2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2709   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Saowanit Tongpim 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Microbiology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605020005-8  น.ส. อาทิตยา บัวทอง  คณะวิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 160/2561 ลว 22 ก.พ. 2561  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Production of pyridoxal 5՛-phosphate and pyridoxine by Lactobacillus pentosus L47I-A 
ชื่อวารสาร Research Journal of Biotechnology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร World Research Journals  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 October 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluation of Medium Compositions for Producing Cells and Spores of Probiotic Bacillus sp. B51f 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Higher Education Forum 
สถานที่จัดประชุม Courtyard by Marriott Seoul Times Square, South Korea  จังหวัด/รัฐ Seoul, South Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 217-224  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Streptomyces auratus strain C184 as a potential biocontrol and plant growth promoting agent 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Fermentation Research Center for Value Added Agricultural Products  
สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 95  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Assist. Prof. Dr. Vichai Leelavatcharamas 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract