2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13191   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Preenithi Aksorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655040020-5  น.ส. กัลยรัตน์ เข็มนาค  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 717/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
645040111-1  นาย ชัยวัฒน์ โพธิ์งาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 716/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
645040005-0  นาย เฉลิมเกียรติ คำหงษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 687/2565 ลว.23 พฤศจิกายน 2565  
635040042-3  นาย อดิศร ทวีโยค  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 181/2564 ลว.30 มีนาคม 2564  
635040038-4  นาย วริศรา ตันติรัตนานนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 845/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
617040010-8  นาย สุรพงษ์ ลิวไธสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 268/2563 ลว. 24 มีนาคม 2563  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของโครงการ ก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบรางในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN ISSN (Print Edition): 2673-0332, ISSN (Online Edition): 2673-0340  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 สิงหาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 83-97  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