2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4201   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Saowaluck Limmonthol 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
636130001-8  นาย กรกช พิพิศจันทร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
636130011-5  น.ส. รินรดา พาณิชยพิเชฐ  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
636130002-6  นาย กิจธนัสถ์ เชียงเงินธัญกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
636130004-2  น.ส. จิตสุภา เลิศเรืองศุภกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
636130005-0  น.ส. ชญาน์ภัทร บุญเพิ่ม  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
636130007-6  นาย รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
636130008-4  น.ส. วริศรา ชูเชิด  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน