2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2834   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. สำอาง หอมชื่น  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Sam-ang Homchurn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ พฤกษศาสตร์     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Plant diversity on slightly saline soils in Chi river basin of Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ISERD – International Society of Environmental and Rural Development 
ISBN/ISSN ISSN 2185-159X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2558 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 40-45  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของดินบางประการกับความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ดินเค็มมาก ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2555 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2555 ถึง 9 มกราคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 247  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper