2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2559 2560 2561 2562
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0011
  • 575280076-2 น.ส. สุพัตรา ตู้บุดดา
  • 577
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0010
  • 595740067-4 นาย จินตวัฒน์ ละชินลา
  • 576
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0009
  • 595210014-8 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปู่ปิว
  • 575
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0008
  • 595210041-5 นาย จักรพรรดิ ศิริประเสริฐ
  • 575
  • -
  • 0007
  • 595210013-0 น.ส. ฐาปนีย์ พลเชียงดี
  • 575
  • 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0006
  • 595030033-6 นาย ณัฐพงศ์ สินทร
  • 511
  • 5 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0005
  • 585210050-3 น.ส. หนึ่งหฤทัยรัตน์ กระจ่างพัฒน์วงษ์
  • 438
  • 5 กุมภาพันธ์ 2562
  • 0004
  • 595320021-8 น.ส. เบญจพร เทียนยศ
  • 434
  • 30 มกราคม 2562
  • 0003
  • 595740184-0 น.ส. คู่ฤทัย พระเอก
  • 189
  • 16 มกราคม 2562
  • 0002
  • 595150016-7 น.ส. ชาริณี มีอาษา
  • 130
  • 10 มกราคม 2562
  • 0001
  • 585210007-4 นาย ณัฐวธัชช์ นพไพสิฐ
  • 98
  • 8 มกราคม 2562