2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3003   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Surasith Piyasin 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627040045-0  นาย วันจักร พงษ์สมัครไทย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 112/2563 ลว.28 มกราคม 2563  
635040043-1  นาย พศวีร์ พลหาญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 885/2563 ลว.29 ธันวาคม 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของความพรุนต่อความต้านทานแรงอัดของวัสดุพอลิเมทิลเมทาคริเลต 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2562 ถึง 5 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 258-264  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper