2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2557 2558 2559 2560
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0078
  • 575280031-4 พระมหา นิกร ปลัดสังข์
  • 2090
  • 20 มิถุนายน 2560
  • 0077
  • 575280208-1 นาง วรานี ศรีวงษ์ชัย
  • 2090
  • 20 มิถุนายน 2560
  • 0076
  • 575740256-9 นาย สันติธร ชื่นโคกกรวด
  • 2088
  • 20 มิถุนายน 2560
  • 0075
  • 555060039-2 น.ส. บุปผา ใจมั่น
  • 2087
  • 20 มิถุนายน 2560
  • 0074
  • 555210016-0 นาง ชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช
  • 1921
  • 6 มิถุนายน 2560
  • 0073
  • 555280343-3 นาย สิทธิพร เหล่าคนค้า
  • 1879
  • 1 มิถุนายน 2560
  • 0072
  • 575280053-4 น.ส. ระพีพร สอนเพ็ง
  • 1879
  • 1 มิถุนายน 2560
  • 0071
  • 585210056-1 นาย ณัฐ ทิพย์สิงห์
  • 1828
  • 30 พฤษภาคม 2560
  • 0070
  • 575740294-1 น.ส. กนกวรรณ ศรีประเสริฐ
  • 1776
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0069
  • 575740364-6 นาย ประชา ชื่นสวัสดิ์
  • 1774
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0068
  • 555030079-8 น.ส. พัชรินทร์ มาบุญ
  • 1773
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0067
  • 575280061-5 นาย วิริยะ ศรีบุญเรือง
  • 1772
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0066
  • 555150058-7 น.ส. ณัชชากร วรสาร
  • 1771
  • 26 พฤษภาคม 2560
  • 0065
  • 555060114-4 นาง อรณัฐชา ศิลารักษ์
  • 1565
  • 18 พฤษภาคม 2560
  • 0064
  • 555740344-0 น.ส. ปาณิศา แก้วมา
  • 1490
  • 18 พฤษภาคม 2560
  • 0063
  • 555230007-9 นาย ศฤษวรรธน์ สกุลวัฒนเจริญ
  • 1368
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0062
  • 555230002-9 นาย ชัยชนะ แสนศักดิ์
  • 1368
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0061
  • 555230010-0 นาย ทวีศักดิ์ โคตรแสนลี
  • 1368
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0060
  • 555060121-7 นาง ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร
  • 1367
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0059
  • 555060105-5 นาย ธีรวงศ์ ธรรมแก้ว
  • 1367
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0058
  • 555740373-3 น.ส. ภัทราพร นิลละออ
  • 1366
  • 9 พฤษภาคม 2560
  • 0057
  • 565030053-7 นาย สมชาย พีรสัมพันธ์ศิริ
  • 1340
  • 3 พฤษภาคม 2560
  • 0056
  • 565060072-5 น.ส. สุภัทรา ระวิระ
  • 1338
  • 3 พฤษภาคม 2560
  • 0055
  • 575150041-6 นาย นันทพล ศรีทัพไทย
  • 1335
  • 3 พฤษภาคม 2560
  • 0054
  • 575430022-1 Mr. ALAVONE VONGSANTI
  • 1238
  • 26 เมษายน 2560
  • 0053
  • 555280335-2 นาย สรายุทธ สุคนธ์คันธชาติ
  • 1213
  • 24 เมษายน 2560
  • 0052
  • 555280366-1 น.ส. หนึ่งฤทัย นิกรสุข
  • 1213
  • 24 เมษายน 2560
  • 0051
  • 575280137-8 นาย เมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น
  • 1211
  • 24 เมษายน 2560
  • 0050
  • 555280230-6 พ.อ. บัญชา เพ็งเหล็ง
  • 1212
  • 24 เมษายน 2560
  • 0049
  • 555060098-6 น.ส. ระพีพันธุ์ ชาติจันทึก
  • 1168
  • 20 เมษายน 2560
  • 0048
  • 555740531-1 นาย ธนกฤต ธรรมรักษาเจริญ
  • 1152
  • 20 เมษายน 2560
  • 0047
  • 555200022-1 น.ส. อัชชญา จักรโนวัน
  • 1082
  • 11 เมษายน 2560
  • 0046
  • 575030061-9 นาย ชิตพล ศิริหล้า
  • 1012
  • 3 เมษายน 2560
  • 0045
  • 555060115-2 น.ส. กาญจนา วิเชียร
  • 1011
  • 3 เมษายน 2560
  • 0044
  • 565030086-2 น.ส. กัญญาภัทร ใบยพฤกษ์
  • 977
  • 30 มีนาคม 2560
  • 0043
  • 565210020-0 น.ส. พิทิยา ฤทธิผาด
  • 966
  • 29 มีนาคม 2560
  • 0042
  • 565030073-1 น.ส. สุพัฒตรา คณานิตย์
  • 965
  • 29 มีนาคม 2560
  • 0041
  • 575740211-1 น.ส. พิไลลักษณ์ ภูศรี
  • 964
  • 29 มีนาคม 2560
  • 0040
  • 575740457-9 นาย อดุลย์ ขันแก้ว
  • 878
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0039
  • 555740090-5 น.ส. สาธิตา วิตตะ
  • 878
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0038
  • 555200007-7 นาย เสกศึก สำราญสุข
  • 877
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0037
  • 575020172-6 นาย พิชัย ระเวงวัน
  • 876
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0036
  • 565020159-7 Mr. TUNG NGUYEN BA SON
  • 876
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0035
  • 575080063-5 น.ส. แสงจันทร์ จันทร์โท
  • 875
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0034
  • 555060124-1 น.ส. สิริพรรณ สีตะแกะ
  • 874
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0033
  • 555280351-4 น.ส. สุนันทา ภูมิการีย์
  • 873
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0032
  • 565430027-0 น.ส. ปุณยาภัทร์ บรรเทา
  • 872
  • 21 มีนาคม 2560
  • 0031
  • 565060058-9 นาย ธนากร สำเภาทอง
  • 809
  • 15 มีนาคม 2560
  • 0030
  • 575740140-8 น.ส. ชนิดา โมทอง
  • 768
  • 13 มีนาคม 2560
  • 0029
  • 575740302-8 นาง กัลยาณี บัวจำรัส
  • 768
  • 13 มีนาคม 2560
  • 0028
  • 575030035-0 นาง จิรวรรณ คำดำ
  • 767
  • 13 มีนาคม 2560
  • 0027
  • 575430027-1 นาย พงษ์ศักดิ์ พรมศรีแก้ว
  • 766
  • 13 มีนาคม 2560
  • 0026
  • 555080126-5 นาย ประตินัณข์ รัศมีโรจน์
  • 724
  • 6 มีนาคม 2560
  • 0025
  • 555280326-3 นาย ศุภมิตร จึงธีรกุล
  • 712
  • 6 มีนาคม 2560
  • 0024
  • 565030067-6 นาง รัตติยาพร ปราชญาวงศ์
  • 713
  • 6 มีนาคม 2560
  • 0023
  • 565060070-9 นาง วารีรัตน์ วงศ์ปฏิมาพร
  • 714
  • 6 มีนาคม 2560
  • 0022
  • 555060131-4 นาง สรีลักษณ์ เพียรไทยสงค์
  • 675
  • 2 มีนาคม 2560
  • 0021
  • 555280336-0 นาย ส่องแสง มงคล
  • 599
  • 24 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0020
  • 585040123-2 นาย ลีนวัตร อาจสุโพธิ์
  • 412
  • 8 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0019
  • 555280514-2 ร.ต.ท. วิษณุ นิลสาคู
  • 407
  • 7 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0018
  • 575740027-4 นาย ณัฐกรณ์ ชมนิรัตน์
  • 405
  • 6 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0017
  • 565150031-8 น.ส. กมลวรรณ สาระ
  • 383
  • 6 กุมภาพันธ์ 2560
  • 0016
  • 555090039-4 น.ส. อัจฉรียา จันปุ่ม
  • 346
  • 31 มกราคม 2560
  • 0015
  • 565060071-7 นาง สุขใจ ทีเหล็ก
  • 345
  • 31 มกราคม 2560
  • 0014
  • 575740166-0 นาย ธรรมนูญ บุษรากุล
  • 344
  • 31 มกราคม 2560
  • 0013
  • 575210043-9 น.ส. เกตุแก้ว วิศวโกศล
  • 312
  • 26 มกราคม 2560
  • 0012
  • 575280123-9 ส.ต.ต. อรรถพล กุลชาติ
  • 283
  • 24 มกราคม 2560
  • 0011
  • 575280042-9 นาง พะเยา โฮลเท่น
  • 283
  • 24 มกราคม 2560
  • 0010
  • 575280134-4 น.ส. ผนิชา คนใหญ่
  • 283
  • 24 มกราคม 2560
  • 0009
  • 575280018-6 นาย ชุมแพ แสนยะบุตร
  • 283
  • 24 มกราคม 2560
  • 0008
  • 585040099-9 นาย ฉัตระกูล คูวัฒนสุชาติ
  • 282
  • 24 มกราคม 2560
  • 0007
  • 585040124-0 น.ส. พัชราพรรณ ฉายแสง
  • 282
  • 24 มกราคม 2560
  • 0006
  • 585040101-8 นาย ปริญญา ธุระพระ
  • 282
  • 24 มกราคม 2560
  • 0005
  • 575050320-9 น.ส. สารชา พิมพาคุณ
  • 281
  • 24 มกราคม 2560
  • 0004
  • 565060064-4 นาง กาญจณาฐ์ งาหัตถี
  • 280
  • 24 มกราคม 2560
  • 0003
  • 565060063-6 น.ส. กฤติกา สายธนู
  • 280
  • 24 มกราคม 2560
  • 0002
  • 565020169-4 นาย ธนานันต์ นุมัติ
  • 142
  • 16 มกราคม 2560
  • 0001
  • 545030074-7 น.ส. บังอร วงษ์ป้อง
  • 502
  • 14 กุมภาพันธ์ 2560