2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4394   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Suneerat Aiumlamai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ศัลยศาสตร์  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรตีนหยาบในอาหา รและยูเรียไนโตรเจนในซีรัมต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และผลผลิตน้ำนมของโคนมในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก 
ชื่อวารสาร KKU Veterinary Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN: 0858 2297  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤษภาคม 2556 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า ต้นฉบับอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ (E1-E11)  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