2012 ©
             ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
คณะ
  จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
ทุกคณะ
ป.บัณฑิต 3 คน
ปริญญาโท 6,140 คน
ป.บัณฑิตชั้นสูง 254 คน
ปริญญาเอก 1,508 คน
รวมทั้งหมด 7,905 คน
 
 
ปีการศึกษา คณะ
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
ทุกคณะ
ป.บัณฑิต 0 คน
ปริญญาโท 2,487 คน
ป.บัณฑิตชั้นสูง 93 คน
ปริญญาเอก 225 คน
รวมทั้งหมด 2,805 คน
 
 
  ข้อมูลสรุป
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
การส่งการศึกษาอิสระ
รายชื่ออาจารย์ที่ภาระงานเกิน(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ)
ข้อมูลสรุป
ข้อมูลสรุป KPI TIMES
 
 
  Download คู่มือการใช้ระบบ
คู่มือการใช้ระบบของผู้ใช้ระบบทั่วไป
คู่มือการใช้ระบบของนักศึกษา
คู่มือการใช้ระบบของอาจารย์