2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13191   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Preenithi Aksorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635040038-4  นาย วริศรา ตันติรัตนานนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 845/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
635040032-6  นาย ปณิธิ นาก้อนทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 844/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
635040026-1  นาย ชวภณ พรหมมะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 843/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
635040022-9  นาย เกียรติขจร แก่นลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 842/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
635040021-1  นาย กัมปนาท บุริมาตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 841/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
625040078-1  นาย อภิวัฒน์ วงษ์วัฒนะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 153/2563 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2563  
617040010-8  นาย สุรพงษ์ ลิวไธสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 268/2563 ลว. 24 มีนาคม 2563  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน