.ดร. วินัย ใจขาน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0789 595040103-5 นาย ปิติพงษ์ นักทำนา ผศ.ดร. ปานหทัย บัวศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0788 615060043-7 นาง นวินดา หลักคำพันธ์ รศ.ดร. วรรณชนก จันทชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0787 615110022-8 น.ส. สาวิตรี วิเศษดี ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0786 605060110-7 Mrs. TRUONG HO HA YEN ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0785 605110116-8 น.ส. ชนิสรา หมื่นกันยา ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0784 587110012-2 น.ส. สุมลรัตน์ นิ่มกิ่งรัตน์ ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0783 615060006-3 นาย ชัยวัฒน์ ไชยกาศ ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0782 577020039-2 นาย เทียนชัย วิวาสุขุ ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0781 605130003-9 น.ส. ภัทรนันท์ สวัสดิ์ รศ.ดร. เข็มพร กิจสหวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0780 605090010-3 นาย อาณัติ บัวรัตน์ ผศ.ดร. นิชา เจริญศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0779 587020060-2 นาย ตฤณ ศรีวงศ์ รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0778 597090003-3 น.ส. ไปรยา สิทธิราชา รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0777 615110021-0 น.ส. ปิยะพร เดชบาล ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0776 615110023-6 น.ส. สุภาวดี รัตรองใต้ รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0775 615060057-6 นาย จรรฎา ภูยาฟ้า ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0774 615060022-5 นาง ทรรศนีย์ นครชัย ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0773 615110112-7 น.ส. ศรัณยา พันธุ์โยธา รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0772 615440006-7 นาย ชาตรี อดทน ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0771 615020079-0 นาย นิพนธ์ ไวยวรณ์ รศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0770 595280027-7 น.ส. ชยาศีร์ บุญหลาย รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0769 615420016-6 Ms. ANOUSONE BOUALAPHANH ดร. บัณฑิต ขวาโยธา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0768 597050032-0 นาย กณสิทธิ์ จตุเทน ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0767 597050042-7 น.ส. ปฐมา เทพามาตย์ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0766 587020004-2 นาย อำนาจ ปานเนียม ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0765 597040008-3 นาย นครินทร์ เทอดเกียรติกุล รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0764 615060011-0 น.ส. ขนิษฐา ดวงผุยทอง ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0763 597050037-0 นาย ศักดิภัทร์ กฤษณจินดา รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0762 607110004-3 น.ส. ปาริชาติ วงษ์วริศรา รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0761 605280001-6 น.ส. จิดาภา ดรุณวรรณ รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0760 585080043-2 น.ส. รัตนภรณ์ มุ่งช่วยกลาง ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0759 615050116-2 น.ส. ตติยาภรณ์ โคตรธนู ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0758 615110008-2 นาย วิทวัส คอยคำ รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0757 615210022-1 น.ส. ชนกธาดา ภูหลงเพีย รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0756 615050082-3 นาย ปรีชาพล กำแพงทิพย์ รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0755 605080037-9 Miss WEI FAN ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0754 615050125-1 น.ส. รสิกกานต์ รัตตศิริ ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0753 615110091-9 Mr. KAIKEO XAYACHAK รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0752 615040053-6 นาย พงศ์วัชเรส ทองอินทร์ ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0751 615440008-3 น.ส. วริศรา โยธา รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0750 615050205-3 Mrs. IKA TRI MUNAWAROH รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0749 615440002-5 น.ส. ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0748 615440005-9 น.ส. อรพิน โคตวิทย์ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0747 615440004-1 น.ส. สุภาพร โสภิณ รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0746 597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0745 607020053-1 นาย ธีรเดช เสนาสุ ผศ.ดร. สุวัตร นานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0744 605050035-1 น.ส. รุจิศสินี เวียงนนท์ ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0743 605040027-6 น.ส. ทัศษลักษณ์ พงษ์สุริยะฉาย ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0742 605080005-2 น.ส. ดวงฤทัย ประดับศรี ผศ.ดร. ศุภกิต บัวขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0741 605080006-0 น.ส. พร้อมสิริ นามมุงคุณ ผศ.ดร. ศุภกิต บัวขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0740 615200017-0 น.ส. ชลธิชา ศรีโยธี ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0739 605060052-5 น.ส. สาวินี คลังคา ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0738 605060049-4 น.ส. นิศารัตน์ ศรีไซร์ ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0737 595060011-8 นาง สุปราณี โรจน์สุพร ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0736 615080021-5 นาย สุภัคธัช สุธนภิญโญ ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0735 595090005-5 น.ส. นุชรัตน์ พันธะศรี รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0734 595180018-5 น.ส. เสาวคนธ์ พะวังคาม รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0733 587070009-2 นาย ชัชวาลย์ เส็งทอง ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0732 615020045-7 น.ส. มุตตา ปรังประโคน ผศ.ดร. นิมิต นิมานะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0731 605070040-6 น.ส. แสงอุษา เสียงใส ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0730 577100004-6 น.ส. ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ ศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0729 605160005-7 น.ส. รุจิรา บุตรสุโพธิ์ ดร. เพ็ญศรี ปลั่งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0728 595030052-2 น.ส. ภัทรวรรณ กีฬา รศ.ดร. สจี กัณหาเรียง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0727 595060049-3 นาย ณัฐกร พิชัยเชิด รศ. เพชรไสว ลิ้มตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0726 595040098-2 นาย โสภณ มิตรชื่น ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0725 605160008-1 น.ส. ศิริวรรณ์ ขันผนึก ผศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0724 587090001-6 น.ส. อินทิรา ทัศคร ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0723 615020108-9 น.ส. ขวัญศิริ รัตนวิไล รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0722 597060008-1 นาง ภัทรภร สฤษชสมบัติ รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0721 597060002-3 นาง เกิดสิริ หงษ์ไทย ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0720 605060053-3 น.ส. หทัยรัตน์ กันหาชิน รศ. เพชรไสว ลิ้มตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0719 605070041-4 นาย แสนคม สีหะปัญญา รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0718 595020100-3 น.ส. สุวิมล วงศรีเทพ รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0717 615050145-5 นาย ปรมินทร์ อัตตะเนย์ รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0716 615050229-9 นาย ชินภัทร จันทร์เรือง รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0715 617220025-3 นาย วิทยา วุฒิไธสง รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0714 607220013-9 นาย พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร ดร. ภัทร์ คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0713 607220016-3 นาย สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0712 605220013-5 นาย กฤษดากร บรรลือ ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0711 567020015-5 นาย ศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์ รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0710 597220021-9 นาย ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0709 595220018-4 นาย ทศพร พงศธร ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0708 587050015-9 น.ส. แสงจันทร์ กะลาม รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0707 605070014-7 น.ส. กรองกาญจน์ วตะกูลสิน ดร. คณิน ซาเหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0706 597150002-2 นาย อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์ ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0705 597150004-8 น.ส. ปัญญดา ปัญญาทิพย์ ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0704 607220030-9 นาย เจด็จ ทองเฟื่อง รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0703 605070023-6 น.ส. วิชญ์รจิต บุญเจษฎารักษ์ รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0702 615110001-6 น.ส. พฤกษา โชตนะ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0701 597110027-0 น.ส. อุมากร ธงสันเทียะ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0700 585150015-8 นาย ขนานฟ้า ฤทธิ์จรูญ ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0699 587020042-4 น.ส. คณัสนันท์ วรนาม รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0698 615050172-2 พระมหา จิรวัฒน์ สิทธิธรรม ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0697 587150001-3 น.ส. พิมพิชญา แสงชาติ ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0696 615030018-4 น.ส. ฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0695 605130019-4 นาย ทศพล อินประโคน รศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0694 605130022-5 นาย ศตวรรษ มานพพันธ์ ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0693 615040025-1 นาย รัตนโชติ ทองป้อง ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0692 615110087-0 น.ส. นวารินทร์ พันธุ์ชัยภูมิ รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0691 615200023-5 Mr. BRIANT WIRANATA ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0690 615020048-1 นาย สุริยกมล ทองจบ รศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0689 615030025-7 น.ส. ธนัชพร ไพรสิงห์ ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0688 615030039-6 น.ส. รุจิรา ชุมชัย ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0687 605030026-4 น.ส. ชฎาพร แก้วโนนเฮ้า ดร. สุวิตา แสไพศาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0686 605030028-0 นาง ทวินันท์ บางขาม รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0685 595030011-6 น.ส. เอื้อมพร เอกขระ รศ.ดร. สจี กัณหาเรียง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0684 595030023-9 น.ส. รัตนาพร รัฐเมือง รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0683 595030055-6 น.ส. ศลิษา โคตุพันธุ์ รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0682 615110032-5 นาย วิศรุต กาลเขว้า รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0681 605130013-6 น.ส. กัณฐิกา กางบุญเรือง รศ.ดร. ดุษฎี หอมดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0680 597040001-7 นาย ชนินทร์ อุปถัมภ์ รศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0679 615110024-4 นาย กนกศักดิ์ รักษาสัตย์ รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0678 577160004-0 นาย สุรัตน์ วังพิกุล ผศ.ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0677 615030043-5 น.ส. กนิษฐา ชาลีเปลี่ยม ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0676 615030040-1 นาย เฉลิมกิตต์ ภูลวรรณ ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0675 615030020-7 นาย อภิรักษ์ นพคุณ ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0674 615030046-9 Ms. THEINT THIDA รศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0673 615110033-3 น.ส. สุพัตรา ถิ่นไผ่บูรณ์ รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0672 615110025-2 นาย กฤษฎา เสนาหาร รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0671 615110048-0 นาง ปฏิมาพร จารย์โพธิ์ ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0670 615070040-7 Ms. KONE OUMA SENVORASINH รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0669 587020009-2 นาย สุริยา ชิณวงศ์ ผศ.ดร. นาท เสาวดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0668 595080074-2 นาย พิพัฒพงศ์ ชูประยูร ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0667 615040075-6 นาย ณัฐภัทร ศรีสม ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0666 615220012-8 Mr. FIRMANSYAH ดร. ภัทร์ คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0665 597150007-2 นาง รักษวร ใจสะอาด รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0664 615110093-5 Mr. VEOMANI SAIVISA รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0663 585080065-2 ว่าที่ ร.ต.หญิง ลภัส อมรพลัง ผศ.ดร. มานะ นาคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0662 595030045-9 น.ส. พัชรา คำพันธ์ รศ.ดร. บุญมี ศิริ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0661 605030044-2 น.ส. มณียา ตันเปาว์ ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0660 615030029-9 นาย วิชญ์ภาส อีสา ผศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0659 615030028-1 น.ส. รัชนีกร หาญสุด ผศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0658 595060085-9 นาง มะลิเผย ผิวทอง ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0657 595060078-6 น.ส. กรรณิการ์ รัฐวร รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0656 615050020-5 นาย ยุทธพงศ์ ชนะพันธ์ ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0655 597070012-4 น.ส. กรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ ผศ.ดร. คัชรินทร์ ภูนิคม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0654 607070029-8 Mrs. SURIYANI TAN ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0653 615110043-0 น.ส. ดลนภา สุขประดิษฐ์ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0652 615080008-7 นาย วรพงศ์ คุยบุตร ผศ.ดร. ศุภกิต บัวขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0651 585090025-8 น.ส. ศุภมาศ สมไพร รศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0650 605080010-9 น.ส. ชนิกา ฉัตรเดชา ผศ.ดร. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0649 615740003-2 นาย ณัฏฐ์ดนัย สุพัฒน์ธนานนท์ ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0648 605040108-6 นาย พิชัย วัฒนศรีมงคล รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0647 605040076-3 นาย หฤษิต ชาตาธิคุณ รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0646 595060081-7 น.ส. จิรัชยา หลาวมา รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0645 595060079-4 น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์ สมพงษ์ ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0644 607080036-5 Miss NGUYEN THI LAN รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0643 577020042-3 นาย ธีรภัทร์ บุตรโคตร ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0642 595030058-0 นาย วรัญญู ภูแสงศรี รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0641 597060001-5 น.