2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4201   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Saowaluck Limmonthol 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
666130008-7  น.ส. วรวรรณ แจกันเพชร  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
666130007-9  น.ส. พัชรา อ่ำสอาด  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
666130006-1  นาย ปกเกล้า แย้มยินดี  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
666130005-3  น.ส. ณิชารีย์ นูมหันต์  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
666130004-5  น.ส. ณัฐนรี สัมพันธ์สันติกูล  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
666130003-7  น.ส. ณัชชา ประเสริฐเจริญสุข  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
666130002-9  น.ส. ชลธิดา ชัยยะ  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
666130001-1  นาย กรณ์ภวัทน์ ศักดิ์ศรีเจริญ  คณะทันตแพทยศาสตร์  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645130003-3  น.ส. ปานชนก ไกยสวน  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตกรรมจัดฟัน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 335/2565 ลว 28/12/2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการเกิดผนังกั้นโพรงจมูกคดต่อความหนาผนังเยื่อเมือกภายในไซนัสโหนกแก้มในผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2567 
ชื่อการประชุม 27th National Graduate Conference (1/2024) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2567 ถึง 16 มีนาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาลัยทองสุข, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัด/รัฐ บุรีรัมย์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 32  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Professor Dr.Kittisak Jermsittiparsert 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper