2012 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0715 597070010-8 น.ส. อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์ ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0714 625210059-9 น.ส. ประภัสสร โสรมรรค ผศ.ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0713 607070007-8 น.ส. ประภัสสร มะลาด ศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0712 625060009-8 นาย นภสินธุ์ ไชยเสนา ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0711 587040030-9 นาย ปริวรรต นาสวาสดิ์ ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0710 615050035-2 น.ส. สุพรรณี หมู่เพชร รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0709 625050164-2 น.ส. จตุรพร โทแก้ว ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0708 605050146-2 นาย วรัญญู โสชาติ ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0707 605050144-6 จ.ส.อ.หญิง ดลฤดี โนนสุรัตน์ ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0706 625050134-1 นาง จุฑารัตน์ มีศิลป์ ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0705 625050038-7 นาย ธนัท กาวิทาโร รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0704 615060063-1 นาง พัชรี จันทะจร รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0703 615050130-8 น.ส. อารียา ชาพิทักษ์ ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0702 625210026-4 น.ส. สายรุ้ง มูลวิชา รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0701 627080013-9 นาย จิรชาติ บุญสุข ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0700 607080026-8 นาย วุฒิชัย สว่างแสง รศ.ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0699 625150014-4 Miss SOUDAVONE PHIPHATPHON รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0698 615080028-1 Miss XU HUANLI รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0697 625060021-8 น.ส. ภรณ์ทิพย์ ศรีสุข ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0696 625220002-2 น.ส. นราวดี พระโพธิ์ ดร. ลัดดาวัลย์ สีพาชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0695 625220018-7 นาย วิชิต ภักดีรัตน์ ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0694 607080021-8 น.ส. หทัยวรรณ มณีวงษ์ ผศ.ดร. มารศรี สอทิพย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0693 607020029-8 น.ส. ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0692 617040007-7 น.ส. อัญธิกา ประนัดทา รศ.ดร. สุรพล ผดุงทน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0691 625040043-0 นาย จักรี สัจธรรมพิทักษ์ รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0690 615040063-3 นาย กริช กองเพชร รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0689 625040042-2 นาย คณิน วาจนสุนทร รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0688 605200013-7 นาย ปิยะชาติ สระบัว รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0687 595280029-3 นาย ชินวัตร พิมพา ดร. อภิรดี วงศ์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0686 607220001-6 นาย เจษฎา สายสุข รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0685 617050036-4 น.ส. นริศรา ทองยศ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0684 625110006-7 น.ส. วิภาษนุช หาญบาง รศ.ดร. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0683 615060046-1 น.ส. รภัสสรณ์ แก้วก่ำ ผศ.ดร. อภิญญา จำปามูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0682 597150003-0 น.ส. พรสวรรค์ คำทอน ศ.ดร. ศักดา ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0681 625220003-0 นาย สุนทร ฝ่ายที ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0680 617030001-5 นาง สุภาพร สุขโต รศ.ดร. คุณเดช สุริหาร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0679 625060006-4 น.ส. วรรณทิวา เกรียงไกร ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0678 625050007-8 นาย นราธิป ฮุยนอก ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0677 615150009-6 น.ส. ณัฐธิดา เวทนาสุข ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0676 577210001-9 น.ส. ณัฐกานต์ ตันมิ่ง ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0675 625060054-3 นาง รัตนา ศรีโย ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0674 617220039-2 น.ส. บุณฑริกา คงเพชร รศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0673 625070005-0 นาย โอบนิธิ ดรละคร รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0672 625110046-5 นาย ภูมิพัฒน์ ล้นเหลือ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0671 625220007-2 น.ส. กนกนุช ศิวนาถภูธน ดร. ลัดดาวัลย์ สีพาชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0670 625060026-8 นาง พัชราวรรณ ณรงค์สระน้อย ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0669 615150025-8 น.ส. ศรัญญา เอื้ออารีย์กุล ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0668 607080019-5 นาง พิชญาวี ทองกลาง ผศ.ดร. ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0667 615060064-9 นาง อัญชลี รอดสิน ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0666 615040014-6 น.ส. ศุภนิดา จิตจักร ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0665 615040013-8 น.ส. ศิรินทร์ บุญสุชาติ ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0664 607040037-7 นาย จักรภพ พันธศรี ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0663 605150047-7 น.ส. นัยนา บุญส่ง ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0662 617050018-6 นาย ชัชวาล หนองนา รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0661 617050017-8 น.ส. ชลันดา พจนา รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0660 625050161-8 นาง สุภารัตน์ คาระวะ ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0659 625050110-5 น.ส. ลักขณา คณาศรี ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0658 615130024-2 น.ส. อุบลวรรณ ทัพสุริย์ ผศ.ดร. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0657 567020058-7 น.ส. ลลิตา ฐานวิสัย รศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0656 595150046-8 น.ส. ณัชชา ป้องมิตรอมรา รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0655 625110043-1 น.ส. พิชญ์จิลักษณ์ เค้าแคน รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0654 607090006-8 น.ส. อาภัสนันท์ วิยะนัด รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0653 617220009-1 น.ส. ชมนาด อุปชิตกุล รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0652 615060010-2 นาง อาภาพร ศรีโพธา ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0651 625060002-2 น.ส. ปฏิมาภรณ์ กรมรินทร์ รศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0650 607060006-6 นาง วนิดา ศรีพรหมษา รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0649 617220015-6 น.ส. วิลาสินี ขำพรหมราช ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0648 607060001-6 นาง จุธาลักษณ์ แก้วมะไฟ รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0647 607060003-2 น.ส. ประกายแก้ว ศิริพูล รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0646 625060004-8 น.ส. ผาณิต แก่นกระโทก ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0645 625050132-5 น.ส. กรรณิกา พาบุดดา ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0644 625050140-6 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น ดร. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0643 587080031-3 นาย ศตพล ยศกรกุล ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0642 625110110-2 น.ส. นิชาภา หลังแก้ว รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0641 597020020-5 น.ส. เบ็ญจมาศ สุกใส รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0640 625050137-5 น.ส. นิษฐเนตร์ กาสีชา รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0639 625050136-7 น.ส. ธีมาพร ขุริมนต์ รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0638 605020014-7 น.ส. จิตสุภา ไกรวัน ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0637 615210048-3 น.ส. เสาวลักษณ์ ชื่นโคกกรวด รศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0636 625050036-1 น.ส. กัญญาพัชร จุลละนันทน์ ผศ.ดร. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0635 607050038-9 นาง หทัยกาญจน์ สร้อยงาม รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0634 607050029-0 นาย นิทัสน์ มาสาลี รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0633 625110112-8 น.ส. วารุณี สมวงษ์ศา รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0632 625050135-9 นาง ดาราลักษณ์ เอกโชติ ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0631 625060003-0 น.ส. ประภากร ศรีสง่า ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0630 607210003-8 นาย ธนวัตน์ ตันติพณิชย์กูล ดร. จินณพัษ ปทุมพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0629 625440003-4 นาย ธรรมศาล พิลารักษ์ รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0628 625050174-9 น.ส. ธีราภรณ์ ศรีอนันต์ ดร. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0627 625050043-4 นาง ณัฐวีณา วงศ์ภูมิ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0626 625110111-0 น.ส. เปรมากร หยาดไธสง รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0625 615020034-2 นาย นนทวัฒน์ นวลตา ผศ.ดร. สุธาสินี บุญเชียงมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0624 615020092-8 น.ส. นฤมล วรรณศรี ผศ.ดร. ศิริบูรณ์ มุกดาใส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0623 615060080-1 Miss PHITSAMAI VONGSAVANTHONG ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0622 615060054-2 น.ส. นภาพร บุญศรี ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0621 615130023-4 ร.อ. รังสรรค์ ครรภาฉาย ผศ.ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0620 625050082-4 นาย พีรวัฒน์ ศรีเมือง ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0619 597050033-8 นาง ชยากานต์ เรืองสุวรรณ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0618 625440008-4 นาง จิตราพร ราชบัณฑิต ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0617 615050128-5 น.ส. อัจฉริยา เชื้อเพชร ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0616 615050121-9 น.ส. พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์ ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0615 615050019-0 นาย ภูวดล ศรีภา ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0614 625050037-9 นาย ฉัตรชัย ราชภักดี ดร. สุชาติ ทั่งสถิรสิมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0613 615050124-3 นาย ภัทรพงศ์ วรศักดิ์มหาศาล ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0612 615050018-2 นาย พูลทรัพย์ ทองโคตร ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0611 625050141-4 นาง ปวีณา โฮซิน ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0610 615060008-9 น.ส. ชยุตรา ด่านลี ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0609 577210026-3 น.ส. ดวงชนก วรธิพรหมมา ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0608 625110033-4 น.ส. พนัชกร มุมอ่อน รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0607 625110032-6 น.ส. ปาจรีย์ รุ่งรัตน์ชัชวาลย์ รศ. กาญจนา นาถะพินธุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0606 615050167-5 นาย ศุภชัย ประเสริฐนู รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0605 597050034-6 นาย เชิดศักดิ์ ศรีจันทร์ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0604 615050159-4 นาง ภัสชากาญจน์ ลบหล้า ดร. สุชาติ ทั่งสถิรสิมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0603 617110006-0 น.ส. ธนันรักษ์ วัชราธร ศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0602 625050075-1 น.ส. กัณฐิกา พุทธา ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0601 625110086-3 น.ส. วิลัยวรรณ ปัดถา ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0600 625210049-2 น.ส. วิภาดา เสน่หา รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0599 625440001-8 นาย จัตุพร ฤทธิ์รุ่ง รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0598 615220022-5 น.ส. ปานขวัญ บุญประคอง ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0597 625220008-0 น.ส. ปรียาภรณ์ พัชนี ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0596 595030096-2 น.ส. ภาณุเนตร ศรีมูล ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0595 615060083-5 Ms. KHAMSERM SAITHALA ผศ.ดร. อภิญญา จำปามูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0594 625050003-6 นาย นฤเบศร์ แก้วคำงาม ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0593 625050076-9 น.ส. จีระนันท์ รักสัตย์ ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0592 625050077-7 นาย ชิติพัทธ์ ประเสริฐสังข์ ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0591 625050004-4 น.ส. สุคนธมาศ มูลทา ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0590 597180002-4 นาย ณัฐกร ไชยแสน รศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0589 597100009-8 นาย อาทิตย์ ปัญญาคำ ผศ.ดร. ประภาพิมนต์ ปริวัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0588 625050078-5 น.ส. ปาริชาติ ศรีเตชะ ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0587 625110030-0 น.ส. จุฬารัตน์ ดีมาก ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0586 615220010-2 นาย สืบสาย สำเริง ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0585 605220014-3 นาย ธีระเดช ศรีชัย ดร. ภัทร์ คชภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0584 605150019-2 น.ส. สุนันท์ชนก น้ำใจดี รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0583 615030054-0 น.ส. บุรัสกร สิมรักแก้ว ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0582 625110048-1 นาง วนิดา บุตรรินทร์ ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0581 597050009-5 นาย เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0580 615050177-2 น.ส. กรรณิการ์ เกศคำขวา รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0579 597030004-7 น.ส. กิตติวรรณ กล้ารอด รศ.ดร. บุญมี ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0578 605150021-5 น.ส. พรพัชรินทร์ นนทสิน รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0577 625150011-0 นาย ยุทธนา โชติฤทธิรงค์ ผศ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0576 625110081-3 นาย ณัฐชยุตม์ ประสานจิต รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0575 625110044-9 น.ส. พิมพ์ชนก ศิริบูรณ์ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0574 615060003-9 น.ส. กิตติมา ดงอุทิศ ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0573 595180025-8 น.ส. ศิยาภรณ์ สีสาวงค์ ผศ.ดร. คณิต ชูคันหอม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0572 605150046-9 น.ส. ดวงหทัย อรุณประเสริฐกุล ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0571 615220013-6 น.ส. นลินนิภา ดีทุม รศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0570 615220016-0 น.ส. คฐิญาภรณ์ ศรีคุณเมือง ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0569 625060056-9 น.ส. ปลมา โสบุตร์ ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0568 625060022-6 น.ส. รุ่งราวรรณ เจริญไธสง ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0567 625110040-7 นาย นฤเนตร ลินลา ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0566 625110039-2 น.ส. ครองขวัญ ภูดีบุตร ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0565 615050112-0 นาย ไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0564 625030031-3 น.ส. อารีรัตน์ บุญเรือง ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0563 605060082-6 น.ส. สุพรรณี อุปชัย ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0562 605430010-1 Ms. DI MA ดร. จตุราพร สีหาบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0561 597050024-9 น.ส. เพ็ญนภา คำแพง ผศ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0560 597070044-1 น.ส. พัชราพร นนยงค์ ศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0559 625110029-5 น.ส. เกษรา ทองวิจิตต์ รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0558 615210039-4 นาย เจตพล ศรีกงพาน ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0557 607220012-1 น.ส. ปาริชาติ ศรีสนาม ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0556 597050021-5 นาย ชาญ สิงห์แก้ว รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0555 625110084-7 น.ส. มิรันตี แพงงา ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0554 597050020-7 นาย เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0553 605150020-7 นาย ทัชชภัทร กุลสุวรรณ ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0552 607050007-0 น.ส. รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0551 615030030-4 นาย อโนชา อ่อนแก้ว ผศ.ดร. ณกรณ์ จงรั้งกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0550 625220019-5 นาย วัทธิกร แสวงผล ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0549 625220013-7 นาย นัฐพงษ์ ทองม้วน ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0548 615420002-7 นาย ยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0547 587160007-5 น.ส. ศุกฤชชญา เหมะธุลิน ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0546 617050021-7 นาง วัลลยา โคตรนรินทร์ ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0545 617050022-5 นาย เสรี ชังภัย ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0544 615150043-6 นาย ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0543 605040057-7 นาย อรรถสิทธิ์ สร้อยหิน รศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0542 625070041-6 Mr. HANDY RIANTANA ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0541 615060021-7 นาย ฆนรุจ โชคเหมาะ ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0540 577130001-4 น.ส. สิริมา ศรีตั้งศิริกุล รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0539 617220017-2 นาย องอาจ หาญชนะวงษ์ รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0538 625110027-9 น.ส. อาภัสรา พันขาม รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0537 605050167-4 นาย ฌาณวิทย์ จันทร์งาม ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0536 615020022-9 น.ส. พิมพลอย แง่มสุราช ผศ.ดร. พรไสว ไพรพิภัช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0535 625050145-6 น.ส. สุภัทรชญา ดาทอง ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0534 625050090-5 น.ส. พิชชาอรณ์ บุญศิริโรจน์ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0533 615040006-5 น.ส. สุภานัน รัตนพงษ์วณิช รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0532 625110042-3 น.ส. พรชนก เพ็ญศรี รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0531 625110099-4 Miss ORLADY XAYAVONG ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0530 625040118-5 นาย มธุกร ไชยรส ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0529 587050035-3 น.ส. ประเทืองสุข มณีล้ำ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0528 605040072-1 นาย วสุ พลสาย ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0527 607030017-9 นาย อนนท์ จันทร์เกตุ ศ.ดร. สนั่น จอกลอย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0526 617220027-9 Mr. HU LIU Dr. Souneth Phothisane สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0525 625040029-4 นาย พงศธร เหล่าอัน ศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0524 615040005-7 นาย วีระชัย หิรัญวัฒนเกษม รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0523 625050016-7 น.ส. ลลิตา วงค์มลี ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0522 625050148-0 น.ส. รุจิรา เศารยะสกุล ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0521 625050015-9 นาย พุทธิทรง บุญทวี ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0520 615070036-8 น.ส. จิตติมา โตมาชา รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0519 597070011-6 น.ส. พิราวรรณ ภูสีเขียว ผศ.ดร. ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0518 615110051-1 นาย มงคล อัศวภูมิ รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0517 625030027-4 น.ส. ศศิประภา ศรีวิชัย ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0516 625030025-8 น.ส. จินตระวี จูมดอก ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0515 625050089-0 นาย ภาณุพงศ์ อุณชาติ ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0514 625110001-7 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ผลภิญโญ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0513 615070008-3 น.ส. อรวรรณ แว่นพิมาย ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0512 595050213-2 น.ส. ประภัสสร วงศ์ละคร รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0511 595050216-6 น.ส. อลิสา อุปัญญ์ ผศ.ดร. เมตตา มาเวียง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0510 597030007-1 นาง สินีนาฎ พลแสง รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0509 625160019-8 Miss MARNICK SRUN ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0508 625110079-0 นาย ธีระชัย ทองเหลือ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0507 625220006-4 นาย อัษฎาวุธ จันบัวลา ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0506 625040015-5 น.ส. ณัฐวิกรานต์ หมื่นภูเขียว ดร. ปณิธาน จูฑาพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0505 615040056-0 นาย ณัฐวรรธน์ เกษกุล รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0504 597070013-2 นาย ศิริวุฒิ บุตรศรี รศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0503 605040037-3 น.ส. วีรยา เจริญกุล ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0502 625210010-9 น.ส. บัณฑิตา ศุภกิจเรืองโรจน์ ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0501 605020035-9 น.ส. ปิยธิดา โคตรมุงคุณ ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0500 615020023-7 น.ส. อาภัสสร ตรีพานิชย์ ผศ.ดร. พรไสว ไพรพิภัช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0499 625210002-8 นาย วันชัย ทิพนัส ดร. จินณพัษ ปทุมพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0498 625040039-1 นาย เอกรินทร์ สุรินอุด ศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0497 625210047-6 น.ส. ลัดดาวัลย์ เบ้าหล่อ ดร. วิตติกา ทางชั้น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0496 587180004-9 น.ส. ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผศ.ดร. นฤพนธ์ คำพา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0495 597020004-3 น.ส. ละออ สมสกีสิทธิ์ ผศ.ดร. ชนกพร เผ่าศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0494 625050133-3 น.ส. กิตติญาธร พันทอง ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0493 605210003-4 น.ส. วรรณิดา สารีรัตน์ ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0492 625040014-7 นาย ณัฐพงษ์ รื่นฤดีพันธ์ รศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0491 587020061-0 น.ส. ปรียานุช ลาขุนทด ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0490 625110106-3 น.ส. นุสรา หูไธสง ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0489 625020069-4 นาย วิมล พละราช ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0488 615060056-8 นาง กัญญารัตน์ ป้อมสุวรรณ ผศ.ดร. มะลิวรรณ ศิลารัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0487 617030015-4 Mr. SARONG SO รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0486 625160017-2 Miss SREYDEN HOR รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0485 605040122-2 นาย เอกพงศ์ วิริยะพาณิชย์ รศ.ดร. ณัฐพงษ์ อารีมิตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0484 625110011-4 น.ส. สุดารัตน์ บุญหล้า รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0483 625060077-1 Miss HARNINA SAMANTHA AISYAH ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0482 625060080-2 Miss SREYTOUCH SAN ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0481 605050181-0 นาย วุฒิภัทร วงศ์ประโคน ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0480 625740030-0 นาย ธรณินทร์ สอนพรม ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0479 597030003-9 น.ส. นริศรา สุรทิพย์ รศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0478 607080035-7 Mr. MOHAMMED SAEED SULEIMAN รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0477 615200022-7 Mr. RAINER C.REICHEL ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0476 615040039-0 นาย วิศรุต เชาว์ชัยภูมิ ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0475 615060026-7 น.ส. กรรณิการ์ ภูธรชัย ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0474 625040088-8 นาย อิทธิพล แต้สุวรรณ รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0473 625110018-0 นาย ปฏิกาญจน์ สีชาลี ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0472 617070023-1 Mr. MD.SIDDIKUR RAHMAN ศ. แจ่มใส เพียรทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0471 617220044-9 นาย รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0470 617220038-4 นาย ธีระพงษ์ ทัพอาจ ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0469 625050129-4 น.ส. วิลาณี อำนาจเจริญ ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0468 625160016-4 Mr. MONIROTH OM ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0467 597050019-2 น.ส. กนกพร คำภิสาร รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0466 615050092-0 น.ส. พิชญาพร เนตรแสงศรี ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0465 607050002-0 นาย ภาวัต ไชยพิเดช ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0464 597180003-2 น.ส. กัลยา วรวงศ์ รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0463 625050014-1 น.ส. ชนิดา นาชัย ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0462 615050120-1 น.ส. พรพิมล จันทร์สว่าง ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0461 597080008-9 นาง กิตติยา มุกดาประเสริฐ ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0460 605110115-0 นาง วรรณภาภรณ์ จงกลาง ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0459 587030021-6 น.ส. นทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0458 615130022-6 น.ส. ภิญญดา สินสมุทร ผศ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0457 607050031-3 นาย เทวฤทธิ์ สิทธินอก ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลกา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0456 607050037-1 น.ส. สุพรรณี แซ่เจี่ย ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0455 625050009-4 น.ส. โสภณา ไชยคำ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0454 625050085-8 น.ส. สิริพัชร เจริญไชย ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0453 615130028-4 Mr. PHEAROM CHHE ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0452 625440004-2 นาย นัตพงษ์ ช่ออังชัน รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0451 625050018-3 น.ส. กชกร ล่ามสมบัติ รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0450 615040036-6 นาย ณัฐพงษ์ พรรณจำปา ผศ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0449 605040117-5 น.ส. ภัทราภรณ์ ชาอินทร์ ผศ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0448 615040031-6 นาย นันท์พิพัฒน์ ธนาวริศวัฒนา ผศ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0447 615070013-0 นาย พิทักษ์ ศรีสน รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0446 607030013-7 น.ส. ปราณี แสนวงค์ รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0445 615070031-8 น.ส. ศิญาพร พุฒิเสน ผศ.ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0444 617220001-7 น.ส. เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ดร. สิปป์ สุขสำราญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0443 625050093-9 น.ส. กนกณัฐ สีหานาม ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0442 615060001-3 น.ส. กนกกัญญา สุทธิสาร ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0441 615060009-7 นาง พนมพร ไชยะอินทร์ ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0440 625050095-5 น.ส. ดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0439 595040110-8 น.ส. ธันยมัย มูลมณี ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0438 625050154-5 นาย วีรภัทร ธิติกาญจน์พจนา ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0437 625050103-2 น.ส. อนงค์ กณารักษ์ ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0436 625050153-7 น.ส. นรินญา กิวิลา ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0435 617070004-5 น.ส. จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์ รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0434 615280001-7 นาย ณัฏฐ์อมร ลิมปิจำนงค์ ดร. พัฒนพงศ์ โตภาคงาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0433 615280002-5 น.ส. วนิดา เสริมเหลา รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0432 625110007-5 นาง สมาพร สุรเตมีย์กุล ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0431 617070019-2 นาย วิชิต ทาร่อน รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0430 615130020-0 น.ส. จิตรานุช คำทวี รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0429 607070022-2 น.ส. ฐิตาภา ชินกิจการ รศ.ดร. มานพ คณะโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0428 625050104-0 นาย อนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0427 625050098-9 น.ส. พรสุดา เสนไชย ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0426 615130030-5 Ms. PEMA YANGZOM ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0425 625150017-8 Miss SOKUNVARY OEUNG ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0424 617220008-3 นาย คมกฤช ฤทธิ์ขจร ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0423 615030041-9 น.ส. พัชรินทร์ โกยทรัพย์มา รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0422 605200017-9 นาย วสิทฐ์เทวา เจียมแสงนิล ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0421 625110008-3 น.ส. สุนันทินี ศรีประจันทร์ รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0420 625040020-2 นาย นนทวิทย์ ชมภูนาวัฒน์ ศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0419 625050061-2 นาย อธิวัฒน์ ยางคำ ดร. จีรนันท์ วัชรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0418 625440018-1 นาย สุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0417 587030005-4 ว่าที่ ร.ต. อนุชา เหลาเคน ศ.ดร. อนันต์ พลธานี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0416 625200014-7 น.ส. ปนัดดา ปานแดง ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0415 605280028-6 น.ส. ทิพวรรณ หมื่นสา ดร. วิมลสิริ แสงกรด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0414 587020026-2 น.ส. ปริญาพรรณ โพธิ์ศรี รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0413 625060076-3 Miss HA THI THU TRANG ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0412 625050054-9 ว่าที่ ร.ต. ศิวพล คำแพง ดร. จีรนันท์ วัชรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0411 615050117-0 นาย ธนินท์ วดีศิริศักดิ์ รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0410 615020036-8 นาย รัตติกร กิสันเทียะ ดร. ชนกพร เผ่าศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0409 625290001-2 Miss LINA LY ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0408 617110003-6 นาย สุพัฒน์ กองศรีมา รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0407 607210004-6 น.ส. กนกพร อินทรักษ์ รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0406 625040082-0 นาย อภิวัฒน์ ยังวิลัย รศ.ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0405 607030018-7 นาย ชานนท์ สุนทรา รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0404 625050149-8 นาย กฤตภาส บุญโยธา ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0403 625040069-2 Mr. MESA PRAK รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0402 607070032-9 น.ส. อริศรา ภูสาริ ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0401 625060019-5 นาง ปัญญดา แก้วรัตน์ ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0400 625060024-2 นาง สุธิดา หล้าเลิศ ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0399 605130048-7 นาง สุจิตตรา ชาตา ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0398 605130043-7 นาง น้ำฝน สร้อยวงษา ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0397 595030021-3 น.ส. ขรินทร ศรีจันทร์ก่ำ ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0396 625440013-1 น.ส. ธิติสุดา แก้วหาญ รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0395 625050056-5 นาย สิทธิศักดิ์ พิบูลรัตน์ ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0394 597020076-8 นาย จิระศักดิ์ กมลช่วง รศ.ดร. รจนา บุระคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0393 615040093-4 นาย วรวุฒิ สุวรรณเรือง รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0392 597080025-9 Ms. DIAN CANDRA PRASETYANTI รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0391 625050138-3 น.ส. บุณฑริกา อนุแก่นทราย ดร. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0390 625050146-4 ว่าที่ ร.ต. อภิชัย เทือกหัน ดร. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0389 625440009-2 นาง ชญานิศ อินทะวงศ์ โรเบิร์ตสัน รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0388 625050168-4 Miss YEE LAY KYAW ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0387 625440007-6 น.ส. จารุวรรณ นูสา ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0386 615060066-5 น.ส. ธนิศรา นามบุญเรือง ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0385 625050167-6 Mrs. FITRIA ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0384 625440002-6 นาย ทรงวุฒิ บุษดี ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0383 625440012-3 น.ส. ณัฐสุดา น้อยอาษา รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0382 615210009-3 นาย อภิวัฒน์ สุพรรณ์พุทธา รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0381 625440010-7 น.ส. ชลธิชา บุนนท์ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0380 625440016-5 นาย เอกรัตน์ เชื้อวังคำ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0379 625040080-4 นาย ปัญญาวุฒิ บุญลักษณ์ ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0378 615060047-9 นาง สุชญาดา รัดทะนี ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0377 615030027-3 นาย พิษณุ เอ้กระโทก ผศ. สันติไมตรี ก้อนคำดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0376 567030017-5 น.ส. จิราพร บำรุงไร่ ศ.ดร. อนันต์ พลธานี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0375 587080015-1 น.ส. สิริกัญญา วรชิน รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0374 625050151-1 น.ส. ณัฏฐ์ บัวผัน ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0373 625050099-7 น.ส. ภัคกุล บุตรเคน ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0372 625050150-3 น.ส. แก้วอรุณ เหล่าศรีคู ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0371 625110035-0 น.ส. พิญาดา เจริญเชื้อ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0370 617110002-8 นาย ทรงศักดิ์ ภูมิสายดร ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0369 625440015-7 นาย เอกภักดิ์ ฉ่ำมณี รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0368 625050055-7 น.ส. สรินดา อุปรี ดร. จีรนันท์ วัชรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0367 625040081-2 นาย ศุภณัฐ แช่มชื่น ผศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0366 625050053-1 ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ชัย บุราณรมย์ ดร. จีรนันท์ วัชรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0365 615050140-5 น.ส. จิรัชญา ปานนี้ ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0364 615050023-9 น.ส. ศุภรัตน์ การอรุณ ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0363 617070011-8 น.ส. นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0362 607070012-5 นาย กำทร ดานา รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0361 607220002-4 นาย ธนกฤต แก้วพิลารมย์ ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0360 625050068-8 น.ส. ทัศณียา จันทมุด ดร. จีรนันท์ วัชรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0359 625070038-5 Mr. VISAL KHIEU รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0358 625050063-8 นาย อัคร ศรีเมือง ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0357 625050041-8 นาย กำชัย บุตระมี ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0356 625150016-0 Miss HUYKHIM UNG รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0355 625050042-6 นาย ณัฐพงษ์ สีหนาจ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0354 625050060-4 นาย สุระศิลป์ เกษสวนจิต ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0353 617040011-6 นาย ชิตชัย ศรีถาพล ผศ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0352 625050059-9 น.ส. สุทธิ์สิรี ศิลา รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0351 625050051-5 นาย วัชรินทร์ ลาดล่าย ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0350 625050117-1 น.ส. วรินธร อารยะสัจพงษ์ ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0349 625050118-9 น.