ส. บำเพ็ญ คำดี รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0640 577080011-8 น.ส. ชุมแพร บุญยืน รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0639 567020013-9 นาย จักรภัทร พาลุกา ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0638 597070006-9 นาย ปิยะ ประจำวงศ์ ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0637 615060007-1 น.ส. รัชนี สะตะ ผศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0636 605060091-5 น.ส. อมรรัตน์ สำอางเนตร ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0635 615030009-5 น.ส. วสุธร บัวคอม ผศ.ดร. นันทวุฒิ จงรั้งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0634 597060003-1 นาง เนตรชนก แก้วจันทา รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มใบรับรองวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขได้แล้ว 27 สค 63 D
0633 605070015-5 น.ส. ณัฏฐญาณ์ ทองเหลา รศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0632 605070021-0 นาย เมธพนธ์ พุฒิชาติ ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0631 577080010-0 น.ส. สมาภรณ์ แม่นมาตย์ รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0630 595040025-9 นาย รัตนศักดิ์ วรรณกุล ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0629 597070039-4 ม.ล. มานิดา ศุขสวัสดิ รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0628 615110084-6 น.ส. ขนมเทียน สายบัว รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0627 615110105-4 น.ส. ภัทรียา ชูเพียร รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0626 615110034-1 น.ส. กาญจนา แสนตะรัตน์ รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0625 615060004-7 นาง จิราพร กลั่นเขตรกรรม ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0624 597080023-3 นาย จักรพันธ์ แสงทอง ผศ.ดร. วิเชียร แสนมี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0623 605110045-5 น.ส. รัตนากร ยิงลำ รศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0622 585160009-7 นาย สุกฤษ กำเนิดพันธุ์ รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0621 615210059-8 น.ส. ณภัทรชา ปราชญาภาณุชาติ ดร. อานนท์ คำวรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0620 615210025-5 นาย อลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์ ดร. อานนท์ คำวรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0619 615050194-2 น.ส. มยุรฉัตร ยลวิลาศ ผศ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0618 615110044-8 นาย ทรงเกียรติ ยุระศรี รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0617 605280007-4 น.ส. จุรีภรณ์ วาลย์มนตรี รศ.ดร. ศุภวัมนากร วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0616 605090001-4 นาย ประวิตร พระโคศรี ดร. ฉัตรชัย พิมพศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0615 577050001-9 น.ส. นวภัทร สมานพันธ์ ดร. อริยพร คุโรดะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0614 595030094-6 น.ส. เกสร แก้วบัว ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0613 605030007-8 นาย ธนพล นิ่มละมัย รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0612 615040066-7 นาย กันตพงษ์ แข้โส ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0611 605040055-1 น.ส. ผกามาศ น้อยสุวรรณ ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0610 585280008-0 น.ส. ทาริกา ทามีสี รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0609 605150037-0 น.ส. อรอุมา อุทัยพิบูลย์ ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0608 607220024-4 นาย เอกชัย ธีรภัคสิริ ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0607 595030042-5 น.ส. จิราภา ไชยเมือง รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0606 615020026-1 น.ส. มยุรฉัตร จันทวี รศ.ดร. นรากร คณาศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0605 615050192-6 นาย ฐาปกร ฤทธิ์มะหา ดร. ปาริชาติ แสนนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0604 605150013-4 น.ส. เปมิกา ยี่ทอง ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0603 615050193-4 น.ส. พิชญาภา ชมภูนุช ดร. ปาริชาติ แสนนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0602 615110047-2 น.ส. นฤมล บุษมงคล ดร. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0601 587080038-9 น.ส. อาริยา ป้องศิริ รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0600 605050069-4 นาย พจนพงษ์ ขจรภพ ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0599 605070002-4 น.ส. ธนพร กุลธวัชศิริ รศ.ดร. นิษณา นามวาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0598 615110011-3 น.ส. กรรณิการ์ กาญจนสุวรรณ ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0597 615110046-4 น.ส. นงลักษณ์ โชติมุข รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0596 605020056-1 นาย จิตติ สืบพันธ์โพธิ ผศ.ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0595 615050189-5 นาย พิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์ ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0594 615040082-9 นาย เจษฎากร วิลามาตย์ ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0593 615110005-8 น.ส. ธิดาวรรณ สุวรรณมาลี ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0592 615040069-1 น.ส. ลลิตา พรรณดวงเนตร รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0591 615040029-3 นาย จีรวัฒน์ โนดไธสง รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0590 615040068-3 นาย พชร เลิศวัฒนกิตติ ผศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 30 กค 63 D
