2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13191   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Preenithi Aksorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587040007-4  นาย ณรงค์เดช มหาศิริกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 512/2563 ลว. 3 สิงหาคม 2563  
615040060-9  นาย ยุทธพงษ์ รักเพื่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั้งคณะฯ ที่ 152/2563 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2563  
625040078-1  นาย อภิวัฒน์ วงษ์วัฒนะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 153/2563 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2563  
617040010-8  นาย สุรพงษ์ ลิวไธสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 268/2563 ลว. 24 มีนาคม 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605200004-8  น.ส. ปุณยนุช แสนสร้อย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
605200005-6  นาย ภูเบศ ใจห้าว  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
605200010-3  น.ส. กณิตา พันธ์ละหาน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิชาผังเมือง  ปริญญาโท ภาคปกติ     
617040033-6  นาย เทวกุล จันทร์ขามป้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 86/2563 ลว.17 มกราคม 2563  
605200006-4  น.ส. อรอนงค์ ไกรศวร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน