2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9065   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Witcha Feungchan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597040050-4  นาย พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 335/2560 ลว. 1 พฤษภาคม 2560  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Motion Detection Framework for Mobile Devices 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2554 
ชื่อการประชุม The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2554 ถึง 22 มิถุนายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ITC-CSCC 
สถานที่จัดประชุม Hyundai Hotel, Gyeongju, Korea  จังหวัด/รัฐ Gyeongju 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 721-724  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper