2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Estimating Vegetation Canopy Density in the Lower Chi Basin, Northeast, Thailand Using Landsat Data 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Applied Engineering Research (IJAER) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Research India Publications 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study aims to determine the vegetation canopy density (VCD) and classify the information of diverse vegetation species in the Lower Chi basin which covers an approximate area of 277,097.55 ha and is located in the Northeast of Thailand. The integration of the vegetation index (VI), bare soil index (BI) and shadow index (SI) were digitally performed and analyzed to classify the vegetation canopy Density (VCD). Additionally, ground survey was used to study the biodiversity of vegetation species, and establish the reliability of the model used for VCD, land cover and land use types. The results show that the riparian vegetation was classified in terms of aquatic areas, stream banks, and terrestrial zones. The result of the VCD related to the ground survey and the result of this survey show that 13, 18 and 14 the vegetation species are found in the aquatic areas, stream banks, and terrestrial zones, respectively. Remote sensing data and ground survey are increasingly being used to investigate and determine the tree classification in the riparian forest. 
     คำสำคัญ Vegetation Canopy Density (VCD); Riparian Forest; Northeast Thailand; Landsat 8 OLI 
ผู้เขียน
557020070-6 น.ส. สุพรรณี ปลัดศรีช่วย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0