2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3956   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง มณีมัย ทองอยู่  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. Maniemai Thongyou 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Security of Female Workers in Informal Sector:Perspective of Structure and Agency (in Thai) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2552 
ชื่อการประชุม The 1st Mekong Sub-region Public Health Conference on "Primary Health Care in Globalization 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2552 ถึง 21 สิงหาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Public Health, Khon Kaen University Khon Kaen,Thailand 2009 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Public Health, Khon Kaen University Khon Kaen,Thailand   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume ปีที่ 1  Proceeding Paper Issue 1-10E 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กระบวนการทุนทางสังคมในระดับกลุ่มในชุมชนชาวสวนยางพาราในจังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม 11 International Conference on Humanities and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanites and Social Sciences 
สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 247-259  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract