2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3959   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Jaggapan Cadchumsang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585080002-6  นาย ศิวกร ราชชมภู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 454/2559  
605080031-1  นาย อนันตชัย โพธิขำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
607080016-1  น.ส. มยุรณี หล้ากวนวัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
585080038-5  น.ส. สุดารัตน์ ศรีอุบล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 47/2560  
607080006-4  พ.จ.อ. วัลลภ บุญทานัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
567080011-7  นาย พสุธา โกมลมาลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 326/2558  
585080037-7  น.ส. ลักษิกา เงาะเศษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597080017-8  Mrs. PURWANINGSIH   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
585080036-9  นาย ณัฐวรรธ อุไรอำไพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ "ทุน" กับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ภายใต้การเปลี่ยนผ่านนโยบายในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม 
ชื่อวารสาร มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลััยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของชาวบ้านในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านสะหว่าง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 เมษายน 2556 ถึง 29 เมษายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 79-80  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ “ผ้าเก็บ”กับการธำรงชาติพันธุ์ของชาวส่วยบ้านเปือย จังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม International Conference on Humanites and Social Sciences 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty and Humanities and Social Sciences Khonkaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Faculty and Humanities and Social Sciences Khonkaen University   จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume 10 th  Proceeding Paper Issue 302-314 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 992-1004  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนทวายในนพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของรัฐไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Humanities and Social Sciences 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 230  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการต่อรองกับทุนนิยมทางศาสนา ในพื้นที่พหุชาติพันธุ์ จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities & Social Sciences 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume IC-HUSO 2014   Proceeding Paper Issue 980 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 290  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Sinsai: The Meaning Reconstruction of Local Knowledge in Khon Kaen Municipality 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Humanities and Social Sciences 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 2013 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1570-1580  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ งานบุญอีสานกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในจังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม 34th The National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 ถึง 27 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน่แก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 1th  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1507-1517  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การนิยามและการแสดงตัวตนของส่วยบ้านเปือยใหม่ผ่านพิธีกรรมรำแถน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 34 th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 ถึง 27 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทายลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 1   Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1518-1528  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Network Construction by Vietnamese-Thai in the Thai-Laos Border Area, Nakhon Phanom Province  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2083-2097  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Trans Border Food and Products The Translocality of Migrant Workers from Myanmar in Khon Kaen City Suburban Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม The 3rd MSSRC International Conference on Mekong Region and ASEAN in Transition People and Transborder Issues 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Small Grocery Stores: The Translocality of Consuming Culture of Migrant Workers from Myanmar in Khon Kaen's Suburban Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2558 
ชื่อการประชุม Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2558 ถึง 26 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม RCSD Chiang Mai University 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai University  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 233  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สินค้าข้ามแดน: การข้ามท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม เทากันแตไมเทาเทียม: ความเปนธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มิถุนายน 2558 ถึง 26 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2557 
สถานที่จัดประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77-93  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลุ่มทอผ้ากับการสร้างอัตลักษณ์ของชาวส่วยบ้านเปือยใหม่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม The 11 th International Conference on Humanities and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 282-291  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Laotian Petty Traders: The Circular Flow of Economics on Thai - Lao PDR Border Marketplace  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2119-2131  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แซนโฏนตา: ความเชื่อ พิธีกรรม และการธำรงชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities & Social Sciences (IC-HUSO 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2557 ถึง 21 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 10TH  Proceeding Paper Issue 315-331 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1005-1021  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พัฒนาการทางการค้าชายแดนในพื้นที่ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 78  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ “ไซเตส”: กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 226-236  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล ผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผู้ค้าลาวรายย่อยภายใต้การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 19  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 946-954  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น