2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 7829   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นภา สุขใจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Napa Sukjai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Challenges in complete denture fabrication: Opinions and experiences of postgraduate students 
ชื่อวารสาร Chulalongkorn University Dental Journal  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chulalongkorn University Dental Journal Office 
ISBN/ISSN 0215-2534  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 May 2015 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2558  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยในการเรียงฟันหลังในงานฟันเทียมทั้งปาก 
ประเภท อนุสิทธิบัตร  เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ยื่นคำขอ 16 กรกฎาคม 2557  เลขที่คำขอ 1403000851 
วันที่ได้รับ 12 กุมภาพันธ์ 2558  เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตร  9558