0589 615040030-8 นาย พีส คูณดี รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0588 615040067-5 น.ส. ปิยนันท์ แสนสีจันทร์ รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 31 กค 63 D
0587 615040084-5 น.ส. วรรณา วรรณศรี ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0586 577030003-7 นาย รณชัย พรมชาติ รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0585 615110086-2 นาย สรายุ มันตาพันธ์ รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0584 605070036-7 น.ส. พรภัทรา มาพะเนาว์ ผศ.ดร. ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0583 615110060-0 น.ส. วริณฎ์ฐิษา มูลกองศรี รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0582 615110014-7 น.ส. สุพิชญา หอมทอง ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0581 615040054-4 นาย กกกฤต ปิยสวัสดิ์ ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0580 615110097-7 นาย วิมล ปักกุนนัน ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0579 587220016-1 นาย ณัฐพงศ์ ปันดอนตอง รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0578 615060015-2 น.ส. สุภาภรณ์ รูปหล่อ ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0577 585050020-2 น.ส. กิ่งแก้ว จำรูญ ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0576 615160001-6 นาย กลรัตน์ ภิรมย์อ่อน ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0575 615070039-2 Ms. PHAVINY SITHAY รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0574 615150015-1 น.ส. จิรนันท์ ชัยงาม ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0573 587020062-8 นาย รุหาญ ถิรญาธรณ์ รศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0572 577050031-0 นาย วีระพล พลีสัตย์ ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0571 605150018-4 น.ส. มาลัยพร กัณฑา รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0570 577050007-7 น.ส. อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0569 615210023-9 น.ส. ภาณี วิชัย ดร. กัมปนาท ศิริโยธา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0568 615040003-1 น.ส. เพทาย อุดมการเกษตร รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0567 615050191-8 น.ส. กัญญาวีย์ หาปู่ทน ดร. ปาริชาติ แสนนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0566 615060012-8 นาย เฉลิมชาติ แก้วอุดม ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0565 615110038-3 น.ส. กนกพรรณ พันธ์สระน้อย ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0564 615060013-6 น.ส. ประภาศรี ทุมสิงห์ ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0563 615110061-8 นาย ศราวุธ นนทะศิลา ผศ.ดร.สุพจน์ คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0562 615110053-7 น.ส. วชิราภรณ์ มุสิกา ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0561 597210011-8 น.ส. ณัฏฐ์ชวัล ศรุตวรานันท์ รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0560 615110055-3 น.ส. โสภิดา สุวรรณบุผา ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0559 597080016-0 นาย ณรงค์วรรษ บุญมา ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0558 605200012-9 น.ส. ศิริรัตน์ อุตอามาตร์ ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0557 615200021-9 น.ส. พรแพร กิ่งไธสง ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0556 605070016-3 นาย ณัฐชนน ดวงเดช ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0555 615110004-0 น.ส. ศศินา บุตรนคร รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0554 615050196-8 น.ส. พชรกร ภูภักดิ์ ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0553 615110039-1 น.ส. จริญญา เชื้อลิ้นฟ้า ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0552 615110042-2 น.ส. ณัฐสิมา ปาทาน ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0551 615110054-5 นาย วันเฉลิม รัตนวงษ์ ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0550 615110040-6 น.ส. เจษฎาภรณ์ แสนวัง ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0549 615110090-1 Mr. ANOUSAK LORVANSAY รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0548 607070027-2 นาย สหรัฐ วงศ์แก้วเขียว ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0547 615160006-6 นาย ธนาศักดิ์ สีหะวงษ์ รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0546 595180001-2 น.ส. ภภัสนันทน์ ผ่องสามสวน ผศ.ดร. พัชรา เผือกเทศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0545 605130023-3 น.ส. ศศิประภา กรรำ รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0544 615050199-2 น.ส. วิชิตา วงศ์แปง ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0543 605130024-1 น.ส. สิรินธนา เพชรพนมพร รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0542 607020047-6 Ms. WAI PHYO MON รศ.ดร. โสภณ บุญลือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0541 605050124-2 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณวงษ์ ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0540 595080031-0 น.ส. ณิชชา บุตรดีสุวรรณ ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0539 615050195-0 น.ส. ธารดา เหมือนโพธิ์ ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0538 577080038-8 นาย อาทิตย์ ผดุงเดช ดร. วีระกุล ชายผา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0537 615110015-5 น.ส. อุไรวรรณ นิลเต่า ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0536 577050017-4 นาย ศาสตรา หล้าอ่อน ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0535 577050019-0 น.ส. อลิษา มูลศรี รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0534 577050018-2 น.ส. ศิริรัตน์ ชาวนา ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0533 615050084-9 น.ส. พุธิตา เชื้อสาวะถี รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0532 615110052-9 น.ส. มนศภรณ์ สมหมาย ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0531 577210008-5 น.ส. ปวีณา ทองบุญยัง รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0530 615060030-6 น.ส. อมรรัตน์ แก้วลือ ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0529 557070005-7 นาย ปฤษฎี ธนพงศ์เดชะ ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0528 587090007-4 นาย ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0527 597090013-0 น.ส. มคมาศ คำเพราะ รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉาย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0526 615050197-6 น.ส. พิชญา รอดไธสง ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0525 595020107-9 น.ส. เมทินี อินทุยศ รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0524 605070009-0 น.ส. เจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์ รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0523 615050175-6 น.ส. วาสนา แสงสุข ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0522 605070003-2 น.ส. ปัทมา พรมจันทร์ รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0521 615050200-3 น.ส. สุรางคณา เหลืองกิจไพบูลย์ ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0520 615050004-3 น.ส. ชลธิชา เสียมทอง รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0519 605060089-2 นาง บุปผา พาโคกทม ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0518 557100013-3 น.ส. พัชรีพร ชูเดชวัฒนา ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0517 605430007-0 Mr. HACKXANON PHOMNIN ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0516 605080040-0 นาย ณัฐพล ชารีรักษ์ ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0515 615040088-7 น.ส. กนกวรรณ กันยาเลิศ ผศ.ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0514 587070021-2 นาย ณัฏฐ์ ปะละชัย รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0513 615050069-5 น.ส. กมลชนก นรินทร์ ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0512 615050071-8 น.ส. จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0511 615050076-8 นาย ธรณินทร์ พิชิตมาร ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0510 587090011-3 น.ส. รวินทร์ สุวณิชย์ รศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0509 615050176-4 นาง วิจิตร หลานวงค์ ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0508 605040046-2 น.ส. วัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล ดร. ปณิธาน จูฑาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0507 615040018-8 น.ส. ขนิษฐา ภูจำนงค์ ดร. ปณิธาน จูฑาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0506 615110019-7 น.ส. อัญชลี ติยะบุตร ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0505 615110092-7 Mr. LENG XIONGLAVANG รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0504 615050072-6 นาย ทรงฤทธิ์ แก้วพรม ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0503 597030008-9 น.ส. อนุธิดา เสนคำสอน รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0502 587020027-0 น.ส. อรณิชา สมบัติศรี รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0501 585050135-5 น.ส. คัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0500 615050103-1 น.ส. วิมลรัตน์ ศิริกุล ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0499 615050099-6 น.ส. ปรียาพร ศรีเกตุ ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0498 585050201-8 น.ส. พิมลมาส อวิรุทธไพบูลย์ ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0497 585060025-6 นาง วิไลพร พลสูงเนิน รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0496 577050036-0 Mr. SAROM TEM ดร. อริยพร คุโรด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0495 615050070-0 น.ส. ขจีนุช ดาโอภา ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0494 615050073-4 น.ส. นันทวรรณ โอดสู ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0493 615050174-8 น.ส. วรกมล สีหานาวี ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0492 615050081-5 น.ส. ธิติยา แจ่มวรรณ์ ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0491 615050005-1 น.ส. นัฐรุจา เพิ่มพูล ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0490 615050204-5 Ms. SURUI JIANG ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0489 607070016-7 น.ส. ประภัสสร โพธิ์ตึ รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0488 615150022-4 นาย กัณฐนวรรธน์ รอนณรงค์ รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0487 615050074-2 น.ส. ปิยะลักษณ์ อินหล่ม ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0486 615050044-1 นาย ฉัตรพล อัครปทุม ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0485 605050038-5 นาย เสกสรรค์ ลาสม ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0484 615050089-9 น.ส. ฑัณทิกา อิฐไธสง รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0483 615050088-1 น.ส. ชฎาพร กำนอก รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0482 615050090-4 น.ส. มนัสวี ตาชูชาติ ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0481 615150003-8 น.ส. กิ่งแก้ว สีทน ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0480 615050006-9 น.ส. อิชยา อโนราช ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0479 585020063-2 นาย สองเมือง เหล่าตระกูล รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0478 615110017-1 น.ส. นริศรา ลุนทา ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0477 577050004-3 นาย นนท์ จรุงศิรวัฒน์ รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0476 615050179-8 น.ส. ปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอก ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0475 615050087-3 นาย เกียรติศักดิ์ ต้าวก๋า รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0474 615150027-4 Mr. VISESSAKSETH SO รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0473 615110078-1 น.ส. กฤติยาณี ธรรมสาร รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0472 605060099-9 Miss NGUYEN THI DUC ผศ.ดร. ปัทมา สุริต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0471 587090009-0 Mr. SHUXUN CHI รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0470 587020012-3 น.ส. สโรชินี แก้วธานี รศ.ดร. ชัยพล กีรติกสิกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0469 597030017-8 นาย ชนะดล สุภาพงษ์ รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0468 585220018-3 นาย ทรงวุฒิ ลิ้มมหาคุณ ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0467 597070026-3 น.ส. นภัส อามาตย์มุลตรี ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0466 595080007-7 นาย นวพล เกษเจริญคุณ ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0465 615090020-1 Mr. MOHAMED SHAHID iรศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0464 615050058-0 น.ส. ศิรินทิพย์ ขุมดินพิทักษ์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0463 615050062-9 นาย อาทิตย์ โสดา รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0462 615050052-2 นาง ปารณีย์ สุทธิประภา ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0461 615050057-2 น.ส. ศิรดา ต้นสวรรค์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0460 615050046-7 น.ส. ณัฐฐา พลเยี่ยม ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0459 615050054-8 นาย พงษ์พัฒน์ วอทอง รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0458 615110012-1 น.ส. นฐชพรรษ์ พลเขตร์ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0457 605220015-1 นาย พัชร หลวงแก้ว ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0456 585080013-1 นาย สิทธิวัฒน์ นาโสก ผศ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0455 585080039-3 น.ส. สุภกาญจน์ แสนคำ ผศ.ดร. รักชนก ชำนาญมาก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0454 585080072-5 น.ส. อัญชลี การปลูก ดร. วีระกุล ชายผา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0453 605130042-9 นาง กาญจนา สีหาราช รศ.ดร. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0452 615050047-5 น.ส. ทวิติยา นาคศรี รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0451 615050049-1 น.ส. ธันฐิตา พร้อมพันธุ์ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0450 615050041-7 นาย คณิน คำแพง รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0449 615050063-7 น.ส. อารีรัตน์ จุ้มใหญ่ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0448 615040086-1 น.ส. สุพิชญา เจนใจวิทย์ รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0447 615110013-9 นาย ศรัณรัชต์ ชาญประโคน รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0446 607020066-2 Mr. NGUYEN NGOC THUY รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0445 597040004-1 นาย สัญชัย รำเพยพัด ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0444 585080050-5 น.ส. นัยน์ปพร กบิลพัฒน์ ผศ.ดร. ดารารัตน์ คำภูแสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0443 615050039-4 นาย กฤษฎา สินธพ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0442 577040029-3 นาย สำรวน เวียงสมุทร ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0441 605040113-3 น.ส. พนิดา สุขสมพร้อม รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0440 605040060-8 นาย มานะ ติรโรจน์ รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0439 615050056-4 นาย ศักดา พรมกุล ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0438 577040013-8 นาย ธีรวุฒิ ศรีพันธ์ชาติ ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0437 595130010-1 น.ส. พรพิลาส ผ่องใส ผศ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0436 585150045-9 น.ส. ผจงจิต ฤทธิตะมน ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0435 577040012-0 นาย ธรรมะสุข มิ่งเมือง ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0434 605040061-6 นาย พรชัย อุ่นทะยา รศ.ดร. กันยรัตน์ โหละสุต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0433 577020041-5 นาย ณัฐวุฒิ มาลีลัย รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0432 577020029-5 น.ส. พลอยระดา ภูมี ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0431 577020067-7 นาย สถิตย์ มาลาวงษ์ รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0430 605040084-4 น.ส. ปราณปริยา จันทร์เพ็ง รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0429 595020139-6 น.ส. ธราภรณ์ ชาวหล่ม รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0428 585020136-1 น.ส. จริยา คำสมหมาย ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0427 585080046-6 น.ส. อภิญญา นิ่มมงคล ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0426 585150033-6 น.ส. วิภาวี มาลีลัย ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0425 605440001-6 นาย กิตติพงศ์ สมชอบ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0424 605440002-4 นาย บัญชา วงศ์คำภา รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0423 605440003-2 นาย วรันธร ธรรมาธิกร ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0422 605440004-0 น.ส. สุชญา โกมลวานิช ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0421 615040020-1 น.ส. พงษ์นภา ปุ้มแพง ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0420 615040019-6 น.ส. ธิติสุดา จาริชานนท์ ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0419 615050059-8 น.ส. ศิวารักษ์ ไชยสมบัติ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0418 615050042-5 น.ส. จารุวรรณ มุทาพร รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0417 615110049-8 น.ส. พรทิวา ถาวงค์กลาง ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0416 615110050-3 น.ส. พีรยา ลาภบุญเรือง ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0415 585040084-2 นาย ศุภกร อรัญเสน รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0414 605040047-0 นาย สมพงษ์ สุนทะโร ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0413 595150028-0 น.ส. อารีย์ พิมพ์ดี ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0412 577050027-1 นาย ชลธวัฒน์ มีดี ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0411 577050029-7 น.ส. ภัทรพร ผลดี ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0410 585050034-1 น.ส. ลัคนา พระแท่น ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0409 577210027-1 นาง มัลลิกา เจแคน ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0408 585040089-2 น.ส. วิภาวดี จงตามกลาง ผศ.ดร. อภิชาติ บุญมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0407 605110013-8 นาย หัฎฐกร สำเร็จดี รศ.ดร. ศิริพร คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0406 605060058-3 นาง นภวรรณ ปาณาราช ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0405 587080001-2 น.ส. จตุพร ดอนโสม ผศ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0404 605040026-8 นาย นนทวิทย์ ม่วงน้อย ผศ.ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0403 587080003-8 น.ส. ประภาพร สุปัญญา รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0402 605020059-5 น.ส. จริยา มาสระน้อย ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0401 595320016-1 น.ส. กมลรัตน์ ศรีประเสริฐ รศ. อนงค์นุช เทียนทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0400 605020060-0 น.ส. ชาลินี นองใหม่ ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0399 615110057-9 นาย จิรายุทธ นิเลปิยัง ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0398 615110041-4 นาย ชนาสิน วรนุช ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0397 577040006-5 นาย วิรุณ โมนะตระกูล รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0396 577080001-1 นาย คณิน เชื้อดวงผุย รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0395 585150044-1 น.ส. ปัทมา แคสันเทียะ รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนรา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0394 597020065-3 น.ส. อุไรวรรณ ภูนาพลอย รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0393 615050094-6 น.ส. คนึงนิตย์ ทนทาน ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส