2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3075   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Porntep Khokhajaikiat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Production Management, Industrial Engineer     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625040002-4  นาย สุรเชษฐ อนันต์สุวรรณชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 452/2563 ลว.8 กรกฎาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อนมสดจืดของร้านกาแฟกรณีศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น Inventory model for ordering fresh milk of a coffee shop case study inKhonKaen province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9” “การเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 274-281  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล ชนะเลิศ ผลงานวิจัยกลุ่มวิศวกรรมศาสตรฺ์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์