2009-2015 ©
             การส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2557 2558 2559 2560
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
A= น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้น.ศ.รับไปแก้ไข, C=ให้น.ศ.รับไปเข้าเล่ม, D=น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว

ลำดับที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ความก้าวหน้า หมายเหตุ A B C D
0299 547020023-4 น.ส. ลลิดา เชาว์เรืองฤทธิ์ ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง อยู่ระหว่างการตรวจ
0298 555080004-9 น.ส. พิมพิไล แสงทัพ รศ.ดร. มณีมัย ทองอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจ
0297 547020034-9 นาย นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร ดร. คำรณ สุนัติ อยู่ระหว่างการตรวจ
0296 565080108-8 น.ส. เบญจวรรณ นัยนิตย์ ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ อยู่ระหว่างการตรวจ
0295 547080006-8 นาง ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร อยู่ระหว่างการตรวจ
0294 555080074-8 น.ส. นันทิยา ศิลาชัย ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล อยู่ระหว่างการตรวจ
0293 555080113-4 นาย ภานุพงศ์ ทำนอง ผศ.ดร. อังคณา พัฒนศร อยู่ระหว่างการตรวจ
0292 547040012-7 นาย วันชาติ สุพรมพิทักษ์ ผศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล อยู่ระหว่างการตรวจ
0291 555080021-9 น.ส. จินตนา ศรีสุวรรณ ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต อยู่ระหว่างการตรวจ
0290 555080030-8 น.ส. ภิญรดา น่วมจะโป๊ะ ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล อยู่ระหว่างการตรวจ
0289 577040014-6 น.ส. นิศานาถ แก้ววินัด รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ อยู่ระหว่างการตรวจ
0288 547020026-8 นาย อนันต์ เคนท้าว ผศ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม อยู่ระหว่างการตรวจ
0287 547020037-3 นาย สาธิต กระเวนกิจ รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0286 555740002-8 น.ส. ธีรญา ศรีใส ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0285 555080116-8 น.ส. สุรีรัตน์ ตลับเงิน ผศ.ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ อยู่ระหว่างการตรวจ
0284 547110014-4 Ms. LATSAMY OULAY รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16ข้อ1.2.1-ไม่มีบทคัดย่อ B
0283 577110023-6 Mrs. SOLIKHAH รศ.ดร. สุพรรณี ศรีอำพร ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0282 585110152-2 น.ส. ปริยากร สงวนกิตติพันธุ์ ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0281 567210004-2 นาย อภิวิทย์ ตันซู้ ผศ.ดร. ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0280 547020010-3 น.ส. อัจฉรา คำหล้า ผศ.ดร. อังคณา บุญยืด ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0279 555030023-5 นาย เจษฎากร หลวงมณี รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0278 585110073-8 น.ส. ณัฐมน สมวัน ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0277 555160003-6 นาย ณิศรากร บำรุงเกียรติ ดร.กฤติกา ตระกูลงาม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0276 547040023-2 นาย กรกช แสงรัตนกุล ผศ.ดร. กิตติพงษ์ มีสวาสดิ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0275 567020003-2 นาย วรรณพล พิมพะสาลี ผศ.ดร. เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0274 575130005-2 น.ส. กฤชญา ไตรเวทย์ ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16ข้อ1.3.3 B
0273 555020108-3 น.ส. ศิริธร มุขพรหม ผศ.ดร. นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0272 547040013-5 น.ส. ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0271 547040002-0 นาย นิรัติศักดิ์ คงทน ผศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 26 เมย 60
0270 555040076-8 นาย นพคุณ เพ็ชรมาก ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0269 565090031-1 น.ส. ศิโรรัตน์ วรเชษฐ์ ดร. เสาวนีย์ นาคมะเริง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0268 555090017-4 นาย คมกฤษณ์ สุขไมตรี รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0267 575740002-0 น.ส. ดลพร เชื่อมกลาง ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม อยู่ระหว่างการตรวจ
0266 555080007-3 น.ส. สุนิสา ประมงค์ ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0265 565110085-9 น.ส. ธนาภรณ์ สาสี รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืนตามบว.16ข้อ1.3.3 B
0264 547050009-0 นาย นพคุณ แงวกุดเรือ ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง อยู่ระหว่างการตรวจ
0263 565020010-1 น.ส. พลอยไพลิน แก้วบุญเรือง รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี อยู่ระหว่างการตรวจ
0262 527100003-3 น.ส. วิภาพร วงค์เฟียง รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0261 567090017-9 น.ส. กมลวรรณ ลุนหา รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0260 547020021-8 นาย ปัญญา มาดี รศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0259 575130021-4 น.ส. รวีวรรณ วงษ์เพชร รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0258 547050013-9 นาง วาสนา จันทร์อยู่ ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย อยู่ระหว่างการตรวจ
0257 557020050-2 น.ส. นาถอนงค์ ยอดสิงห์ รศ.ดร. โสภณ บุญลือ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0256 555060004-1 นาง สุจิตรา ขุนน้อย รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0255 555220001-7 นาย กังสดาล จงคา รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0254 557090007-5 น.ส. อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0253 547020039-9 น.ส. ภัทรวดี บุญยิ่ง รศ.ดร. สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0252 555050091-6 น.ส. พัชราภรณ์ สาสุข รศ. นิลมณี พิทักษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0251 575070021-7 น.ส. สุรีรัตน์ ปัดไธสง รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม น.ศ.รับกลับไปแก้ไขแล้ว A
0250 555020239-8 น.ส. พรพนารัตน์ อาจจงทอง ผศ.ดร. พาวินี กลางท่าไค่ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 26 เมย 60
0249 547020006-4 น.ส. ปวีณา ขันธ์ศิลา รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร อยู่ระหว่างการตรวจ
0248 555110161-8 น.ส. วิลาวัลย์ สุขยา ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จาก นศ.หรือคณะ 21 เมย 60
0247 575060006-9 นาย เกษม ดำนอก รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0246 575060059-8 น.ส. กาญจนา มณีทัพ รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0245 575060064-5 นาง ภัทรวรรณ นิสยันต์ รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0244 575060060-3 นาง จินตนา ชมภูโคตร รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0243 575020094-0 น.ส. ลัดดาวัลย์ โลหะปาน ผศ.ดร. ประกิต จำปาชนม์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0242 577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย เสนอคณบดีลงนาม แก้ไขก่อนเข้าปก
0241 577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย เสนอคณบดีลงนาม
0240 575110036-3 น.ส. น้ำเพชร จำปาทอง ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0239 555080014-6 น.ส. นิภาพร มาลีลัย ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0238 575060072-6 นาง รุ่งทิวา ขันธมูล รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0237 575060063-7 นาย พิชัย บุญมาศรี รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0236 567050031-9 Mr. SONEPHETH SYHALATH รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ อยู่ระหว่างการตรวจ
0235 575130004-4 น.ส. ณัฐฐิญา ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0234 547020007-2 น.ส. วิรัชดา กาฬโอฆะ รศ.ดร. สุพจน์ ไวท์ยางกูร เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0233 565030030-9 นาย ภาคภูมิ สุขีสนธิ์ ผศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 26 เมย 60 D
0232 547040011-9 นาย มงคล กิตติญาณขจร รศ.ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0231 575110014-3 นาย เสกสรร นาสมจิตร ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0230 565280001-2 Miss CHANNY SONG รศ.ดร. เพ็ญณ๊ แนรอท อยู่ระหว่างการตรวจ
0229 565030001-6 นาย สุเมธ มาสขาว ศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0228 577040030-8 นาย สุชาติ คุ้มมะณี ดร. กิตต์ เธียรธโนปจัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0227 547180004-5 นาย นพดล สมผล ผศ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0226 585110155-6 นาย ปิยปราชญ์ รุ่งเรือง ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ยังไม่ได้แก้ไข/แก้ไขยังไม่หมด B
0225 575030059-6 นาย อนันต์ ที่ดี ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0224 575200012-6 นาย ชุนันทร์ วามะขัน ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0223 555040005-1 ว่าที่ ร.ต. โกสินทร์ ชัยประทุม รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0222 527020046-0 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุริยะกมล ผศ.ดร. วรรณดี บัญญัติรัชต เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0221 565030027-8 น.ส. แสนน้ำผึ้ง สมท้าว รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ เสนอคณบดีลงนาม
0220 565030017-1 นาย ณัฐวุฒิ สุทธิบาก ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0219 547030013-1 นาย พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0218 585070026-8 น.ส. มยุรี วงค์ประเทศ รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จาก นศ.หรือคณะ 21 เมย 60
0217 547160016-0 น.ส. ชุติกาญจน์ กาบคำ ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0216 557100014-1 นาย วิทยา จอมอุย รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0215 547160002-1 น.ส. ขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0214 557030020-5 น.ส. กนกวรรณ กองพิธี รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0213 565090018-3 น.ส. เนตรชนก เจียรมาศ รศ.ดร. ชุลี โจนส์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0212 555160031-1 น.ส. อนุชิดา โพธิ์เงิน ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จาก นศ.หรือคณะ 21 เมย 60
0211 575110013-5 น.ส. สุมิตรา สงครามศรี ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0210 557220015-0 นาย อนุกูล ศิริพันธุ์ ผศ.ดร. หอมหวล บัวระกา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0209 555280389-9 นาย อำนาจ พรหมกัลป์ ผศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 21 เมย 60 D
0208 575150001-8 น.ส. บัณฑรวรรณ ธุระพระ รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี อยู่ระหว่างการตรวจ
0207 575220022-1 นาย พยุงศักดิ์ วันอุดม ดร. ภัทร์ คชภักดี ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0206 575220026-3 น.ส. ทิพย์วรรณ สินโสด ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0205 547160024-1 นาย จตุพัฒน์ สมัปปิโต รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0204 555150018-9 น.ส. พัสรี ศรีอุดร ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0203 575040046-9 น.ส. เอมอมร กองอาสา ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0202 557150004-4 น.ส. บสพร อนุสรณ์พาณิชกุล รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0201 565110084-1 น.ส. ทิพย์สุคนธ์ บุญทอง รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0200 575200007-9 นาย พงษ์พัฒน์ ปาทา ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0199 547040005-4 นาย ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผศ.ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค อยู่ระหว่างการตรวจ
0198 555040002-7 นาย วสันต์ หล้าสร้อย ดร. สถาพร พรพรหมลิขิต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0197 555110013-3 นาย สุรศักดิ์ ภักดี ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0196 575150058-9 น.ส. โชติกา เทียบคำ ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60 แก้ไขก่อนเข้าปก
0195 565020122-0 นาย อำนาจ รัตนเมือง ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0194 565020101-8 ว่าที่ ร.ต.หญิง รัชนีกร เเรมลี ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0193 575200024-9 น.ส. รัตวิภา สุภเมธีร์ รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0192 575200010-0 น.ส. สญาภรณ์ ศรีนิล รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข นศ.ส่งคืนขุดเดิมมาอีก B
0191 577040022-7 นาย กฤษณพงศ์ สมสุข ดร. กิตต์ เธียรธโนปจัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0190 555080056-0 น.ส. เกศสุดา ถวิลหวัง รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า ให้น.ศ.รับไปแก้ไข แก้ไข B
0189 555080063-3 น.ส. อภิฤดี จันทะเดช รศ.ดร. มาลี กาบมาลา ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0188 565030021-0 น.ส. พิริยาภรณ์ สังขปรีชา รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 5 เมย 60 D
0187 575050101-1 น.ส. รัตติญา ทัพสนิท ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0186 555020269-9 น.ส. ทิพย์วลี บุญศรี ดร. มัลลิกา วัฒนะ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จาก คณะหรือนศ. 21 เมย 60
0185 557160011-1 นาง วิภา ประพินอักษร ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0184 565160004-5 น.ส. จันทร์พิมพ์ แซ่ก๊วย ผศ.ดร. มัลลิกา บุญมี อยู่ระหว่างการตรวจ
0183 565020205-6 น.ส. ชุติรัตน์ ธาตุดี ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ คำวรรณะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0182 575040034-6 น.ส. ณัฐกานท์ ดวงกลาง ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0181 537150004-2 น.ส. อภิยดา นนท์ปัญญา รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร อยู่ระหว่างการตรวจ
0180 575040173-2 นาย วุฒิชัย พิทักษ์กุลเจริญ ผศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม-พบ จนท.บว./ติดต่อคุณสุพัฒน์ มีแก้ไขใบรับรองวพ.28 มีค 60 B
0179 575040164-3 น.ส. เมตตา บัวพันธ์ ผศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม-พบ จนท.บว. B
0178 537020005-5 น.ส. สุกัญญา ไชยป่ายาง รศ.ดร. สมปอง ธรรมศิริรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0177 575030022-9 นาย อาทิตย์ ศรีบุญเรือง ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0176 565150058-8 น.ส. วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0175 575050333-0 Ms. CHANTHIDA LY ดร. สมควร สีชมภู อยู่ระหว่างการตรวจ
0174 575110198-7 น.ส. ศศิมาภรณ์ ชาญธีระประวัติ ดร. รัฐพล ไกรกลาง เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากคณะ 21 เมย 60
0173 575110185-6 น.ส. รยาตรี ภูวชินพงศ์ ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากคณะ 21 เมย 60
0172 575200029-9 น.ส. พิชญ์ระวี สุรอารีกุล ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0171 565280005-4 Miss Yang Fenglian รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท ให้น.ศ.รับไปแก้ไข B
0170 565150019-8 น.ส. ปาจรีย์ สร้อยศรีฉาย ผศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0169 575040162-7 น.ส. ขวัญฤทัย ตรงชื่น ผศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ ให้น.ศ.รับไปแก้ไข ส่งคืน-ยังไม่ได้แก้ไข B
0168 575090017-6 นาง วิกานดา ปะนัดเต รศ.ดร. ณัฐยา แซ่อึ้ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0167 565150016-4 นาง ฉัตราภรณ์ พรมโคตร ผศ.ดร. มณีรัตน์ เลย์ตัน เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0166 557070034-0 นาง สุกัญญา กาญจนบัตร รศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0165 585040043-6 นาย นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล ผศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0164 555110159-5 นาย ภวดล โสภารุ่งเรือง รศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0163 555060032-6 นาย รณชัย คนบุญ รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0162 577070028-7 Ms. WIN PA PA AUNG ศ. วันชัย มาลีวงษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0161 557070039-0 น.ส. ดุษณี วงษ์ปัน รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ เสนอคณบดีลงนาม รอใบรับรองวพ.จากนศ.หรือคณะ 26 เมย 60
0160 565030102-0 น.ส. ปิยะเนตร เนตรคุณ รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0159 565030101-2 น.ส. กาญจนา ดวงตา รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0158 555030024-3 นาย วิชัย สิทธิการ ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 5 เมย 60 D
0157 565090040-0 น.ส. วิยะดา ชุมพล ผศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 5 เมย 60 D
0156 547220019-1 น.ส. อมรา แก้วบุตรสา รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0155 547020041-2 นาง แว่ญแก้ว พันธุโพธิ์ ผศ.ดร. ศิรินุช ลอยหา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0154 565070006-2 น.ส. กนิศรา โปรยรุ่งโรจน์ รศ. ทิพยา เอกลักษณานันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0153 547020018-7 น.ส. ณัฐพร คืนดี รศ.ดร. ศักดา ดาดวง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0152 547020045-4 น.ส. บังอร ประจันบาล รศ.ดร. สมปอง ธรรมศิริรักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0151 575040144-9 Mr. TRAN VAN NINH ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0150 575020075-4 นาย พีรวิชญ์ ผลประพฤติ ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0149 575160034-7 Mr. KHAMVANH PHENGNAONE ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0148 575160035-5 Mr. YUEYEXIONG TONGNAMAVONG ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0147 575050076-4 น.ส. สุจินทรา ปุผมาศ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจ
0146 575130023-0 น.ส. อัจฉริยพร ร้านจันทร์ ผศ.พูนศักดิ์ ภเศก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0145 575130022-2 น.ส. สิริญา ภัทรศิริพร รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0144 575130020-6 น.ส. กีรติญา ไตรศรีศิลป์ รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0143 575090002-9 น.ส. สุรางคณา แสนใหม่ รศ.ดร. ศิริพร ภัทรกิจกำจร อยู่ระหว่างการตรวจ
0142 575050360-7 น.ส. ปวริศา ประทุมจร ผศ.ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0141 557020060-9 นาย วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ดร. คำรณ สุนัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0140 547160004-7 น.ส. อธิยา เตชะปารินทร์ ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0139 555110154-5 นาย ฉลองพล สารทอง ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0138 567050038-5 นาย ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0137 555040063-7 นาย ภาณุวัฒน์ ลาดลงเมือง รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0136 565180009-3 นาย ทรงเกียรติ อุพลเถียร ผศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0135 557110005-6 นาง ธนมณฑชนก พรหมพินิจ ผศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0134 575050371-2 น.ส. อัจจิมา ม่วงน้อย รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0133 575040004-5 นาย ธณิศร บุญสุข ผศ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน เสนอคณบดีลงนาม รอคณบดีบว.ลงนาม 26 เมย 60
0132 575040065-5 น.ส. วิราวรรณ ทองขัน ผศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0131 557220013-4 นาย สัมฤทธิ์ ภูกงลี ดร. ปรีชารวุฒิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0130 565090021-4 น.ส. สิริกาญจน์ คมพยัคฆ์ รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ให้น.ศ.รับไปแก้ไข มีแก้ไขใบรับรองวิทยานิพนธ์ติดต่อคุณสุพัฒน์ 16 มีค 60 B
0129 555060035-0 น.ส. สุภาพร ประนัดทา รศ.ดร. สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0128 547160015-2 น.ส. กีรดา แก้วจุมพล ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0127 557070029-3 นาย จักรสันต์ เลยหยุด ผศ. วริสรา สุวีระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0126 565100005-9 น.ส. กรรณพรรณ วรรณเลิศ ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0125 575050367-3 น.ส. สุนารี จิตรรัมย์ ผศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0124 575050369-9 น.ส. คชาภรณ์ บุญปัน ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0123 555020277-0 นาง วาริศา พิสิฐพรปิติกุล ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0122 575080096-0 นาย คณินวรธันญ์ ไชยรบ ผศ.ดร. อรทัย เพียยุระ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0121 565070017-7 นาย อรรถพล กลยนี ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0120 565030079-9 นาย ปริญญา พันบุญมา ดร. ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0119 575040102-5 นาย กิติบดี พรมเกตุ รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0118 547080018-1 น.ส. ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0117 575040146-5 Mr. VILASAY SOLAPHOM รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0116 575040147-3 Miss MINGKHOUAN XAYYAVONG รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0115 565020036-3 นาย ธนกฤษ ถิ่นถาน ดร. วีระชัย สาระคร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0114 577110004-0 น.ส. เอื้อมพร สุ่มมาตย์ รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0113 567220005-4 นาย วุฒิสิทธิ์ จีระกมล รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0112 575080081-3 น.ส. ณัฏฐ์นรี เตชะแก้ว ดร. อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0111 575040113-0 นาย กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์ ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0110 575040136-8 นาย พีระภัทร ภูผิวโคก ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0109 575110200-6 น.ส. สุกัญญา ผลพิมาย ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0108 547160021-7 น.ส. ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์ ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0107 575020196-2 นาย ธนัษฐ์พล ปะติเพนัง รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0106 547030026-2 น.ส. วรรณวิภา พินธะ ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0105 547150011-6 น.ส. พนิตตา สัธนะกุล รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0104 565040162-6 นาย ภาณุ คำกรฤาชา ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0103 555090019-0 น.ส. มนธิรา เงินประมวล รศ.ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0102 565110155-4 น.ส. ศิริพร แสงกุลัง ผศ.ดร. นิรมล เมืองโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0101 557090001-3 น.ส. ดวงเดือน ธรรมนารถสกุล รศ.ดร. ศิริพร ภัทรกิจกำจร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0100 557030009-3 น.ส. สายฝน ทดทะศรี รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0099 557160010-3 นาย สุเมธ เพียยุระ รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0098 565070015-1 น.ส. เสาวรภย์ หินกาล รศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0097 565040025-6 นาย ไกรฤกษ์ บุญญรัตน์ ผศ.ดร. ธันยดา พรรณเชษฐ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0096 575050357-6 น.ส. เธียรสิรา คงนาวัง ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0095 575100013-1 นาย ชินโชติ ทองตัน รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0094 575740103-4 นาย ศราวุธ แก่นแก้ว ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0093 575080016-4 น.ส. วรัญญา พิลาหอม ผศ.ดร. กันยารัตน์ ดัดพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0092 575160004-6 น.ส. นนทพร รัตนจักร์ ผศ.ดร. ขนิษฐา หมู่โสภิญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0091 565020058-3 น.ส. สาวิตรี จวบรัมย์ ผศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0090 547280006-4 นาย ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0089 575040022-3 นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทิหล้า ดร. กรชวัล ชายผา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0088 575020241-3 นาย สุธีร์ ช่อวงศ์ ผศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0087 575020240-5 น.ส. พิชญา บัวศรียอด ผศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0086 575210003-1 นาย สุธี แตงกูล รศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0085 575090046-9 น.ส. ศิรินภา กมลาสิงห์ รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0084 575110022-4 นาย อูน ตะสิงห์ ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0083 575040028-1 นาย ปฏิวัติ เกิดมงคล ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0082 565020081-8 น.ส. รัตนาภรณ์ สุขประสงค์ รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0081 575020051-8 น.ส. กนกพร ศรีทองแดง ผศ.ดร. วิภู กุตะนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0080 557060016-8 น.ส. พัชรินทร์ พูลทวี รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0079 575090032-0 น.ส. ไพลิน ทองดี รศ.ดร. ชุลี โจนส์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0078 575060052-2 น.ส. เวณุกา พรกุณา รศ.ดร. สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0077 547030006-8 น.ส. วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง ศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0076 565070011-9 นาย ภัทรพล วงษ์ภูธร รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0075 577220029-1 Miss LI DAO ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0074 575150064-4 น.ส. พรทิพย์ จันทมาตย์ ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0073 547030008-4 นาย ชาลี เกตุแก้ว รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0072 575020016-0 นาย รณชัย สำลีว่อง ดร. วีระชัย สาระคร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0071 585280001-4 Mr. SALAHUDIN ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0070 565040038-7 นาย อภิชาติ จันทร์พิลา ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0069 565020054-1 นาย พิษณุพงศ์ คำอ้อ รศ.ดร. เฉลิม เรืองวิริยะชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0068 575160008-8 น.ส. สุดารัตน์ นามโฮง ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0067 575050356-8 น.ส. ธันยกานต์ ใจบุญ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0066 575050362-3 น.ส. มัถชุรี ตุนชัยภูมิ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0065 575050368-1 น.ส. อภิญญา เพือดสิงห์ รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 28 มีค 60 D
0064 575050363-1 น.ส. เมธาวี โกมลไสย รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0063 575020127-1 นาย กัลยกร พิราอรอภิชา รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0062 575110202-2 Ms. CHINTANA SINSANGOUANE ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0061 555160026-4 น.ส. นภาพร ปวะภูสะโก ผศ.ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0060 575090005-3 น.ส. เครือแก้ว ทองมี ผศ.ดร. สุรัสวดี มรรควัลย์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0059 575110097-3 นาย พงษ์พัฒน์ ธรรมธุระสาร รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0058 555050140-9 นาย ทองเหลือ เชิดฉาย ดร. สังเวียน ปินะกาลัง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0057 565060059-7 น.ส. ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0056 567020043-0 Mrs. PING LIANG รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0055 567020061-8 นาย วิวรรธน์ แสงภักดี ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0054 575060092-0 นาง ฤดีพร เพียสุพรรณ์ ผศ.ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0053 565080102-0 Mr. BOUNPANH SAYASINE รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0052 575210037-4 น.ส. พีรยา ไผ่แสวง รศ. สุเมธ แก่นมณี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0051 565040068-8 นาย ณัฐวัฒน์ อิ่มชื่น ดร. สุรพล ผดุงทน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0050 575090014-2 น.ส. นวลจันทร์ พลเสนา ผศ.ดร. ปรีชา หอมจำปา สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0049 565030059-5 นาย ณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง ผศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0048 565060055-5 นาง กาญจนา ลือมงคล ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0047 565150017-2 นาย ชิตพงศ์ วาทโยธา รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0046 565060041-6 น.ส. ตติยา จำปาวงษ์ ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0045 565060042-4 น.ส. สาวิตรี สมมงคล ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0044 565080037-5 น.ส. จิตติรัตน์ มาบจะบก รศ. ภรณี ศิริโชติ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0043 555040040-9 นาย เฉลิมพงษ์ พิลัยกุล ผศ.ดร. วิเชียร ปลื้มกมล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0042 557060012-6 นาง สมปรารถนา ดาผา รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0041 575080100-5 Mr. CHANTHALA VANHNAHONG ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0040 575110001-2 น.ส. รัชฎาพร แก้วสีงาม ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0039 557110012-9 นาย สง่า ทับทิมหิน ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0038 575060024-7 นาง สุมนา ศรีพรหม รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0037 567100013-4 น.ส. เบญจา แซ่ลิ้ม รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0036 575740089-2 น.ส. กาญจน์เกล้า พลเคน ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0035 565060032-7 น.ส. เบญจมาภรณ์ เวชการ ผศ.ดร. อรสา กงตาล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0034 547030005-0 นาย นครินทร์ จี้อาทิตย์ รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0033 567020035-9 น.ส. จิตรา สุทธิวงศ์ รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0032 575020068-1 น.ส. ขนิษฐา ภูมิรัตนประพิณ ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0031 575050170-2 น.ส. ฉัตรสุดา อุดมรัตน์ ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0030 567070023-6 นาย ธิชานนท์ พรหมศรีสุข รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0029 567070015-5 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธินัฐดา พิมพ์พวง ผศ.มดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0028 575050118-4 นาย ศุภณัฐ รัตนแสง ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0027 575040002-9 นาย จารุวัฒน์ โฉมประดิษฐ์ รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0026 557210022-9 นาย โรจน์ลักษณ์ ปรีชา ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0025 575100008-4 น.ส. อริษา เศษเพ็ง รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0024 575050028-5 น.ส. พิธัญญา พิรุณสุนทร ผศ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0023 575040138-4 Mrs. VANTHONG MANGNORMAKE ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0022 557200001-3 นาย ดนัย นิลสกุล ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0021 575210027-7 น.ส. กัญญาภัค ศิริธรรม ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0020 575210100-3 น.ส. พัทธนันท์ ปรุใหม่ ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0019 575110139-3 น.ส. อัจฉราพร โนนแสง ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0018 575110017-7 นาย ณัชพล ลายแก้ว ดร. อนุชนรา ตาลกุล ศัสเธอร์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0017 567040049-6 Mr. QUAN VAN DAU ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0016 575050091-8 น.ส. ณัฐิกา ชาทอง ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0015 575210029-3 น.ส. ศิริพร แก้วกิ่ง ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0014 565020059-1 นาย อนุชา ศึกขยาด รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทัย สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0013 575050179-4 นาย โฆษิต จำรัสลาภ ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 26 เมย 60 D
0012 575050026-9 น.ส. จุฑารัตน์ แควภูเขียว ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
ให้นศ.ติดต่อรับเล่มไปเข้าปกได้ 26 เมย 60 D
0011 547210012-1 น.ส. วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ ผศ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0010 547040007-0 นาย ชาญชัย เหลาหา รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0009 565020188-0 น.ส. ฟาติมา คล่องดี ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0008 547050008-2 น.ส. ชนกนาถ ชื่นมณี รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0007 575070018-6 นาย สหรัฐ วงศ์แก้วเขียว ผศ.ดร.สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0006 557070028-5 น.ส. ขนิษฐา ทุมา ผศ. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0005 567090008-0 น.ส. ศิรินันท์ รามฤทธิ์ รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0004 575040169-3 ว่าที่ ร.ต.หญิง จัตตาฬี อิ่มเอิบ ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศษสมบูรณ์ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0003 547110006-3 ส.อ. วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์ รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0002 565040084-0 นาย ชยานันต์ คุรุวาศรี ผศ.ดร. ดารณี หอมดี สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D
0001 575050174-4 น.ส. ยุพากร ฉายแก้ว รศ. วิมล สำราญวานิช สิ้นสุดการตรวจ
น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว
D