2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9065   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Witcha Feungchan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กรอบการปฏิสัมพันธ์โดยใช้เสียงสำหรับผู้มีภาวะออทิสซึมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ชื่อวารสาร วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ISBN/ISSN 2672-9989  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มีนาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Exploring Mobile Game Interactions 
ชื่อวารสาร International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) 
ISBN/ISSN 2088-8708  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 July 2018 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 3954-3965  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Design and Implementation of Interactive Mobile Application for Autistic Children in Physical Education Class 
ชื่อวารสาร International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Association of Online Engineering 
ISBN/ISSN 1865-7923  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 May 2020 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 14 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Motion Detection Framework for Mobile Devices 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2554 
ชื่อการประชุม The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2554 ถึง 22 มิถุนายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ITC-CSCC 
สถานที่จัดประชุม Hyundai Hotel, Gyeongju, Korea  จังหวัด/รัฐ Gyeongju 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 721-724  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper