2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรตีนหยาบในอาหา รและยูเรียไนโตรเจนในซีรัมต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และผลผลิตน้ำนมของโคนมในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤษภาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Veterinary Journal 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN: 0858 2297 
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า ต้นฉบับอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ (E1-E11) 
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจยั ของโปรตีนหยาบในอาหารและระดบั ความเขม้ ขน้ ของยเรียไนโตรเจนใน ซีรัมต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และผลผลิตน้ำนมของโคนมในพื้นที่ศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สุ่มแม่โคของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัด สกลนครเข้าศึกษา จำนวน 196 ตัว จาก 29 ฟาร์ม บันทึกข้อมูล การจัดการอาหาร การสืบพันธุ์ คุณภาพน้ำ นม ประเมินองค์ประกอบ ทางเคมีในสูตรอาหารและดัชนีความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม เก็บตัวอย่างเลือดตรวจหาความเข้มข้น ยูเรียไนโตรเจน ผลการศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนหยาบในอาหารต่อความเข้มข้นยูเรีย ไนโตรเจนในซีรัม และโปรตีนหยาบในอาหารต่อผลผลิตน้ำนม เท่ากบั 0.477 และ 0.446 ตาม ลำดับ(P<0.05) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนหยาบในอาหารและความเข้มข้นยูเรีย ไนโตรเจนในซีรัมต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ (P>0.05) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของระดับความ เข้มข้นยูเรียไนโตรเจนในซีรัมต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน (P>0.05) ข้อสรุป ไม่พบความสัมพันธ์ของโปรตีนหยาบในอาหารโคนมและความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจน ในซีรัม ต่อประสิทธิภาพการสืบพนั ธุ์ แต่โปรตนี หยาบในอาหารโคนมมีความสัมพันธ์ต่อผลผลิตน้ำนม อย่างมีนัยสำคัญ 
     คำสำคัญ โคนม ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ ยูเรียไนโตรเจน โปรตีนหยาบ 
ผู้เขียน
535180001-6 น.ส. พัชรจราวรรณ สุขเทียบ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0