2009-2015 ©

  ทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัคร

ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560   [สำหรับนักศึกษา]
ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน)สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ เท่านั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560