ส. ศิริพร นาลิดลาด รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0348 625050019-1 นาย ภู แก้วอำไพ รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0347 625050166-8 Miss PENHBORMEY SAM EL ดร. สุชาติ ทั่งสถิรสิมา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0346 625050139-1 นาง ปรัชพร ศิริเขตร์ รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0345 625050020-6 นาย โสภัคค์พงศ์ รัตนสินทวีสุข ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0344 625050066-2 น.ส. จงจิตร ไชยสงค์ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0343 625050062-0 นาย อนุวัฒน์ พานิพัด รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0342 625050052-3 นาย ศราวุธ โชคเจริญ รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0341 615050173-0 น.ส. จิรัฐติพร ชูเมือง ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0340 625050045-0 น.ส. นภัสรัญช์ สุขเสนา ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0339 625050050-7 น.ส. เยาวลักษณ์ ลพพันทอง ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0338 625050064-6 น.ส. อัญญานี ทองคำ ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0337 625050047-6 น.ส. พิมพ์ลภัสศร นครภักดี ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0336 615050141-3 น.ส. เจษฎาภรณ์ ต้องเดช ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0335 625060081-0 Miss THANDAR WIN ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0334 605020087-0 น.ส. วิภาดา วรวาทิน รศ.ดร. วิภู กุตะนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0333 615130007-2 นาย ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0332 615130009-8 น.ส. อาทิตยา ดวงตา ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0331 615130008-0 น.ส. วิลาสินี วิจิตรานนท์ ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0330 597020022-1 นาย สมคิด ชัยเพชร ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0329 587030003-8 น.ส. ศกุนตลา สุภาสัย รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0328 625050057-3 นาย สุทธิกร กรมทอง ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0327 615060028-3 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ วิรุณพันธ์ ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0326 615130006-4 นาย เตชน์ศิษฐ์ ธนสรรวนิช รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0325 625050070-1 น.ส. ศิรดา ทองสวัสดิ์ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0324 625050044-2 นาย นภัทรพี ตระกูลพรพงศ์ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0323 625060079-7 Miss SIJIA HUANG ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0322 625050046-8 นาย พงศ์พิษณุ ตางจงราช ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0321 625050156-1 น.ส. อภิญญา ฝอยทอง รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0320 625050155-3 น.ส. สกุลรัตน์ จันทสุข รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0319 625050101-6 น.ส. สินีนาฏ แพงคำ รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0318 625050102-4 น.ส. สุดารัตน์ พาเหนียว รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0317 625040067-6 Mr. ANOUSIT VILAIVONG รศ.ดร. วันชัย สะตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0316 625040068-4 Mr. LATTANA SYLISOMCHANH รศ.ดร. วันชัย สะตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0315 607040022-0 นาย รณฤทธิ์ ขึงภูเขียว รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0314 625110063-5 น.ส. จินทภา เบญจมาศ ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0313 625110066-9 น.ส. พัชรินทร แก้วคุณ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0312 625110034-2 น.ส. พรสุดา มโนชัย รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0311 617220030-0 น.ส. ยุวดี พลศิริ รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0310 625060045-4 น.ส. จีรวรรณ์ ศิริมนตรี รศ.ดร. วรรณชนก จันทชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0309 615070032-6 น.ส. ธนพร อะโนศรี รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0308 615070014-8 น.ส. โสรยา แก้วงาม รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0307 625180005-7 Miss DADAN LIU รศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0306 625050021-4 นาย ครรชิต พิมใจ ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0305 615050148-9 นาย วรรธนัย แสนโยธา ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0304 615050151-0 น.ส. สุจิรา คำสีหา ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0303 615050147-1 น.ส. วรรณิศา ลาดก่าน ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0302 607180003-3 นาย กัณวีร์ สว่างเนตร รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0301 615110002-4 น.ส. พลอยไพลิน คล้ายคลึง รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง เสนอคณบดีลงนาม นศ.เป็นระบบ E-thesis 1016 และผ่านการตรวจรูปแบบแล้ว
0300 625180002-3 Miss BIETHEE RANI SARKER ผศ.ดร. วีรพล ทวีนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0299 615050146-3 น.ส. ภลินี แก้วกงพาน รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0298 587050028-0 นาย อิราวรรส พูนผล รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0297 607020004-4 นาย สุธีร์ ช่อวงศ์ รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0296 587070011-5 นาย ประพจน์ บุญมี รศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0295 587130002-3 น.ส. สวิตา คิ้มสุขศรี รศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0294 597040041-5 นาย คมศักดิ์ หารไชย รศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0293 597040029-5 น.ส. ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อน รศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0292 595060028-1 น.ส. มัทนา พรมรักษา ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0291 625180003-1 Mr. THONGPHET MITPASA ผศ.ดร. วีรพล ทวีนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0290 617180003-4 Mr. LATSAMY SOULIVONGSA รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0289 615050144-7 นาย ณิชานันทน์ สอนเต็ม ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0288 615050149-7 นาง ศิริพร เทพวงษ์ ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0287 587110001-7 น.ส. กาญจนา แซ่อึง ดร. รัฐพล ไกรกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0286 595280010-4 น.ส. เกวลี อ่อนสุวรรณ รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0285 595280016-2 นาย มรกต สุบิน ดร. อภิรดี วงศ์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0284 595280015-4 น.ส. พิมลพรรณ วรรณพงษ์ ผศ.ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0283 595280022-7 น.ส. อินธิดา จำนงนิตย์ Iรศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0282 587040007-4 นาย ณรงค์เดช มหาศิริกุล ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0281 597070030-2 นาง รชยา ยิกุสังข์ รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0280 607070013-3 น.ส. ณีรนุช วรไธสง รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0279 595060026-5 น.ส. ฝนทอง จิตจำนง ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0278 595060025-7 น.ส. นวภรณ์ ดอกชะบา ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0277 587070019-9 น.ส. ปรารถนา ศรีชมภู รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0276 615070023-7 น.ส. ช่อกัลป์ ฤทธิเดช รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0275 587050020-6 นาย นิติพงศ์ ไกรยวงศ์ รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0274 595040059-2 นาย วีระพล เวียงวิเศษ ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0273 587050005-2 น.ส. กนกนภา เอราวรรณ ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0272 587050021-4 น.ส. เบญจพร สัธนรักษาเวศ รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0271 587040013-9 นาย ศิรวิชญ์ แสงนาค รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0270 595150007-8 นาง รัตนาภรณ์ กองเกิด ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0269 595050088-9 นาง จตุพร อินทร์พิมพ์ ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0268 605070004-0 น.ส. สุพรรณิการ์ โสรินทร์ ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0267 587050030-3 นาย คมสันต์ หลาวเหล็ก รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0266 605080016-7 น.ส. ชลธิฌา พลแดง ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0265 595060024-9 น.ส. ทัศนีวรรณ กรุงแสนเมือง รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0264 595200019-4 นาย ธนภัทร ชิยางคบุตร ดร. ขาม จาตุรงคกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0263 615200009-9 น.ส. ณัฏฐ์นรี บุญพสิษฐ์ ดร. ขาม จาตุรงคกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0262 595280038-2 น.ส. ยุรดา น้อยวังหิน รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0261 587050007-8 นาย สันติ บรรเลง รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0260 587050006-0 น.ส. จตุพร นาสินสร้อย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0259 587150002-1 น.ส. ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0258 587020014-9 นาย ทองปาน ปริวัตร ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0257 587020030-1 น.ส. นิธญา เลณะสวัสดิ์ รศ.ดร. มานิตย์ โฆษิตตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0256 595040046-1 น.ส. รัชนีกร โบจรัส ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0255 567100021-3 น.ส. อรอนงค์ บุโฮม ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0254 587220025-0 นาย ผจญ พีบุ้ง ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0253 587220019-5 น.ส. อรอุมา เวชกร รศ.ดร. จตุพร สีม่วง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0252 595220011-8 นาย ธาม มูลเพีย ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0251 595220004-5 นาย วัฒนา ขำเครือ ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0250 605040022-6 นาย ธนดล หินเธาว์ รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0249 605040111-7 นาย ภัทรบดี ไขกัณหา รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0248 605040066-6 นาย ชยุตม์ ทับนิยม รศ. อำนาจ สุขศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0247 595040019-4 นาย วณัช พาดี ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0246 587040008-2 นาย บัญชา เทียนเงิน รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0245 625210024-8 นาย พุทธศักดิ์ กำจร ดร. จินณพัษ ปทุมพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0244 587080007-0 นาย เกริก กี่สวัสดิ์คอน ผศ.ดร. สุธิดา โง่นคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0243 625050011-7 น.ส. ชลธิชา นวลมีศรี ดร. ปาริชาติ แสนนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0242 625050012-5 น.ส. นวรัตน์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ดร. ปาริชาติ แสนนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0241 605130045-3 น.ส. รมิตา ทองฉิม ผศ.ดร. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0240 587080035-5 นาย อาทิตย์ จิตรโท รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0239 595280051-0 น.ส. จิราภรณ์ ศรีโฮมจันทร์ รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0238 595280037-4 นาย ภริณ ธนะโชติภน Iรศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0237 595080017-4 น.ส. จุฑาทิพย์ แร่เพชร ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0236 587080032-1 น.ส. พรรณยุพา ธรรมวัตร ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0235 595080087-3 น.ส. ร้อยพร โชติกาญจนวัฒน์ ผศ.ดร. นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0234 595080010-8 น.ส. ภัทราภรณ์ วาทะวัฒนะ ผศ.ดร. นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0233 587180003-1 นาย ธนาคาร นะศรี รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0232 595050095-2 นาย ปริญญา มัจฉา รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0231 615040021-9 นาย พลศักดิ์ ศรีนาวิน รศ.ดร. สุรพล ผดุงทน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0230 595280042-1 น.ส. วิยะดา อุทธะคำ รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0229 587110013-0 น.ส. อนัญญา ประดิษฐปรีชา รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0228 617220022-9 น.ส. เอกนารี แก้ววิศิษฎ์ ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0227 607220033-3 นาง ภาคินี เปล่งดีสกุล Dr. Souneth Phothisane สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0226 587030010-1 นาย ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0225 625110087-1 นาย ธนัญชัย บุญหนัก รศ.ดร. พงษ์เดช สารกา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0224 625110021-1 นาย จีรัฐติกุล แก่นพรม ดร. สุรชัย พิมหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0223 625110024-5 น.ส. พัชรินทร์ พรมดอนก่อ ดร. สุรชัย พิมหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0222 625110090-2 นาย ภัทรพล โชวงศ์ ดร. สุรชัย พิมหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0221 587080018-5 นาย สุวิชชาน อุ่นอุดม ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0220 587080010-1 นาง ณฐยา อุ่นอุดม ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0219 615060077-0 น.ส. สุรีมาศ วงษ์หนองแล้ง รศ.ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0218 625180004-9 Miss ISTIANA NUR VIDAYANTI รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0217 625040071-5 Mr. IMRAN ROSADI รศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0216 595080071-8 นาย วันเฉลิม ข้องม่วง ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0215 595080020-5 นาย ธนพล เลิศจตุรานนท์ ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0214 615070017-2 น.ส. กฤติยา อินต๊ะยศ รศ.ดร. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0213 617070005-3 น.ส. อนุสรา คำเนตร รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0212 595080040-9 น.ส. เบญจสิริ จันทะวงษ์ ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0211 587050014-1 น.ส. ลดาวัลย์ มะลิไทย รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0210 587050012-5 นาย เฉลิมชัย โสสุทธิ์ รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0209 597020005-1 นาย ชานนธ์ ตลอดไธสง ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0208 605060020-8 น.ส. คณิศร จันทร์พาณิชย์ ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0207 625080010-1 น.ส. วษาร์ บุดดีคำ รศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0206 625080012-7 นาย อานนท์ ลีสีคำ รศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0205 625210048-4 น.ส. วริศรา ไทยป้อม ผศ.ดร. ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0204 587050029-8 น.ส. กนกพร พรหมสุวรรณ ดร. อริยพร คุโรดะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0203 607220031-7 นาย สุรศักดิ์ สอนเสนา ดร. สิปป์ สุขสำราญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0202 625110026-1 น.ส. สุวิชชา สังข์ทอง รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0201 625110092-8 น.ส. พรรษา อินทะรัมย์ รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0200 625110003-3 น.ส. สุทธิยา เบ้าวัน รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0199 625110002-5 น.ส. นพรพรรณ ชัยนาม รศ.ดร. ประจักร บัวผัน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0198 625110025-3 น.ส. มานิตา ทาแดง ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0197 625110022-9 น.ส. ชนาพร ปิ่นสุวรรณ ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0196 615050016-6 นาย ชยางกูร จันทะวัน ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0195 597040009-1 นาย สุทธิกร สุวรรณไตรย์ ผศ.ดร. วิษณุ แทนบุญช่วย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0194 587050039-5 นาย ธนวัฒน์ สุขเกษม รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0193 615070011-4 น.ส. ชฎาพร ไชยมนตรี รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0192 615110020-2 นาย ภัทรพล คำสอนทา ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0191 625280010-7 นาย จักรี ดอนเตาเหล็ก ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0190 605280025-2 น.ส. อิสริญา โพธิชัย รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0189 605280019-7 น.ส. อมรพรรณ โมรีรัตน์ ดร. วิมลสิริ แสงกรด สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0188 615060085-1 Mr. VANNARITH NHEM ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0187 595060029-9 น.ส. ศิริภรณ์ ปิ่นโพธิ์ รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0186 587100011-0 นาย เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ รศ.ดร. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0185 595050178-8 น.ส. ณัฐชา สังข์งาม รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0184 615050017-4 นาย พิริยพงษ์ พงษ์ศรี ดร. หล้า ภวภูตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0183 615050118-8 น.ส. ธมลวรรณ โคตรพันธ์ ดร. หล้า ภวภูตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0182 597220015-4 นาย ปิยะนันท์ แนวคำดี ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0181 607150002-3 นาง สุกัณฑา หมวดทอง รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0180 615030015-0 น.ส. วริญญา ตรีบาตร ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0179 625040072-3 Miss RIZKY GUSTI PRATIWI รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0178 595020004-9 น.ส. นัฐธิดา สารสวัสดิ์ ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0177 607220032-5 น.ส. นัชชารัชต์ คำพิลา ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0176 615220009-7 น.ส. ภรันยา แสนบุญ ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0175 615220008-9 น.ส. พัชราภรณ์ ชัยคินี ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0174 617220005-9 นาย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0173 595020156-6 นาย ปุรุเมธ พิพิธวรกุล รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0172 615040001-5 นาย กษิดิ์เดช ลีลาสุขารมย์ รศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0171 615160014-7 Ms. BELLA TIARA AYU ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0170 615040046-3 น.ส. อรอนงค์ ศรีขาว ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0169 607110003-5 น.ส. นิภาพร นบนอบ ดร. รัฐพล ไกรกลาง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0168 587160005-9 น.ส. อรวรรณ พันดวง ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0167 577160001-6 น.ส. อุมารินทร์ จอมโนนเขวา ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0166 597220005-7 นาย ธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0165 615160010-5 Mr. MANIT SAY ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0164 595020011-2 น.ส. มัทนียา เสาสูง ดร. วรรณา ศิริแสงตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0163 595280048-9 น.ส. แสงระวี พิมพรภิรมย์ รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0162 615030057-4 Ms. MUTYARSIH ORYZA ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0161 615160005-8 นาย พันศักดิ์ ส่งเสริม รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0160 615220001-3 นาย ชลิตรัฐ สุรฤทธิพงศ์ ดร. สิปป์ สุขสำราญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0159 587040026-0 นาย ปาณัทช์ เจิมไธสง รศ.ดร. สุนันทา กิ่งไพบูลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0158 615160012-1 Ms. TEVIN SEM ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0157 607080025-0 นาย สมเพ็ชร จุลลาบุดดี ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0156 605060004-6 น.ส. จุรีรัตน์ เทอำรุง ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0155 595060036-2 นาง ดารุณี ชัยเมือง ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0154 605080041-8 น.ส. ณัฐนันท์ ตาสุข ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0153 615030032-0 นาย ชูศักดิ์ เวียงนนท์ ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0152 615060023-3 น.ส. วิชชุณี ศรีทอง ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0151 627070022-4 นาย อภินัทธ์ วงศ์เกียรติขจร ผศ.ดร. พลากร สุรกุลประภา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0150 615040010-4 นาย ธนภูมิ เตรียมเวชวุฒิไกร ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0149 595080061-1 นาย ภิรนันท์ เศษมา ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0148 595080057-2 น.ส. เบญจมาศ ชุมตรีนอก ผศ.ดร. มานะ นาคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0147 595080060-3 น.ส. พิศมัย นามพรม ผศ.ดร. มานะ นาคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0146 595080056-4 นาย นวรัตต์ เสียงสนั่น ผศ.ดร. มานะ นาคำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0145 597090010-6 นาย นิธิศ สมานทอง รศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0144 587020029-6 นาย เดชอุดม ปามุทา ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0143 615030034-6 น.ส. สิริมาพร โคตะเสนา ดร. ธิดารัตน์ มอญขาม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0142 597090011-4 น.ส. กฤตยา แซ่ลี้ รศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0141 625210046-8 น.ส. จุฑามาศ ปลื้มกมล ดร. วิตติกา ทางชั้น สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0140 615050168-3 น.ส. สราญจิต แสนแก้ว ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0139 615050171-4 น.ส. อริศรา ศรีขัดเค้า รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0138 615050026-3 น.ส. กรทิพย์ พวงสันเทียะ รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0137 615420026-3 น.ส. อารียา คำเรือง รศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0136 615220018-6 นาย จักรพงศ์ เพ็ชรแสน ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0135 615040042-1 น.ส. ธัญลักษณ์ จุ่นหัวโทน ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0134 607050041-0 Mr. AGUNG PURWA WIDIYAN ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0133 615130021-8 น.ส. เบญจมาภรณ์ ปิตานุวัฒน์ ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ กันตรง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0132 615050155-2 น.ส. จตุพร ยตะโคตร รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0131 605040034-9 นาย ศรายุทธ แสนแก้ว ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0130 615050036-0 น.ส. อนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ ผศ.ดร. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว