2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4004   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. อรวรรณ บุราณรักษ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Orawan BURANRUK 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607090005-0  นาย ศักดา สีโสภณ  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
567090005-6  น.ส. กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    ตามคำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 187/2556  
587090003-2  น.ส. ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 228/2558 ลว. 11 ส.ค. 58  
587090009-0  Mr. SHUXUN CHI  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งเทคนิคการแพทย์ที่ 269/2558 ลว. 1 ต.ค. 58  
607090014-9  Ms. KYAWT NGON PHU   คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
585090035-5  นาย สดุดี ทองทิพย์มาก  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสำรวจความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มแรงงานจักสานกระติบข้าว (A survey study of musculoskeletal disorders among Kratib(rice keeper) basketwork workers) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(สคบท) 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2557  Proceeding Paper Issue 978-616-91899-1-6 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 216-223  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระดับความรู้สึกปวด และการจัดการความปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อคอและบ่าในกลุ่มอาชีพจักสาน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(สคบท)  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume 2557   Proceeding Paper Issue 978-616-91899-1-6  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 235-242  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effectiveness of stretching exercise with deep and slow breathing for therapeutic enhancement: A qualitative study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม 10th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) 
สถานที่จัดประชุม Kuala Lumpur Convention Centre, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher Supplement of the journal of rehabilitation medicine 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract